Δελτία Τύπου - Ανακοινώσεις ΠΕ Έβρου

Εφαρμογή του μέτρου της απαγόρευσης κυκλοφορίας οχημάτων και παραμονής εκδρομέων σε εθνικούς δρυμούς, δάση και ευπαθείς περιοχές

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΔΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Π.Ε ΕΒΡΟΥ

Tαχ.Δ/νση : Καραολή & Δημητρίου -40-

Tαχ.Κώδικας : 68132 ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ

Πληροφορίες: Παντίρης Γεώργιος

Τηλέφωνο : 25513 50580,81,82

TELEFAX : 2551 0 23223

E- mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Αλεξ/πολη: 09-08-2018

Αριθμ. Πρωτ: 1218

 

ΘΕΜΑ: Εφαρμογή του μέτρου της απαγόρευσης κυκλοφορίας οχημάτων και παραμονής εκδρομέων σε εθνικούς δρυμούς, δάση και ευπαθείς περιοχές

ΣΧΕΤ:

α. Το Ν. 3852/10 (ΦΕΚ Α' 87/07-06-2010) ''Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης''

β. Το Ν. 3013/2002 ''Περί Αναβάθμιση Πολιτικής Προστασίας και λοιπές διατάξεις'' όπως αυτός τροποποιήθηκε με το Ν.4249/2014

γ. Το Τοπικό Σχέδιο ''ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ - ΠΥΡΚΑΪΕΣ''

δ. Το με ΑΠ: 3752/25-05-2018/ΥΠ.ΕΣΩΤ. / ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ''Σχεδιασμός και δράσεις Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση κινδύνων λόγω των Δασικών πυρκαγιών κατά την αντιπυρική περίοδο 2018 ΄΄

ε. Την με ΑΠ: 3791/29-05-2018/ΥΠ.ΕΣΩΤ. / ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ' Έκδοση ημερήσιου χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς από την ΓΓΠΠ κατά την αντιπυρική περίοδο 2018΄΄

στ. Την 4475/25-06-2018 με ΑΔΑ: ΩΙΑΙ465ΧΘ7-ΡΓΤ Απόφαση του αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών για εξουσιοδότηση των Συντονιστών των Αποκεντρωμένων διοικήσεων να εξουσιοδοτήσουν τους Περιφερειάρχες οι οποίοι εν συνέχεια με εντολή τους προς τους αρμόδιους Αντιπεριφερειάρχες να συγκαλούν τα Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας (ΣΟΠΠ) των Περιφερειακών Ενοτήτων προκειμένου να αποφασίζουν για την εφαρμογή του μέτρου της απαγόρευσης της κυκλοφορίας οχημάτων και παραμονής εκδρομέων σε εθνικούς δρυμούς, δάση και ευπαθείς περιοχές, σε ημέρες και ώρες που θεωρούνται επικίνδυνες λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες που επικρατούν στην περιοχή ευθύνη τους.

ζ. Την με ΑΠ: 417/27-06-2018 με ΑΔΑ:ΨΙΥΔΟΡ1Υ-ΥΑ0 εξουσιοδότηση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης προς τον Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, όπως με εντολή του προς τους Αντιπεριφερειάρχες των Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας- Θράκης, να συγκαλούν τα Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας (ΣΟΠΠ) των Περιφερειακών Ενοτήτων, προκειμένου να αποφασίζουν για την εφαρμογή του μέτρου της απαγόρευσης κυκλοφορίας οχημάτων και παραμονής εκδρομέων σε εθνικούς δρυμούς, δάση και "ευπαθείς" περιοχές σε ημέρες και ώρες που θεωρούνται επικίνδυνες λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες που επικρατούν στην περιοχή ευθύνης τους.

