Εκτύπωση αυτής της σελίδας
Προσκλήσεις - Πίνακες

2012 Πίνακας 3

Κατεβάστε το αρχείο(pdf).

Κομοτηνή 9.2.2012

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

 

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

Θεμάτων του υπ’ αριθμ. πρακτικού 3/2012 της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Α.Μ.Θ. καθώς και αποφάσεις που έχουν ληφθεί επ’ αυτών.

  

Α/Α ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΟΣ

ΑΡΙΘΜ.

ΑΠΟΦ
ΑΠΟΦΑΣΗΣ
1

Εισήγηση για την έγκριση πρακτικού αξιολόγησης προσφορών Δημόσιου
Διεθνούς Διαγωνισμού προμήθειας υγρών καυσίμων για την Π.Α.Μ.Θ., Ν.Π.Δ.Δ. και
Ιδρύματα τους.

51

Εγκρίνει το συνημμένο Πρακτικό 2/2012 και την ανάδειξη του Κεσκίνογλου Κ. Ιωάννη ως μειοδότη για την προμήθεια υγρών καυσίμων της Π.Ε. Δράμας, των αντιστοίχων Ν.Π.Δ.Δ. και ιδρυμάτων τους, με την προσφερόμενη έκπτωση 0,30% επί της μέσης λιανικής τιμής η οποία θα δίνεται από το Τμήμα Εμπορίου της Π.Ε Δράμας κατά την ημέρα παράδοσης των καυσίμων.

   
2

Εισήγηση για την απ’ ευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών ενός γιατρού εργασίας και ενός τεχνικού ασφαλείας στην ΠΕ Καβάλας.

52

 

Α Π Ο ΦΑ Σ Ι Ζ Ε Ι Κ Α Τ Α Π Λ Ε Ι Ο Ψ Η ΦΙ Α
(Με ψήφους 4 υπέρ , 1 κατά και 1 λευκό) Εγκρίνει την απ’ ευθείας ανάθεση στην εταιρεία
NOVA της παροχής υπηρεσιών ενός γιατρού εργασίας και ενός τεχνικού ασφαλείας στην
Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας , για ένα (1) έτος.
Μειοψήφησαν τα μέλη Κων/νος Μιχελής ψηφίζοντας Κατά και Αθανάσιος Μακρής ψηφίζοντας Λευκό, για τους λόγους που αναφέρθηκαν και καταγράφηκαν στα μαγνητοφωνημένα πρακτικά

3

Εισήγηση για την έγκριση , λόγω εκτάκτων αναγκών, προμήθειας και μεταφοράς με απ’ ευθείας ανάθεση 1.040,00 τόνων μη
εμπορεύσιμου αλατιού για τις ανάγκες της
ΠΕ Έβρου ενδεικτικού προϋπολογισμού:
55.626,00€ χωρίς ΦΠΑ (40.000€ για
προμήθεια και 15.626€ για μεταφορά).

53

Α Π Ο ΦΑ Σ Ι Ζ Ε Ι Κ Α Τ Α Π Λ Ε Ι Ο Ψ Η ΦΙ Α
(Με ψήφους 5 υπέρ και 1 λευκό)
Α. Εγκρίνει την απ’ ευθείας ανάθεση, λόγω κατεπείγουσας ανάγκης: 1. Στις ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΛΥΚΕΣ Α.Ε. της προμήθειας 1.040,00 τόνων μη εμπορεύσιμου αλατιού για τις έκτατες ανάγκες της
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΒΡΟΥ ενδεικτικού προϋπολογισμού 40.000,00 € χωρίς Φ.Π.Α. 2. Στην ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΙΜΕ ΕΠΕ ΕΝΩΣΗ ΚΑΒΑΛΑΣ της μεταφοράς από τις αλυκές στην Μέση Ροδόπης χιλίων σαράντα (1.040,00) τόνων μη εμπορεύσιμου αλατιού στις εγκαταστάσεις της ΠΕ Έβρου (240 τόνους στην Αλεξανδρούπολη προς
9,90€/τόνο, 200 τόνους στην Ορεστιάδα προς 14,75€/τόνο, 200 τόνους στο Ορμένιο Δ.
Ορεστιάδας προς 18,00€/τόνο και 400 τόνους στον Κυπρίνο Δ. Ορεστιάδας προς 16,75€/τόνο) στην συνολική τιμή των 15.626,00€ χωρίς ΦΠΑ.
Β. Συγκροτεί Επιτροπή παραλαβής σύμφωνα με το από 03/02/2012 Πρωτόκολλο κλήρωσης, αποτελούμενη από τους :

