Νέα & Ανακοινώσεις

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος από την Περιφερειακή Ενότητα Δράμας, για την υποβολή προτάσεων συνδιοργάνωσης στον πολιτιστικό, αθλητικό και κοινωνικό τομέα, έτους 2022.

Η Περιφερειακή Ενότητα Δράμας, στο πλαίσιο του προγραμματισμού δράσεων στον πολιτιστικό, αθλητικό και κοινωνικό τομέα και της υποβολής αυτών στο Ετήσιο Τεχνικό Πρόγραμμα της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, έτους 2022, απευθύνει ανοιχτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς τους τοπικούς αρμόδιους πολιτιστικούς, αθλητικούς και κοινωνικούς φορείς, προκειμένου να καταθέσουν σχετικές προτάσεις συνδιοργάνωσης.

Οι ενδιαφερόμενοι (διοργανωτές φορείς) μπορούν να καταθέτουν τις προτάσεις τους έως τη Δευτέρα 18 Οκτωβρίου 2021, στην ηλεκτρονική διεύθυνση This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., ενώ μαζί με την «Αίτηση Συνδιοργάνωσης» της υπηρεσίας, θα πρέπει να συνυποβάλλουν και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά (τα οποία αποτυπώνονται στον επισυναπτόμενο πίνακα, μαζί με τις σχετικές επισημάνσεις). Η ηλεκτρονική διεύθυνση για την παραλαβή της σχετικής αίτησης & του απολογιστικού δελτίου είναι:

1η) https://www.pamth.gov.gr/images/drama2021/aitiseis/aitisi31.doc

2η) https://www.pamth.gov.gr/images/drama2021/aitiseis/aitisi32.docx

Στο ως άνω πλαίσιο, οι προτάσεις που θα κατατεθούν, θα πρέπει να πληρούν τα εξής κριτήρια:

 • Να προέρχονται από τοπικούς συλλόγους/φορείς που έχουν επιδείξει έως τώρα αξιόλογη δράση.
 • Να είναι ευρείας απήχησης/ υπερτοπικής σημασίας και να μην υπηρετούν ιδίους σκοπούς.
 • Να συνδράμουν στην οικονομική, πολιτιστική και αθλητική ανάπτυξη της τοπικής κοινωνίας.
 • Να επιδιώκουν τη διατήρηση της τοπικής πολιτιστικής κληρονομιάς και τη διάδοσή της στους νέους.
 • Να παρουσιάζουν ανταποδοτικό χαρακτήρα απέναντι στις τοπικές κοινωνίες.
 • Να συμβάλλουν στην προαγωγή της κοινωνικής ευαισθησίας και του ανθρωπισμού.

Για περαιτέρω διευκρινήσεις, οι φορείς μπορούν να απευθύνονται στη Δ/νση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας και στον τηλεφωνικό αριθμό 2521351322.

 

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ:

 • Οι δράσεις οι οποίες θα αναπτυχθούν στο πρόγραμμα του διοργανωτή φορέα, θα πρέπει να είναι σύμφωνες με τα εκάστοτε υγειονομικά πρωτόκολλα και τα σχετικά τοπικά επιδημιολογικά δεδομένα.
 • Το απαραίτητο χρονικό διάστημα για την ολοκλήρωση της σχετικής απαιτούμενης διαδικασίας και της εξασφάλισης των αναγκαίων εγκριτικών & ελεγκτικών αποφάσεων είναι τουλάχιστον 3 μήνες. Ως εκ τούτου, οι προτάσεις που θα κατατεθούν θα πρέπει να είναι εναρμονισμένες με το ως άνω χρονοδιάγραμμα και να είναι μεταγενέστερες του μηνός Απριλίου 2022.
 • Η Περιφέρεια Α.Μ.Θ., ως συνδιοργανωτής φορέας, δύναται να συμμετέχει στην προτεινόμενη δράση με ποσοστό έως 40% επί του συνολικού ποσού της δράσης. Εάν στη συνολική δράση του διοργανωτή φορέα υλοποίησης, συμμετέχουν περισσότεροι των δύο (2) συνδιοργανωτών, τότε το ποσοστό συμμετοχής επί της % της Περιφέρειας, θα είναι αναλογικό, σε σχέση με τον προϋπολογισμό του διοργανωτή φορέα και τους συμμετέχοντες φορείς.
 • Όταν δεν υποβάλλεται το σύνολο των απαραίτητων δικαιολογητικών από το διοργανωτή φορέα, τότε οι αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφέρειας, δεν θα προβαίνουν στο αίτημα της έκδοσης Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης, έως ότου κατατεθεί το σύνολο αυτών. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τις υποδείξεις των αρμοδίων, τότε τα αιτήματα θα τίθενται αρχείο.
 • Όταν ο διοργανωτής φορέας με Υπεύθυνη Δήλωσή του δηλώνει ότι λόγω οικονομικών ή λανθασμένου προγραμματισμού ή άλλων προβλημάτων, αδυνατεί να εκπληρώσει την υποχρέωση της συμμετοχής του στην αποπληρωμή των δαπανών, τότε οι υπηρεσίες ελέγχου και πληρωμής δαπανών της Περιφέρειας Α.Μ.Θ., θα ενημερώνουν τον φορέα, ότι αδυνατεί να ενταλματοποιήσει και να εξοφλήσει τις δαπάνες στις οποίες συμμετείχε ως συνδιοργανωτής η Περιφέρεια Α.Μ.Θ., λόγω μη νομιμότητας και αθέτησης της συναφθείσας συμφωνίας.
 • Ο διοργανωτής φορέας, αμέσως μετά το πέρας της εκδήλωσης οφείλει να προσκομίσει στο Τμήμα Προμηθειών της Π.Ε. Δράμας, αντίγραφα όλων των τιμολογίων που αφορούν στην εκδήλωση, σύμφωνα με το συνολικό προϋπολογισμό της δαπάνης που έχει δηλωθεί στην αίτηση (ανεξαρτήτως εάν εγκρίθηκε από την Περιφέρεια, μέρος από το συνολικό προϋπολογισμό της εκδήλωσης).
 • Ο διοργανωτής φορέας, αμέσως μετά το πέρας της εκδήλωσης οφείλει να προσκομίσει στο Τμήμα Κοινωνικής Αλληλεγγύης της Π.Ε. Δράμας, την «Αίτηση Υποβολής Τελικού Απολογιστικού Δελτίου και Στοιχείων Αξιολόγησης» της υπηρεσίας, με συνημμένο το σχετικό οπτικοακουστικό υλικό της δράσης.
 • Ο διοργανωτής φορέας οφείλει να εξασφαλίσει όλες τις απαιτούμενες σχετικές με την εκδήλωση άδειες ή εγκρίσεις (π.χ. αποφάσεις συλλογικών οργάνων, άδεια αθλητικών συναντήσεων, βεβαίωση υγειονομικής καταλληλότητας κ.ά.).
 • Σε περίπτωση που ο κύριος διοργανωτής είναι δημόσιος φορέας, ο ίδιος θα πρέπει να μεριμνήσει για τα σχετικά που αφορούν στη σύναψη προγραμματικής σύμβασης, βάσει της κείμενης νομοθεσίας και των σχετικών αποφάσεων.
 • Ο φάκελος των σωματείων (εγγεγραμμένων στο Πολιτιστικό και αντίστοιχα Αθλητικό Μητρώο της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας), θα πρέπει να είναι ενημερωμένος.
 • Δεν θα υπάρχουν έσοδα από το πρόγραμμα δράσης για το οποίο ο φορέας αιτείται της συνδιοργάνωσης με την Περιφέρεια και η είσοδος θα είναι δωρεάν.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ (για σωματεία ή δημοσίους φορείς):

