Νέα & Ανακοινώσεις

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος από την Περιφερειακή Ενότητα Δράμας, για την υποβολή προτάσεων συνδιοργάνωσης έτους 2024 στον πολιτιστικό, αθλητικό και κοινωνικό τομέα.

Η Περιφερειακή Ενότητα Δράμας, στο πλαίσιο προγραμματισμού των δράσεων στον πολιτιστικό, αθλητικό και κοινωνικό τομέα και της υποβολής αυτών στο Ετήσιο Τεχνικό Πρόγραμμα της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, έτους 2024, απευθύνει ανοιχτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη συνδιοργάνωση εκδηλώσεων με την Περιφέρεια Α.Μ.Θ.

Οι ενδιαφερόμενοι (διοργανωτές φορείς) μπορούν να καταθέτουν τις προτάσεις τους έως 05 Σεπτεμβρίου 2023, στην ηλεκτρονική διεύθυνση This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., ενώ μαζί με την «Αίτηση Συνδιοργάνωσης» της υπηρεσίας, θα πρέπει να συνυποβάλλουν και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά (τα οποία αποτυπώνονται στον επισυναπτόμενο πίνακα, με τις σχετικές επισημάνσεις).

Στο ως άνω πλαίσιο, οι προτάσεις που θα κατατεθούν, θα πρέπει να πληρούν τα εξής κριτήρια:

 • Να προέρχονται από τοπικούς συλλόγους/φορείς που έχουν επιδείξει έως τώρα αξιόλογη δράση.
 • Να είναι ευρείας απήχησης/ υπερτοπικής σημασίας και να μην υπηρετούν ιδίους σκοπούς.
 • Να συνδράμουν στην οικονομική, πολιτιστική και αθλητική ανάπτυξη της τοπικής κοινωνίας.
 • Να επιδιώκουν τη διατήρηση της τοπικής πολιτιστικής κληρονομιάς και τη διάδοσή της στους νέους.
 • Να παρουσιάζουν ανταποδοτικό χαρακτήρα απέναντι στις τοπικές κοινωνίες.
 • Να συμβάλλουν στην προαγωγή της κοινωνικής ευαισθησίας και του ανθρωπισμού.

Για περαιτέρω διευκρινήσεις, οι φορείς μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Κοινωνικής Αλληλεγγύης, της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας και στον τηλεφωνικό αριθμό 2521351322.

ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΔΡΑΜΑΣ

 

ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΠΑΠΑΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:

Αίτηση συνδιοργάνωσης

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

Δήμοι Π.Ε. Δράμας

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:

Τμήμα Κοινωνικής Αλληλεγγύης

(Φάκελος Δ.6.1.)

 

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ:

 

 • Οι δράσεις οι οποίες θα αναπτυχθούν στο πρόγραμμα του διοργανωτή φορέα, θα πρέπει να είναι σύμφωνες με τα εκάστοτε υγειονομικά πρωτόκολλα και τα σχετικά τοπικά επιδημιολογικά δεδομένα.
 • Το απαραίτητο χρονικό διάστημα για την ολοκλήρωση της σχετικής απαιτούμενης διαδικασίας και της εξασφάλισης των αναγκαίων εγκριτικών & ελεγκτικών αποφάσεων είναι τουλάχιστον 3 μήνες. Ως εκ τούτου, οι προτάσεις που θα κατατεθούν θα πρέπει να είναι εναρμονισμένες με το ως άνω χρονοδιάγραμμα και να είναι μεταγενέστερες του μηνός Απριλίου 2024.
 • Η Περιφέρεια Α.Μ.Θ., ως συνδιοργανωτής φορέας, δύναται να συμμετέχει στην προτεινόμενη δράση με ποσοστό έως 40% επί του συνολικού ποσού της δράσης.
 • Όταν δεν υποβάλλεται το σύνολο των απαραίτητων δικαιολογητικών από το διοργανωτή φορέα, τότε οι αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφέρειας, δεν θα προβαίνουν στο αίτημα της έκδοσης Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης, έως ότου κατατεθεί το σύνολο αυτών. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τις υποδείξεις των αρμοδίων, τότε τα αιτήματα θα τίθενται αρχείο.
 • Όταν ο διοργανωτής φορέας με Υπεύθυνη Δήλωσή του δηλώνει ότι λόγω οικονομικών ή λανθασμένου προγραμματισμού ή άλλων προβλημάτων, αδυνατεί να εκπληρώσει την υποχρέωση της συμμετοχής του στην αποπληρωμή των δαπανών, τότε οι υπηρεσίες ελέγχου και πληρωμής δαπανών της Περιφέρειας Α.Μ.Θ., θα ενημερώνουν τον φορέα, ότι αδυνατεί να ενταλματοποιήσει και να εξοφλήσει τις δαπάνες στις οποίες συμμετείχε ως συνδιοργανωτής η Περιφέρεια Α.Μ.Θ., λόγω μη νομιμότητας και αθέτησης της συναφθείσας συμφωνίας.
 • Ο διοργανωτής φορέας, αμέσως μετά το πέρας της εκδήλωσης οφείλει να προσκομίσει στο Τμήμα Προμηθειών της Περιφερειακής Ενότητας, αντίγραφα όλων των τιμολογίων που αφορούν στην εκδήλωση, σύμφωνα με το συνολικό προϋπολογισμό της δαπάνης που έχει δηλωθεί στην αίτηση (ανεξαρτήτως εάν εγκρίθηκε από την Περιφέρεια, μέρος από το συνολικό προϋπολογισμό της εκδήλωσης).
 • Ο διοργανωτής φορέας οφείλει να εξασφαλίσει όλες τις απαιτούμενες σχετικές με την εκδήλωση άδειες ή εγκρίσεις (π.χ. αποφάσεις συλλογικών οργάνων, άδεια αθλητικών συναντήσεων, βεβαίωση υγειονομικής καταλληλότητας κ.ά.).
 • Σε περίπτωση που ο κύριος διοργανωτής είναι δημόσιος φορέας, ο ίδιος θα πρέπει να μεριμνήσει για τα σχετικά που αφορούν στη σύναψη προγραμματικής σύμβασης, βάσει της κείμενης νομοθεσίας και των σχετικών αποφάσεων.
 • Ο φάκελος των σωματείων (εγγεγραμμένων στο Πολιτιστικό και Αθλητικό Μητρώο της Περιφερειακής Ενότητας), θα πρέπει να είναι ενημερωμένος.
 • Δεν θα υπάρχουν έσοδα από το πρόγραμμα δράσης για το οποίο ο φορέας αιτείται της συνδιοργάνωσης με την Περιφέρεια και η είσοδος θα είναι δωρεάν.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ (για σωματεία ή δημοσίους φορείς):