i. Σκουρτούδη Μόσχο ΤΕ Πολιτικό Μηχανικό
με Β’β ως πρόεδρο, με αναπληρώτρια την
Καραβά Αργυρώ ΠΕ Πολιτικό Μηχανικό με
Δ’β
ii. Σιάτρη Δημήτριο ΤΕ Μηχανολόγο Μηχανικό
με Β’β ως μέλος, με αναπληρωτή τον
Λεπίρογλου Νικόλαο ΠΕ Πολιτικό Μηχανικό με
Β’β.
iii. Καλεντζίδη Βλάση ΤΕ Τοπογράφο Μηχανικό
με Β΄β ως μέλος, με αναπληρωτή τον
Τσολακίδη Γεώργιο ΤΕ Πολιτικό Μηχανικό με
Β’β.
Μειοψήφησε το μέλος Κων/νος Μιχελής
ψηφίζοντας Λευκό, για τους λόγους που
αναφέρθηκαν και καταγράφηκαν στα
μαγνητοφωνημένα πρακτικά.

4

Εισήγηση για την έγκριση χορήγησης τηλεφωνικών συσκευών και χρήσης κινητής τηλεφωνίας σε χειριστές χωματουργικών και εκχιονιστικών μηχανημάτων.

54

Εγκρίνει τη χορήγηση τριών (3) συσκευών ανά
Περιφερειακή Ενότητα τις οποίες θα
διαχειρίζεται ο Προϊστάμενος της Δ/νσης
Τεχνικών Έργων και μίας (1) συσκευής για το
μηχάνημα που ανήκει στην Επιτελική ΔΤΕ που
θα χειρίζεται ο αντίστοιχος Προϊστάμενος της
Δ.Τ.Ε., σύνολο δέκα έξι (16) συσκευές και
συνδέσεις. Η δαπάνη χρήσης θα ανέρχεται
έως τριάντα (30) ευρώ ανά συσκευή μέγιστη
ατελής χρέωση, ανά μήνα.

5  

Εισήγηση για τον Ορισμό υπολόγων του
διατροφικού επιδόματος σε νεφροπαθείς
και μεταμοσχευμένους για Ιανουάριο –
Φεβρουάριο 2012.

55  

Ορίζει τους παρακάτω υπολόγους για την
καταβολή του διατροφικού επιδόματος σε
νεφροπαθείς και μεταμοσχευμένους, για τους
μήνες Ιανουάριο – Φεβρουάριο 2012:
1. Περιφερειακή Ενότητα Ροδόπης
Την υπάλληλο κ. Σεβδυνίδου Μαρία του ΤΕ
Επισκεπτριών Υγείας για την έκδοση
χρηματικού εντάλματος προπληρωμής (ΧΕΠ).
Το ποσό ανέρχεται σε 123.080,00 € (εκατόν
είκοσι τρεις χιλιάδες ογδόντα ευρώ) και θα
βαρύνει τον προϋπολογισμό της
Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης και τον
ειδικό φορέα 1510 ΚΑΕ 2713 οικ. Έτους 2012.
Προθεσμία απόδοσης λογαριασμού 30-4-2012.
2. Περιφερειακή Ενότητα Έβρου
Τον υπάλληλο κ. Μυλωνά Θεόδωρο του
Πασχάλη του κλάδου ΠΕ Διοικητικού
Οικονομικού για την έκδοση χρηματικού
εντάλματος προπληρωμής (ΧΕΠ).
Το ποσό ανέρχεται σε 125.000,00 € (εκατόν
είκοσι πέντε χιλιάδες ευρώ) και θα βαρύνει τον
προϋπολογισμό της Περιφερειακής Ενότητας
Έβρου και τον ειδικό φορέα 1510 ΚΑΕ 2713
οικ. Έτους 2012.
Προθεσμία απόδοσης λογαριασμού 30-4-2012.
3. Περιφερειακή Ενότητα Ξάνθης
Την υπάλληλο κ. Καπετανίδου Δήμητρα του
Δημοσθένη κλάδου ΔΕ Διοικητικού με
αναπληρώτρια την Νεραντζίδου Ευφροσύνη
του Αθανασίου κλάδου ΤΕ Νοσηλευτριών για
την έκδοση χρηματικού εντάλματος
προπληρωμής (ΧΕΠ). Το ποσό ανέρχεται σε 77.647,00 € (εβδομήντα επτά χιλιάδες εξακόσια σαράντα επτά ευρώ) και θα βαρύνει τον προϋπολογισμό της Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης και τον ειδικό φορέα 1510 ΚΑΕ 2713 οικ. Έτους 2012. Προθεσμία απόδοσης λογαριασμού 30-4-2012.
4. Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας
Τον υπάλληλο κ. Παπαβαρύτη Ευάγγελο του
Σωτηρίου κλάδου ΤΕ Διοικητικού -Λογιστικού
για την έκδοση χρηματικού εντάλματος
προπληρωμής (ΧΕΠ).
Το ποσό ανέρχεται σε 147.000,00 € (εκατόν
σαράντα επτά χιλιάδες ευρώ) και θα βαρύνει
τον προϋπολογισμό της Περιφερειακής
Ενότητας Καβάλας και τον ειδικό φορέα 1510
ΚΑΕ 2713 οικ. Έτους 2012.
Προθεσμία απόδοσης λογαριασμού 30-4-2012.
5. Περιφερειακή Ενότητα Δράμας
Το ποσό ανέρχεται σε 105.000,00 € (εκατόν
πέντε χιλιάδες ευρώ) και θα βαρύνει τον
προϋπολογισμό της Περιφερειακής Ενότητας
Δράμας και τον ειδικό φορέα 1510 ΚΑΕ 2713
οικ. Έτους 2012. Η Περιφερειακή Ενότητα Δράμας έπειτα από συνεννόηση με τον Προϊστάμενο
Οικονομικού θα πληρώσει με τακτικό ένταλμα
πληρωμής.