η. Την με ΑΠ: 945/29-06-2018 με ΑΔΑ: 6ΝΡ37ΛΒ-3ΝΖ απόφαση του Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και θράκης με την οποία μεταβιβάζεται η αρμοδιότητα και εξουσιοδοτούνται οι χωρικοί Αντιπεριφερειάρχες της Π.Α.Μ.Θ να συγκαλούν τα Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας (Σ.Ο.Ο.Π) των Περιφερειακών Ενοτήτων και να αποφασίζουν σε συνεδριάσεις τους, υπό τις οδηγίες και κατευθύνσεις του Περιφερειάρχη για την εφαρμογή του μέτρου της απαγόρευσης κυκλοφορίας οχημάτων και παραμονής εκδρομέων σε εθνικούς δρυμούς, δάση και "ευπαθείς" περιοχές σε ημέρες και ώρες που θεωρούνται επικίνδυνες λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες που επικρατούν στην περιοχή ευθύνης

θ. Ημερήσιος Χάρτης Πρόβλεψης κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιών της 10-08-2017 (Δείκτης επικινδυνότητας 3)

ι. Την με ΑΠ: 1004/05-07-2018 Απόφαση Αντιπεριφερειάρχη Έβρου (Απαγόρευση κυκλοφορίας σε εθνικούς Δρυμούς Δάση και ευπαθείς περιοχές)

ια. Το με ΑΠ: 3023 Φ.702.15/09-08-2018 εισήγηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Αλεξ/πολης

Λόγω του υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιών αύριο 10/08/2018 σε όλο το Νομό Έβρου συμπεριλαμβανομένης και της Νήσου Σαμοθράκης (δείκτης επικινδυνότητας 3) και της αυξημένης έντασης των ανέμων που θα επικρατήσουν και τις επόμενες ημέρες παρακαλούμε όπως, εφαρμοσθούν τα μέτρα που αναφέρονται στο (ι) σχετικό από αύριο και ώρα 08.00 και μέχρι νεωτέρας.

 

Δείτε την απόφαση pdf

 

Ο Αντιπεριφερειάρχης της Π.Ε ΕΒΡΟΥ

Πρόεδρος του ΣΟΠΠ

Πέτροβιτς Δημήτριος

 

 

 

 

Tαχ.Δ/νση      : Καραολή & Δημητρίου -40-                    

Tαχ.Κώδικας  : 68132 ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ

Πληροφορίες:  Παντίρης  Γεώργιος

Τηλέφωνο      : 25513 50580,81,82                                                                                              

TELEFAX          : 2551 0 23223                                                                  

E- mail             : cp.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.                                                           

                                                                                   

Αλεξ/πολη: 09-08-2018                                                   

Αριθμ. Πρωτ: 1218

     

ΘΕΜΑ: Εφαρμογή του μέτρου της απαγόρευσης κυκλοφορίας οχημάτων και παραμονής εκδρομέων σε εθνικούς δρυμούς, δάση και ευπαθείς περιοχές

ΣΧΕΤ: α.   Το Ν. 3852/10 (ΦΕΚ Α’ 87/07-06-2010) ‘’Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της

   Αποκεντρωμένης διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης’’                                                                                                       

          β.   Το Ν. 3013/2002 ‘’Περί Αναβάθμιση Πολιτικής  Προστασίας και λοιπές διατάξεις’’ όπως           

                αυτός τροποποιήθηκε με  το Ν.4249/2014

          γ.   Το Τοπικό Σχέδιο ‘’ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ - ΠΥΡΚΑΪΕΣ’’

         δ.   Το με ΑΠ: 3752/25-05-2018/ΥΠ.ΕΣΩΤ. / ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ   ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

   ‘‘Σχεδιασμός και δράσεις Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση κινδύνων λόγω των

    Δασικών πυρκαγιών κατά την αντιπυρική περίοδο 2018 ΄΄

        ε.   Την με ΑΠ: 3791/29-05-2018/ΥΠ.ΕΣΩΤ. / ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

           ‘’  Έκδοση ημερήσιου χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς από την ΓΓΠΠ κατά την

               αντιπυρική περίοδο 2018΄΄

       στ.   Την 4475/25-06-2018 με ΑΔΑ: ΩΙΑΙ465ΧΘ7-ΡΓΤ Απόφαση του αναπληρωτή Υπουργού

              Εσωτερικών για εξουσιοδότηση των Συντονιστών των Αποκεντρωμένων διοικήσεων να

               εξουσιοδοτήσουν τους Περιφερειάρχες οι οποίοι εν συνέχεια με εντολή τους προς τους

              αρμόδιους Αντιπεριφερειάρχες να συγκαλούν τα Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής

               Προστασίας (ΣΟΠΠ) των Περιφερειακών Ενοτήτων προκειμένου να αποφασίζουν για την

               εφαρμογή του μέτρου της απαγόρευσης της κυκλοφορίας οχημάτων και παραμονής

               εκδρομέων σε εθνικούς δρυμούς, δάση και ευπαθείς περιοχές, σε ημέρες και ώρες που

               θεωρούνται επικίνδυνες λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες που επικρατούν στην

               περιοχή ευθύνη τους.