 • Αίτηση συνδιοργάνωσης (χορηγείται από την υπηρεσία), στην οποία αποτυπώνεται:
  • Η ετήσια δραστηριότητα του φορέα.
  • Περιγραφή κόστους της εκδήλωσης με την ανάλυση δαπανών, ανά φορέα συνδιοργάνωσης.
  • Προδιαγραφές αιτούμενης δαπάνης (επισυνάπτεται υπόδειγμα).
 • Αναλυτικό Πρόγραμμα της εκδήλωσης (και όπως αυτό διαμορφώθηκε σύμφωνα με τα υγειονομικά πρωτόκολλα και τα σχετικά τοπικά επιδημιολογικά δεδομένα).
 • Πιστοποιητικό Μεταβολών του οικείου Πρωτοδικείου(ισχύει για τα σωματεία και αναζητείται από την υπηρεσία).
 • Καταστατικό του διοργανωτή φορέα(το ιδρυτικό, καθώς και το τρέχων) ή Ιδρυτική πράξη του φορέα (εάν πρόκειται για δημόσιο φορέα).
 • Συλλογικές αποφάσεις ορισμού και συγκρότησης σε σώμα της Διοίκησης του διοργανωτή φορέα (όπως απόφαση του ανώτατου συλλογικού οργάνου & απόφαση συγκρότησης σε σώμα).
 • Προϋπολογισμός έτους 2024 και Οικονομικός Απολογισμός έτους 2023.

Σημείωση:

Α) Τα σωματεία τα οποία εποπτεύονται από την Περιφερειακή Ενότητα, θα υποβάλλουν το σχετικό «Έντυπο Οικονομικών Στοιχείων» της υπηρεσίας.

Β) Οι δημόσιοι και άλλοι φορείς θα καταθέτουν τις αποφάσεις των ανώτατων συλλογικών τους οργάνων, αναρτημένες στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

 • Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986 όπου θα δηλώνονται τα κάτωθι:
 • Τα συνημμένα που υποβάλλονται είναι αληθή.
 • Ο φορέας ενεργεί σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
 • Ο φορέας θα συμμορφώνεται με τις υποδείξεις της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. σε ό,τι αφορά στον σχεδιασμό και την οργάνωση της δράσης στην οποία συμμετέχει και σε κάθε περίπτωση, στο έντυπο υλικό ή όπου αλλού είναι εφικτό, θα πρέπει να αναγράφεται και να αναφέρεται ο συνδιοργανωτής φορέας «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Α.Μ.Θ. / ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΡΑΜΑΣ».
 • Ο φορέας αναλαμβάνει την υλοποίηση των προγραμματισμένων δράσεων όπως ακριβώς αναφέρονται στην αναλυτική περιγραφή της εκδήλωσης.
 • Η δράση είναι ευρείας απήχησης και δεν απευθύνεται αποκλειστικά στα μέλη του φορέα, και δεν είναι τοπικού χαρακτήρα.
 • Βεβαίωση εγγραφής στο Μητρώο Σωματείων της Π.Ε. Δράμας: «Βεβαίωση Πιστοποίησης Στοιχείων» (ισχύει για τα σωματεία που εποπτεύονται από την Περιφέρεια και χορηγείται αυτεπάγγελτα από την αρμόδια υπηρεσία).
 • Βεβαίωση εγγραφής στο taxisnet (ενεργό Α.Φ.Μ.).
Read 532 times

NOTE! This site uses cookies and similar technologies and is GDPR Compliance.

If you not change browser settings, you agree to it. Learn more

I understand