6  

Εισήγηση για την έγκριση εκτέλεσης
έργου : «Διάνοιξη εσοδευτικών στομίων
Ιχθυοτροφείων Κεραμωτής Βάσοβας –
Ερατεινού - Αγιάσματος» .
Προϋπολογισμός : 14.000,00€.

56

Εγκρίνει την ανάθεση εκτέλεσης του έργου:
«Διάνοιξη εσοδευτικών στομίων
Ιχθυοτροφείων Κεραμωτής Βάσοβας –
Ερατεινού – Αγιάσματος» προϋπολογισμού:
14.000,00€ με το Φ.Π.Α. στον Δημήτριο
Τσιγγάνη.

7

Εισήγηση για την έγκριση Πρακτικού και
ανάδειξη αναδόχου του έργου:
«Συντήρηση Η/Μ εγκαταστάσεων Οδικού
δικτύου Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης
έτους 2011» Προϋπολογισμού:73.000,00€
με ΦΠΑ.

57

Α Π Ο ΦΑ Σ Ι Ζ Ε Ι Κ Α Τ Α Π Λ Ε Ι Ο Ψ Η ΦΙ Α
(Με ψήφους 5 υπέρ και 1 κατά)
Εγκρίνει το συνημμένο Πρακτικό και την
ανάδειξη της εργοληπτικής επιχείρησης με την
επωνυμία Ηγεμών Θωμάς ως αναδόχου του
έργου: «Συντήρηση Η/Μ εγκαταστάσεων
Οδικού δικτύου Περιφερειακής Ενότητας
Ξάνθης έτους 2011»
Προϋπολογισμού:73.000,00€ με ΦΠΑ, με
έκπτωση 4%. Μειοψήφησε το μέλος Κων/νος Μιχελής ψηφίζοντας Κατά, για τους λόγους που
αναφέρθηκαν και καταγράφηκαν στα
μαγνητοφωνημένα πρακτικά.

8

Εισήγηση για την ανάδειξη προμηθευτών
ειδών διατροφής για Ν.Π.Δ.Δ. της
Περιφέρειας Α.Μ.Θ.

58

Α Π Ο ΦΑ Σ Ι Ζ Ε Ι Κ Α Τ Α Π Λ Ε Ι Ο Ψ Η ΦΙ Α
(Με ψήφους 5 υπέρ και 1 λευκό)
Εξουσιοδοτεί τον Οργανισμό Εργατικής Εστίας
αλλά και τα λοιπά Ν.Π.Δ.Δ. της Περιφέρειας
Α.Μ.Θ. γενικότερα, για τη διεξαγωγή
διαγωνισμών προμήθειας τροφίμων, από τις
δικές τους Υπηρεσίες για το έτος 2012.
Μειοψήφησε το μέλος Αθανάσιος Μακρής
ψηφίζοντας Λευκό, για τους λόγους που
αναφέρθηκαν και καταγράφηκαν στα
μαγνητοφωνημένα πρακτικά.

9

Εισήγηση για την έγκριση
συνδιοργάνωσης της ΠΑΜΘ με το Κέντρο
Πολιτισμού Δήμου Ξάνθης Θρακικών
Λαογραφικών Εορτών 2012 (Καρναβάλι
της Ξάνθης).

59

Εγκρίνει την συνδιοργάνωση της ΠΑΜΘ με το
Κέντρο Πολιτισμού Δήμου Ξάνθης, Θρακικών
Λαογραφικών Εορτών 2012 (Καρναβάλι της
Ξάνθης) και την κάλυψη δαπανών ύψους
20.000,00€, σε βάρος της πίστωσης του Ειδικού Φορέα 0072 ΚΑΕ 0844 Οικονομικού
Έτους 2012.

10

Εισήγηση για την έγκριση
συνδιοργάνωσης της ΠΑΜΘ με το Κέντρο
Πολιτισμού Δήμου Ξάνθης Θρακικών
Λαογραφικών Εορτών 2012 (Καρναβάλι
της Ξάνθης).