      ζ.     Την  με ΑΠ:  417/27-06-2018   με   ΑΔΑ:ΨΙΥΔΟΡ1Υ-ΥΑ0  εξουσιοδότηση του Συντονιστή

              της  Αποκεντρωμένης   Διοίκησης   Μακεδονίας   -   Θράκης   προς  τον   Περιφερειάρχη

             Ανατολικής  Μακεδονίας-Θράκης,  όπως  με  εντολή  του  προς  τους  Αντιπεριφερειάρχες

              των Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας-  Θράκης, να

             συγκαλούν τα  Συντονιστικά    Όργανα    Πολιτικής    Προστασίας    (ΣΟΠΠ)    των

            Περιφερειακών    Ενοτήτων, προκειμένου  να  αποφασίζουν  για  την  εφαρμογή  του  μέτρου

             της  απαγόρευσης  κυκλοφορίας οχημάτων και παραμονής εκδρομέων σε εθνικούς δρυμούς,

            δάση και “ευπαθείς” περιοχές σε ημέρες  και  ώρες  που  θεωρούνται  επικίνδυνες

           λαμβάνοντας  υπόψη  τις  ιδιαιτερότητες  που επικρατούν στην περιοχή ευθύνης τους.

     η.   Την με ΑΠ:  945/29-06-2018   με   ΑΔΑ: 6ΝΡ37ΛΒ-3ΝΖ  απόφαση του Περιφερειάρχη

            Ανατολικής  Μακεδονίας και θράκης με την οποία μεταβιβάζεται η αρμοδιότητα και

           εξουσιοδοτούνται οι  χωρικοί Αντιπεριφερειάρχες της Π.Α.Μ.Θ να συγκαλούν τα Συντονιστικά

            Όργανα Πολιτικής   Προστασίας (Σ.Ο.Ο.Π) των Περιφερειακών Ενοτήτων και να αποφασίζουν

            σε συνεδριάσεις    τους, υπό τις οδηγίες και κατευθύνσεις του Περιφερειάρχη για την

            εφαρμογή του μέτρου της  απαγόρευσης  κυκλοφορίας οχημάτων και παραμονής εκδρομέων

            σε εθνικούς δρυμούς,  δάση και “ευπαθείς” περιοχές σε ημέρες  και  ώρες  που  θεωρούνται

            επικίνδυνες   λαμβάνοντας  υπόψη  τις  ιδιαιτερότητες  που επικρατούν στην περιοχή ευθύνης

       θ. Ημερήσιος Χάρτης Πρόβλεψης κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιών της 10-08-2017 (Δείκτης

            επικινδυνότητας 3)

       ι.   Την με ΑΠ: 1004/05-07-2018 Απόφαση Αντιπεριφερειάρχη Έβρου (Απαγόρευση κυκλοφορίας

            σε εθνικούς Δρυμούς Δάση και ευπαθείς περιοχές)

      ια. Το με ΑΠ: 3023 Φ.702.15/09-08-2018 εισήγηση  της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Αλεξ/πολης

            

                                   

Λόγω του υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιών   αύριο 10/08/2018   σε όλο το Νομό Έβρου  συμπεριλαμβανομένης και της Νήσου Σαμοθράκης (δείκτης επικινδυνότητας 3)  και της αυξημένης έντασης των ανέμων που θα επικρατήσουν και τις  επόμενες ημέρες παρακαλούμε όπως, εφαρμοσθούν τα μέτρα που αναφέρονται στο (ι) σχετικό από αύριο και ώρα 08.00 και μέχρι νεωτέρας.

Read 1117 times Last modified on Friday, 22 May 2020 12:36

NOTE! This site uses cookies and similar technologies and is GDPR Compliance.

If you not change browser settings, you agree to it. Learn more

I understand