Εκτύπωση αυτής της σελίδας
Oικονομική Αποφάσεις

2011 Απόφαση 330

Κατεβάστε το αρχείο (pdf)

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Του Πρακτικού αριθ. 26/2011 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.
Αριθ. Απόφασης 330 /2011

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση χορήγησης παράτασης περαίωσης εργασιών του έργου: «Σχολή Αστυφυλάκων Διδυμοτείχου – Ανέγερση νέου κτίσματος αιθουσών αυτοάμυνας – αιθουσών σκοπευτηρίου».

Στην Κομοτηνή σήμερα στις 11 Αυγούστου 2011 ημέρα Πέμπτη και ώρα 13.00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την Δ.Δ.ΟΙΚ. 3099/5-8-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010. Παρόντες ήταν : ο κ. 1) Παύλος Δαμιανίδης Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής , 2) Ανδρονίκη Κεφαλίδου, 3) Δημήτριος Χαϊτίδης Αντιπρόεδρος 4) Γεώργιος Χριστοδουλίδης μέλος 5) Μαρία Γκουγκουσκίδου, μέλος, 6) Αϊχάν Σιακήρ μέλος, 7) Κωνσταντίνος Μιχελής και 8)Αθανάσιος Μακρής (αναπληρωματικό) μέλος. Απόντες ήταν:1) ο κ. Σταύρος Καβαρατζής μέλος και 2) ο κ. Χρήστος Τρέλλης μέλος, οι οποίοι απουσίαζαν αν και κλήθηκαν νόμιμα. Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ Ευαγγελία Τζιαμπάζη.

ΑΠΟΦΑΣΗ 330: Εισηγούμενη το δέκατο έκτο θέμα ημερήσιας διάταξης, η Δ/νση Τεχνικών Έργων της ΠΕ Έβρου με το υπ’ αριθμ. Η - 3171/2745/20-7-2011 έγγραφό της έθεσε υπόψη των μελών τα εξής:
1. Την αριθμ. 306/15-06-2007 απόφαση της Νομαρχιακής Επιτροπής Αγροτικού Τομέα - Ανάπτυξης & Υποδομών Ν.Δ. Έβρου, με την οποία εγκρίθηκε η Διακήρυξη Δημοπρασίας και τα λοιπά τεύχη και οι όροι Δημοπράτησης του έργου.
2. Την αριθμ. 578/05-10-2007 απόφαση της Νομαρχιακής Επιτροπής Αγροτικού Τομέα - Ανάπτυξης & Υποδομών Ν.Δ. Έβρου, με την οποία κυρώθηκαν τα πρακτικά του Διαγωνισμού και ανατέθηκε η εκτέλεση του παραπάνω έργου στην εργοληπτική επιχείρηση ¨ΑΛΚΩΝ Α.Τ.Ε.¨, με συνολική προσφορά 3.147.948,37 €, δηλαδή ενιαία έκπτωση 23,20 %.
3. Την από 11-02-2008 σύμβαση ύψους 3.147.948,37 € (με Φ.Π.Α.) και το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου με ολική προθεσμία περαίωσης την 03/08/2009.
4. Την από 11-11-2008 συμπλήρωση σύμβασης ύψους 3.512.177,62 € (με Φ.Π.Α.).
5. Την έγκριση του 5ου Α.Π.Ε. και του 3ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου ύψους 3.643.744,14 € (με Φ.Π.Α.) με την υπ’ αριθμ. πρωτ. Η-1252/28-03-2011 απόφαση της Δ.Τ.Ε. της Π.Ε. Έβρου.
6. Την μέχρι 03/05/2010 παράταση της ολικής προθεσμίας περαίωσης που εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 314/07-08-09 απόφαση της Ν.Ε. του Ν.Δ. Έβρου.
7. Την μέχρι 31/12/2010 παράταση της ολικής προθεσμίας περαίωσης που εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 151/04-06-2010 απόφαση της Ν.Ε. του Ν.Δ. Έβρου.
8. Την μέχρι 30/06/2011 παράταση της ολικής προθεσμίας περαίωσης που εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 404/29-10-2010 απόφαση της Ν.Ε. του Ν.Δ. Έβρου.
9. Την από 21-06-2011 αίτηση της αναδόχου Ε.Ε. του έργου του θέματος, με την οποία ζητά παράταση της ολικής προθεσμίας του έργου μέχρι την 30-04-2012.
10. Την από 12/07/2011 εισήγηση της Προϊσταμένης του Τμήματος Δομών Περιβάλλοντος της Π.Ε. Έβρου και την αριθμ. 75/14-07-2011 θετική γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Π.Ε. Έβρου για χορήγηση παράτασης της ολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι την 31-03-2012.
Κατόπιν των ανωτέρω η υπηρεσία

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την έγκριση χορήγησης παράτασης περαίωσης εργασιών του έργου: «Σχολή Αστυφυλάκων Διδυμοτείχου – Ανέγερση νέου κτίσματος αιθουσών αυτοάμυνας – αιθουσών σκοπευτηρίου», αναδόχου: ¨ΑΛΚΩΝ Α.Τ.Ε.¨, συνολικής δαπάνης 3.643.744,14 € (με Φ.Π.Α.), μέχρι την 31-03-2012.

Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 :

ΑΠΦΟΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ     
(Με ψήφους 7 υπέρ, και 1 λευκό)                                                                            

Εγκρίνει την χορήγηση παράτασης περαίωσης εργασιών του έργου: «Σχολή Αστυφυλάκων Διδυμοτείχου – Ανέγερση νέου κτίσματος αιθουσών αυτοάμυνας – αιθουσών σκοπευτηρίου», αναδόχου: ¨ΑΛΚΩΝ Α.Τ.Ε.¨, συνολικής δαπάνης 3.643.744,14 € (με Φ.Π.Α.), μέχρι την 31-03-2012.
Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 330/2011.

                                                                                     

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.                               ΤΑ ΜΕΛΗ 
                                                                ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ
                                                                 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΪΤΙΔΗΣ
                                                               ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ
                                                              ΜΑΡΙΑ ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΚΙΔΟΥ
                                                             ΣΙΑΚΗΡ ΑΪΧΑΝ
       ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ                    ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ
                                                                ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΚΡΗΣ (ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ)

                                                            

 

 

 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
 Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

                                                      
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΖΙΑΜΠΑΖΗ

Διαβάστηκε 361 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Παρασκευή, 09 Νοεμβρίου 2012 11:49
Π.Α.Μ.Θ. Διαχειριστής

Τελευταία άρθρα από τον/την Π.Α.Μ.Θ. Διαχειριστής

FaLang translation system by Faboba