60

Εισήγηση για την έγκριση Πρακτικού και ανάδειξη αναδόχου του έργου: «Τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας στο δρόμο από διασταύρωση Βώλακα προς Χιονοδρομικό κέντρο Φαλακρού» Εγκρίνει τη συμμετοχή της Περιφέρειας ΑΜ-Θ στην Διεθνή Έκθεση Τουρισμού «HOLIDAY AND SPA EXPO», στη Σόφια της Βουλγαρίας (16-18 Φεβρουαρίου) και την κάλυψη δαπάνης ποσού 5.800,00 € συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ 23%. Η δαπάνη θα βαρύνει τον Ε.Φ.
1072 ΚΑΕ 0844 του προϋπολογισμού της
ΠΑΜΘ (Π.Ε. Δράμας) οικονομικού έτους 2012.

11  

Εισήγηση για την έγκριση απ’ ευθείας
ανάθεσης καθαριότητας των κτιρίων της
ΠΑΜΘ και της ΠΕ Ροδόπης.

61

α) Την πληρωμή για την καθαριότητα των
χώρων της Π.Ε Ροδόπης στο Φώλη Δημήτριο
για τους μήνες Δεκέμβριο 2011 και Ιανουάριο
2012, συνολικού ποσού 6.332,00
συμπεριλαμβανόμενου του ΦΠΑ.
Με δεδομένο ότι συντρέχουν λόγοι διατήρησης
της δημόσιας υγείας, ότι το ποσό των
23.394,60 € που αντιστοιχεί σε διάρκεια 3
μηνών με βάση τη προσφορά της εταιρείας
“ΑΦΟΙ ΚΑΤΣΑΡΙΔΗ & ΣΙΑ Ο.Ε” (η οποία
προσέφερε τη χαμηλότερη τιμή συγκρινόμενη
με τις υπόλοιπες πέντε (5) προσφορές του
διαγωνισμού) είναι εντός των ορίων της απ’
ευθείας ανάθεσης και με τη δέσμευση της
εταιρείας ότι οι διορθώσεις των σφαλμάτων της
προσφοράς του διαγωνισμού θα γίνουν εντός
του ποσού αυτού.
β) Την απ’ ευθείας ανάθεση με τους όρους του
διαγωνισμού στην εταιρεία “ΑΦΟΙ ΚΑΤΣΑΡΙΔΗ
& ΣΙΑ Ο.Ε.” της καθαριότητας των χώρων της
ΠΑΜΘ και της ΠΕ Ροδόπης για χρονικό
διάστημα από 15/02/2012 έως την
ολοκλήρωση του διαγωνισμού και σε κάθε
περίπτωση όχι πέραν των τριών μηνών
(15/05/2012), με το μέγιστο ποσό των
23.394,60 €.

12

Εισήγηση για την δικαστική εκπροσώπηση της ΠΑΜΘ ΠΕ Ξάνθης ενώπιον του Δ’ τμήματος του Σ.τ.Ε. για την εκδίκαση της με αρ. κατάθεσης
6140/2007 αίτηση ακύρωσης του Ανέστη
Βάσσου που αφορά ανάκληση άδειας
ίδρυσης και λειτουργίας φαρμακείου.

62

Ε

Α Π Ο ΦΑ Σ Ι Ζ Ε Ι Κ Α Τ Α Π Λ Ε Ι Ο Ψ Η ΦΙ Α
(Με ψήφους 4 υπέρ και 2 λευκά)
Αναθέτει στο νομικό σύμβουλο της
Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης
Κωνσταντίνο Γούναρη να παραστεί και να
εκπροσωπήσει την Περιφέρεια Ανατολικής
Μακεδονίας – Θράκης ενώπιον της Ολομέλειας
του Συμβουλίου της Επικρατείας κατά τη
συζήτηση της με αριθμό κατάθεσης 6140/2007
αίτησης ακύρωσης του Ανέστη Βάσσου,
κατοίκου Ξάνθης, κατά της Νομαρχιακής
Αυτοδιοίκησης Δράμας - Καβάλας – Ξάνθης
(σήμερα Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας
και Θράκης) και κατά της με αριθμό
πρωτοκόλλου Δ.Υ. 47831/4090/19-9-2007
απόφασης του Νομάρχη Ξάνθης για την
ανάκληση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας
φαρμακείου κατά τη δικάσιμο της 2ας Μαρτίου
2012 ή σε κάθε άλλη μετά από αναβολή
δικάσιμο.Μειοψήφησαν τα μέλη Κων/νος Μιχελής και
Αθανάσιος Μακρής ψηφίζοντας Λευκό, για
τους λόγους που αναφέρθηκαν και
καταγράφηκαν στα μαγνητοφωνημένα
πρακτικά.

