Εκτύπωση αυτής της σελίδας
Oικονομική Αποφάσεις

2011 Απόφαση 461

Κατεβάστε το αρχείο (pdf) 

Του Πρακτικού αριθ. 33/2011 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.
Αριθ. Απόφασης 461 /2011

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση προμήθειας υγρών καυσίμων για τις ανάγκες των υπηρεσιών της ΠΑΜΘ (ΠΕ Έβρου, ΠΕ Ξάνθης και ΠΕ Καβάλας) από το ελεύθερο εμπόριο.

Στην Κομοτηνή σήμερα στις 13 Οκτωβρίου 2011 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την Δ.Δ.ΟΙΚ. 4235/7-10-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010. Παρόντες ήταν : οι κ.κ. 1) Παύλος Δαμιανίδης Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 2) Δημήτριος Χαϊτίδης Αντιπρόεδρος 3) Γεώργιος Χριστοδουλίδης μέλος 4) Μαρία Γκουγκουσκίδου μέλος 5) Σταύρος Καβαρατζής μέλος 6) Κωνσταντίνος Μιχελής μέλος 7) Χρήστος Τρέλλης μέλος. Απόντες ήταν: οι κ. κ. 1) Ανδρονίκη Κεφαλίδου μέλος και 2) Αϊχάν Σιακήρ μέλος, οι οποίοι απουσίαζαν αν και κλήθηκαν νόμιμα. Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ Σμαρώ Δαδινίδου.

ΑΠΟΦΑΣΗ 461 : Εισηγούμενες το πέμπτο θέμα ημερήσιας διάταξης οι Δ/νσεις Διοικητικού – Οικονομικού των ΠΕ Έβρου, Ξάνθης και Καβάλας έθεσαν υπόψη των μελών της επιτροπής τα υπ’ αριθμ. 3224/5-8-2011 , 52986/ΞΔΔΟ:4147/13-9-2011 και03/3833/7-10-2011 έγγραφά τους, αντίστοιχα, στα οποία αναφέρεται ότι μετά την διεξαγωγή 2 ή και 3 άγονων διαγωνισμών για την προμήθεια καυσίμων για τις ανάγκες των υπηρεσιών των περιφερειακών ενοτήτων Έβρου , Ξάνθης και Καβάλας κρίνεται αναγκαία η προμήθεια καυσίμων για τις υπηρεσίες τους από το ελεύθερο εμπόριο με απ΄ ευθείας ανάθεση.
Κατόπιν τούτου , οι υπηρεσίες:

ΕΙΣΗΓΟΥΝΤΑΙ

Την έγκριση προμήθειας υγρών καυσίμων για τις ανάγκες των υπηρεσιών της ΠΑΜΘ (ΠΕ Έβρου, ΠΕ Ξάνθης και ΠΕ Καβάλας) από το ελεύθερο εμπόριο.
Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 :

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την προμήθεια υγρών καυσίμων για το έτος 2011 για τις ανάγκες των υπηρεσιών της ΠΑΜΘ (ΠΕ Έβρου, ΠΕ Ξάνθης και ΠΕ Καβάλας) με απ’ ευθείας ανάθεση μετά από διαπραγμάτευση και με απόφαση του αρμόδιου Αντιπεριφερειάρχη σε συνεργασία με το Τμήμα Εμπορίου της κάθε Περιφερειακής Ενότητας , για την εύρεση συμφερότερης τιμής από το παρατηρητήριο τιμών που υπάρχει στην ιστοσελίδα www.Fuelprice.gr.
Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 461/2011.

 

                                     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.                                                  ΤΑ ΜΕΛΗ
                                                                                                              ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΪΤΙΔΗΣ
                                                                                                          ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ
                                                                                                            ΜΑΡΙΑ ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΚΙΔΟΥ
                                                                                                              ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΒΑΡΑΤΖΗΣ
                                    ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ                                         ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ
                                                                                                               ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΡΕΛΛΗΣ

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

 

ΣΜΑΡΩ ΔΑΔΙΝΙΔΟΥ  

 

 

 

 

Διαβάστηκε 398 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Δευτέρα, 12 Νοεμβρίου 2012 12:32
Π.Α.Μ.Θ. Διαχειριστής

Τελευταία άρθρα από τον/την Π.Α.Μ.Θ. Διαχειριστής

FaLang translation system by Faboba