 • Αίτηση συνδιοργάνωσης (χορηγείται από την υπηρεσία) στην οποία αποτυπώνεται:
  • Η ετήσια δραστηριότητα του φορέα.
  • Περιγραφή κόστους της εκδήλωσης με την ανάλυση δαπανών, ανά φορέα συνδιοργάνωσης.
  • Προδιαγραφές αιτούμενης δαπάνης (επισυνάπτεται υπόδειγμα).
 • Αναλυτικό Πρόγραμμα της εκδήλωσης (και όπως αυτό διαμορφώθηκε σύμφωνα με τα υγειονομικά πρωτόκολλα και τα σχετικά τοπικά επιδημιολογικά δεδομένα).
 • Πιστοποιητικό Μεταβολών του Πρωτοδικείου Δράμας (για τα σωματεία αναζητείται από την υπηρεσία).
 • Καταστατικό του διοργανωτή φορέα(το ιδρυτικό, καθώς και το τρέχων) ή Ιδρυτική πράξη του φορέα (εάν πρόκειται για δημόσιο φορέα).
 • Απόφαση ορισμού των συλλογικών οργάνων Διοίκησης (τακτικών & αναπληρωματικών μελών) από ανώτατο θεσμικό όργανο και Πράξη συγκρότησης σε σώμα των συλλογικών οργάνων Διοίκησης του διοργανωτή φορέα.
 • Προϋπολογισμός έτους 2022.
 • Οικονομικό απολογισμό έτους 2020.

Σημείωση:

Α) Τα σωματεία τα οποία εποπτεύονται από την Περιφερειακή Ενότητα Δράμας, θα υποβάλλουν το σχετικό «Έντυπο Οικονομικών Στοιχείων» της υπηρεσίας.

Β) Οι δημόσιοι φορείς θα καταθέτουν τις αποφάσεις των ανώτατων συλλογικών τους οργάνων, αναρτημένες στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ

 • Ταμειακό υπόλοιπο.
 • Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986 όπου δηλώνονται τα κάτωθι:
 • Τα συνημμένα που υποβάλλονται είναι αληθή.
 • Ο φορέας ενεργεί σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
 • Ο φορέας θα συμμορφώνεται με τις υποδείξεις της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. σε ό,τι αφορά στον σχεδιασμό και την οργάνωση της δράσης στην οποία συμμετέχει και σε κάθε περίπτωση, στο έντυπο υλικό ή όπου αλλού είναι εφικτό, θα πρέπει να αναγράφεται και να αναφέρεται ο συνδιοργανωτής φορέας «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Α.Μ.Θ. / ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΡΑΜΑΣ».
 • Ο φορέας αναλαμβάνει την υλοποίηση των προγραμματισμένων δράσεων όπως ακριβώς αναφέρονται στην αναλυτική περιγραφή της εκδήλωσης.
 • Η δράση είναι ευρείας απήχησης και δεν απευθύνεται αποκλειστικά στα μέλη του φορέα, και δεν είναι τοπικού χαρακτήρα.
 • Βεβαίωση εγγραφής στο Μητρώο Σωματείων της Π.Ε. Δράμας: «Βεβαίωση Πιστοποίησης Στοιχείων» (ισχύει για τα σωματεία που εποπτεύονται από την Π.Ε. Δράμας και χορηγείται από την αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας).
 • Βεβαίωση εγγραφής στο taxisnet (ενεργό ΑΦΜ).
Read 932 times

NOTE! This site uses cookies and similar technologies and is GDPR Compliance.

If you not change browser settings, you agree to it. Learn more

I understand