13

 

Εισήγηση για την δικαστική εκπροσώπηση της ΠΑΜΘ ΠΕ Ξάνθης ενώπιον του Δ’ τμήματος του Σ.τ.Ε. για την εκδίκαση της με αρ. κατάθεσης 22/2008 αίτησης ακύρωσης των 1. Παύλου Αναστασιάδη 2. ΑΦΟΙ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗ Ο.Ε. και 3. Σωματείου πρατηριούχων υγρών καυσίμων Ν. Ξάνθης «Ο ΑΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ» που
αφορά χορήγηση άδειας ίδρυσης σε μικτό
πρατήριο διάθεσης υγραερίου και υγρών
καυσίμων σε τροχοφόρα οχήματα.

63

Αναθέτει στο νομικό σύμβουλο της
Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης
Κωνσταντίνο Γούναρη να παραστεί και να
εκπροσωπήσει την Περιφέρεια Ανατολικής
Μακεδονίας – Θράκης ενώπιον του
Συμβουλίου της Επικρατείας (Δ’ Τμήμα σε
επταμελή σύνθεση) κατά τη συζήτηση της με
αριθμό κατάθεσης 22/2008 αίτησης ακύρωσης
των: 1) Παύλου Αναστασιάδη του Χρήστου,
κατοίκου Ξάνθης (1ο χλμ. Ε.Ο. Ξάνθης-
Καβάλας), 2) ομόρρυθμης εμπορικής εταιρίας
με την επωνυμία «ΑΦΟΙ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗ
Ο.Ε.», που εδρεύει στην Ξάνθη (2ο χλμ. Ε.Ο.
Ξάνθης-Καβάλας) και εκπροσωπείται νόμιμα
και 3) Σωματείου Πρατηριούχων Υγρών
Καυσίμων Νομού Ξάνθης «Ο ΑΓΙΟΣ
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ», που εδρεύει στην Ξάνθη
και εκπροσωπείται νόμιμα, κατά της
Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Δράμας -
Καβάλας – Ξάνθης (σήμερα Περιφέρεια
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης) και κατά
της με αριθμό πρωτοκόλλου 58216/7761/22-
10-2007 απόφασης του Νομάρχη Ξάνθης για
τη χορήγηση άδειας ίδρυσης σε μικτό πρατήριο
διάθεσης υγραερίου και υγρών καυσίμων σε
τροχοφόρα οχήματα κατά τη δικάσιμο της 14ης
Φεβρουαρίου 2012 ή σε κάθε άλλη μετά από
αναβολή δικάσιμο.

14  

Εισήγηση για την δικαστική
εκπροσώπηση της ΠΑΜΘ ΠΕ Ξάνθης
ενώπιον του Δ’ τμήματος του Σ.τ.Ε. για
την εκδίκαση της με αρ. κατάθεσης
91/2008 αίτησης ακύρωσης της
Ομοσπονδίας Βενζινοπωλών Ελλάδος
που αφορά χορήγηση άδειας ίδρυσης σε
μικτό πρατήριο διάθεσης υγραερίου και
υγρών καυσίμων σε τροχοφόρα οχήματα.

64  

Αναθέτει στο νομικό σύμβουλο της
Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης
Κωνσταντίνο Γούναρη να παραστεί και να
εκπροσωπήσει την Περιφέρεια Ανατολικής
Μακεδονίας – Θράκης ενώπιον του
Συμβουλίου της Επικρατείας (Δ’ Τμήμα σε
επταμελή σύνθεση) κατά τη συζήτηση της με
αριθμό κατάθεσης 91/2008 αίτησης ακύρωσης
της Ομοσπονδίας Βενζινοπωλών Ελλάδος,
που εδρεύει στην Αθήνα (οδός Λόντου 8) και
εκπροσωπείται νόμιμα, κατά της Νομαρχιακής
Αυτοδιοίκησης Δράμας - Καβάλας – Ξάνθης
(σήμερα Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας
και Θράκης) και κατά της με αριθμό
πρωτοκόλλου 58216/7761/22-10-2007
απόφασης του Νομάρχη Ξάνθης για τη
χορήγηση άδειας ίδρυσης σε μικτό πρατήριο
διάθεσης υγραερίου και υγρών καυσίμων σε
τροχοφόρα οχήματα κατά τη δικάσιμο της 14ης
Φεβρουαρίου 2012 ή σε κάθε άλλη μετά από
αναβολή δικάσιμο.

15

Εισήγηση για την δικαστική
εκπροσώπηση της ΠΑΜΘ ΠΕ Ξάνθης
ενώπιον του Δ’ τμήματος του Σ.τ.Ε. για
την εκδίκαση της με αρ. κατάθεσης
4334/2009 αίτησης ακύρωσης της
Χριστίνας Νταουτίδου που αφορά στην
απόρριψη αίτησης για την χορήγηση
άδειας ίδρυσης και λειτουργίας
φαρμακείου.

65

Α Π Ο ΦΑ Σ Ι Ζ Ε Ι Κ Α Τ Α Π Λ Ε Ι Ο Ψ Η ΦΙ Α
(Με ψήφους 4 υπέρ και 2 λευκά)
Αναθέτει στο νομικό σύμβουλο της
Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης
Κωνσταντίνο Γούναρη να παραστεί και να
εκπροσωπήσει την Περιφέρεια Ανατολικής
Μακεδονίας – Θράκης ενώπιον της Ολομέλειας
του Συμβουλίου της Επικρατείας κατά τη
συζήτηση της με αριθμό κατάθεσης 4334/2009
αίτησης ακύρωσης της Χριστίνας Νταουτίδου
του Προδρόμου, κατοίκου Ξάνθης, κατά της
Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Δράμας - Καβάλας – Ξάνθης (σήμερα Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης) και κατά της με αριθμό πρωτοκόλλου 1747/14-4-2009 απόφασης του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας του Νομαρχιακού
Διαμερίσματος Ξάνθης κατά τη δικάσιμο της
2ας Μαρτίου 2012 ή σε κάθε άλλη μετά από
αναβολή δικάσιμο. Μειοψήφησαν τα μέλη Κων/νος Μιχελής και Αθανάσιος Μακρής ψηφίζοντας Λευκό, για
τους λόγους που αναφέρθηκαν και
καταγράφηκαν στα μαγνητοφωνημένα
πρακτικά.

16

Εισήγηση για την δικαστική
εκπροσώπηση της ΠΑΜΘ ΠΕ Ξάνθης
ενώπιον του ΣΤ’ τμήματος του Σ.τ.Ε. για
την εκδίκαση της με αρ. κατάθεσης Ε
2899/2010 αίτησης αναίρεσης του ΝΔ
Ξάνθης κατά των Κω/νου Χαλκίδη και
άλλων 93 υπαλλήλων του πρώην Ν.Δ.
Ξάνθης και κατά της αριθμ.241/2009
απόφασης του Διοικητικού Εφετείου
Κομοτηνής που αφορά σε μισθολογικά
θέματα των παραπάνω υπαλλήλων.

66

Α Π Ο ΦΑ Σ Ι Ζ Ε Ι Κ Α Τ Α Π Λ Ε Ι Ο Ψ Η ΦΙ Α
(Με ψήφους 4 υπέρ και 2 κατά)
Αναθέτει στο νομικό σύμβουλο της
Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης
Κωνσταντίνο Γούναρη να παραστεί και να
εκπροσωπήσει την Περιφέρεια Ανατολικής
Μακεδονίας – Θράκης ενώπιον του
Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣΤ’ Τμήμα) κατά
τη συζήτηση της με αριθμό κατάθεσης Ε
2899/2010 αίτησης αναίρεσης του
Νομαρχιακού Διαμερίσματος Ξάνθης της
Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Δράμας -
Καβάλας – Ξάνθης (σήμερα Περιφέρεια
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης) κατά των
Κωνσταντίνου Χαλκίδη και άλλων 93
υπαλλήλων του πρώην Νομαρχιακού
Διαμερίσματος Ξάνθης και τώρα της
Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και
Θράκης και κατά της με αριθμό 241/2009
απόφασης του Διοικητικού Εφετείου
Κομοτηνής κατά τη δικάσιμο της 12ης Μαρτίου
2012 ή σε κάθε άλλη μετά από αναβολή
δικάσιμο. Μειοψήφησαν τα μέλη Κων/νος Μιχελής και
Αθανάσιος Μακρής ψηφίζοντας Κατά, για τους
λόγους που αναφέρθηκαν και καταγράφηκαν
στα μαγνητοφωνημένα πρακτικά.

17

Εισήγηση για την εξέταση της ένστασης
της εταιρείας «ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΤΕ» κατά της υπ’ αριθμ. 100/19-1-2012
Απόφασης Έκπτωσής της από τη
Σύμβαση του έργου: «Βελτίωση οδού
Μυρτίσκης Άνω Βυρσίνης».

67

Α Π Ο ΦΑ Σ Ι Ζ Ε Ι Κ Α Τ Α Π Λ Ε Ι Ο Ψ Η ΦΙ Α
(Με ψήφους 5 υπέρ και 1 κατά)
Απορρίπτει την ένσταση της εταιρείας
«ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΤΕ» κατά της υπ’
αριθμ. 100/19-1-2012 Απόφασης Έκπτωσής
της από τη Σύμβαση του έργου: «Βελτίωση
οδού Μυρτίσκης Άνω Βυρσίνης» σύμφωνα με
την εισήγηση της υπηρεσίας και αναθέτει στην
υπηρεσία, ως αρμόδια, την περαιτέρω
εφαρμογή των σχετικών διατάξεων του Νόμου
3669/08 και της εγκυκλίου Δ17γ με αριθμ.
πρωτοκ. 09/154/ΦΝ437/21-9-10.
Μειοψήφησε το μέλος Κων/νος Μιχελής
ψηφίζοντας Κατά, αναφέροντας ότι: «πρέπει
να γίνει δεκτή η ένσταση και να δοθεί η
παράταση 15 ημερών που ζητά ο ανάδοχος»

18

Εισήγηση για την προμήθεια αλατιού για
την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών στην
ΠΕ Ροδόπης.

68

Εγκρίνει την προμήθεια αλατιού 270 τόνων,
ενδεικτικού προϋπολογισμού: 13.000,00€, από
τις Ελληνικές Αλυκές Α.Ε. για την αντιμετώπιση
εκτάκτων αναγκών στην ΠΕ Ροδόπης. Η
δαπάνη θα βαρύνει το έργο αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών, ΚΑΕ 2007ΕΟ01200001
ΚΑΕ 0071.9781 οικονομικού έτους 2012.

19

Εισήγηση για την οριστική παραλαβή της
μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων
του έργου: «Αναδασμός Γρατινής και
παράλληλα έργα»
ΚΑΕ:2009ΚΠ00000133.

 69

Εγκρίνει την οριστική παραλαβή της μελέτης
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου:
«Αναδασμός Γρατινής και παράλληλα έργα»
ΚΑΕ:2009ΚΠ00000133, όπως ορίζεται στην
παρ.3 του Άρθρου 37 του Ν. 3316/2005.

20

Εισήγηση για την οριστική παραλαβή της
μελέτης: «Οριστικοποίηση –
επικαιροποίηση διανομής Κρωβύλης
έτους 1958» ΚΑΕ:2009ΚΠ00000132.

70 

Εγκρίνει την οριστική παραλαβή της μελέτης:
«Οριστικοποίηση – επικαιροποίηση διανομής
Κρωβύλης έτους 1958» ΚΑΕ:2009ΚΠ00000132, όπως ορίζεται στην παρ.3 του Άρθρου 37 του Ν. 3316/2005.

21

Εισήγηση για την έγκριση μελέτης των
τευχών δημοπράτησης και των όρων
διακήρυξης δημοπρασίας του υποέργου
«Βορειοανατολική παράκαμψη
Νευροκοπίου» στο πλαίσιο του έργου
«Ανάπτυξη ποιοτικών δικτύων
πρόσβασης για τη δημιουργία κοινού
μέλλοντος» προϋπολογισμού 8.400.000€
(με Φ.Π.Α), για το Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΕΛΛΑΔΑ-ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ
2007-2013».

 71

 

Εγκρίνει την μελέτη των τευχών
δημοπράτησης του υποέργου
«Βορειοανατολική παράκαμψη Νευροκοπίου»
προϋπολογισμού 8.400.000,00 € που
περιλαμβάνει τα τεύχη δημοπράτησης : α)
Τιμολόγιο Μελέτης, β) Προϋπολογισμός
μελέτης, γ) Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων, δ)
Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων, ε)Τεχνική
περιγραφή, στ) Έντυπο Οικονομικής
Προσφοράς, ζ) Προμέτρηση εργασιών,
η)Ανάλυση τιμών, θ)ΦΑΥ και ΣΑΥ και ι)
Τεχνικές Προδιαγραφές όπως συντάχθηκαν
από την Δ.Τ.Ε της Περιφέρειας Α.Μ.-Θ , την
διακήρυξη δημοπρασίας του ως άνω έργου και
την δημοπράτησή του σύμφωνα με τις κείμενες
διατάξεις.

22

Εισήγηση για την έγκριση πρακτικού και
επανάληψη διαγωνισμού του έργου:
«Ασφαλτοστρώσεις – αποκαταστάσεις
Εθν. Οδ. Δικτύου Ν. Καβάλας»
Προϋπολογισμού:200.000,00€ με ΦΠΑ.

72 

Εγκρίνει το συνημμένο Πρακτικό άγονου
διαγωνισμού και την επανάληψη του
διαγωνισμού του έργου: «Ασφαλτοστρώσεις –
αποκαταστάσεις Εθν. Οδ. Δικτύου Ν.
Καβάλας» Προϋπολογισμού:200.000,00€ με
ΦΠΑ με τους ίδιους όρους, εντός δέκα (10)
ημερολογιακών ημερών από την κοινοποίηση
της απόφασης στην υπηρεσία.

23

Εισήγηση για την έγκριση
συνδιοργάνωσης της ΠΑΜΘ με το Ίδρυμα
Θρακικής Τέχνης και Παράδοσης, έκθεσης
με εικαστικό – περιβαλλοντικό
προσανατολισμό με θέμα «Τέχνη από
Ανακυκλώσιμα υλικά».

 73

Εγκρίνει τη συνδιοργάνωση της ΠΑΜΘ με το
Ίδρυμα Θρακικής Τέχνης και Παράδοσης,
έκθεσης με εικαστικό – περιβαλλοντικό
προσανατολισμό με θέμα «Τέχνη από
Ανακυκλώσιμα υλικά» και την κάλυψη
δαπάνης ποσού 1000,00 ευρώ (μη
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α) που αφορά
Εκτύπωση προσκλήσεων (350,00€),
Εκτύπωση αφισών (350,00€) και Εκτύπωση
εξωτερικού banner (300,00€) σε βάρος της
πίστωσης του Ειδικού Φορέα 0072 ΚΑΕ 0844
Οικονομικού Έτους 2012.

24

Εισήγηση για την έγκριση
συνδιοργάνωσης της ΠΑΜΘ με την
Πολιτιστική Στέγη Νέου Ερασμίου
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΙΖΥΗΝΟΣ προς τιμή του
Καρυοφύλλη Δοϊτσίδη.

 74

Εγκρίνει τη συνδιοργάνωση της ΠΑΜΘ με το
Ίδρυμα Θρακικής Τέχνης και Παράδοσης,
έκθεσης με εικαστικό – περιβαλλοντικό
προσανατολισμό με θέμα «Τέχνη από
Ανακυκλώσιμα υλικά» και την κάλυψη
δαπάνης ποσού 1000,00 ευρώ (μη
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α) που αφορά
Εκτύπωση προσκλήσεων (350,00€),
Εκτύπωση αφισών (350,00€) και Εκτύπωση
εξωτερικού banner (300,00€) σε βάρος της
πίστωσης του Ειδικού Φορέα 0072 ΚΑΕ 0844
Οικονομικού Έτους 2012. 300,00€, Διαμονή σε ξενοδοχείο των μελών του μουσικού σχήματος 200,00€, σε βάρος της πίστωσης του Ειδικού Φορέα 0072 ΚΑΕ 0844 Οικονομικού Έτους 2012.

25

Εισήγηση για την έγκριση συμμετοχής της
ΠΑΜΘ στην τουριστική έκθεση
«INTERNATIONAL FAIR OF TOURISM
2012» από τις 23 – 26 Φεβρουαρίου 2012
στο Βελιγράδι της Σερβίας.

75 

Εγκρίνει τη συμμετοχή της ΠΑΜΘ στην
τουριστική έκθεση «INTERNATIONAL FAIR
OF TOURISM 2012» από τις 23 – 26
Φεβρουαρίου 2012 στο Βελιγράδι της Σερβίας
και την κάλυψη δαπάνης ποσού 7.000,00 € σε
βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού
εξόδων της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας
Ε.Φ.3351 ΚΑΕ 0844 οικονομικού έτους 2012.

26

Εισήγηση για την έγκριση μετακινήσεων
του Περιφερειάρχη και των
Αντιπεριφερειαρχών της ΠΑΜΘ.

76 

Εγκρίνει τις παρακάτω μετακινήσεις των
Αντιπεριφερειαρχών ΠΕ Έβρου , ΠΕ Ξάνθης
και ΠΕ Καβάλας ως εξής:
Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Έβρου Γεωργίας
Μαυρανεζούλη - Νικολάου
1. 24/1/2012 με επιστροφή 25/1/2012 Αθήνα
– Συνάντηση με το Συμβούλιο Αρχαιοτήτων για
την εξόρυξη χρυσού στο Πέραμα και
συνάντηση στο Υπουργείο Παιδείας για το
πρόγραμμα Δια βίου μάθησης.
Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Ξάνθης Φώτιου
Καραλίδη
1. 10/2/2012 με επιστροφή 12/2/2012
Αθήνα – Επίσκεψη στο Υπουργείο
Εσωτερικών και συμμετοχή στην εκδήλωση
του Συνδέσμου Ξανθιωτών & Φίλων της
Ξάνθης «Οι Ταξιάρχαι».
Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Καβάλας Αρχέλαου
Γρανά
1. 8/2/2012 με επιστροφή 9/2/2012
Αθήνα – Συνάντηση στο Υπουργείο Ανάπτυξης
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας για την
επικύρωση της Επιχειρησιακής Συμφωνίας
JESSICA.

27

Εισήγηση για την επικύρωση του
Πρακτικού 2/2012 της προηγούμενης
συνεδρίασης.

77 

Επικυρώνει το Πρακτικό 2/2012 Συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής.

 

               Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

        ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ 

 

 

 

 

 

 

 

Διαβάστηκε 933 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Δευτέρα, 05 Νοεμβρίου 2012 08:58
Π.Α.Μ.Θ. Διαχειριστής

Τελευταία άρθρα από τον/την Π.Α.Μ.Θ. Διαχειριστής

FaLang translation system by Faboba