Δελτία Τύπου - Ανακοινώσεις ΠΕ Έβρου

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ΜΕΤΡΟ 214 "ΓΕΩΡΓΟΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ" ΔΡΑΣΗ 1.1 "ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ"

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΒΡΟΥ

 

ΤΜΗΜΑ: Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Τραμπίδης Βάιος

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Ραιδεστού 9, 68200 Ορεστιάδα

ΤΗΛ.: 2552081718

FAX: 2552023328

Ε-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΜΕΤΡΟ 214 «ΓΕΩΡΓΟΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ»

ΔΡΑΣΗ 1.1 «ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ»

 

Δημοσιεύθηκε στις 16-01-2012 η προκήρυξης (Αρ. Πρωτ.: 74/4119/13-01-2012) της δράσης 1.1 «Βιολογική γεωργία» του μέτρου 2.1.4


- Περίοδος υποβολής αιτήσεων ενίσχυσης

Περίοδος υποβολής αιτήσεων ενίσχυσης ορίζεται η περίοδος από 16/01/2012 έως 29/02/2012. Η διαδικασία υποβολής περιγράφεται στις παραγράφους 4 και 7 της παρούσας πρόσκλησης.


- Τόπος υποβολής των αιτήσεων ενίσχυσης

Οι ενδιαφερόμενοι – υποψήφιοι δικαιούχοι αφού λάβουν γνώση των όρων και προϋποθέσεων της δράσης 1.1 «Βιολογική γεωργία», υποβάλλουν στους παρακάτω φορείς:

στη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) της οικείας Περιφερειακής Ενότητας

ή

στη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας της αιρετής Περιφέρειας κατά περίπτωση

ή

στα κατά τόπους Κέντρα Ελέγχου & Πιστοποίησης Πολλαπλασιαστικού Υλικού & Ελέγχου Λιπασμάτων (ΚΕΠΠΥΕΛ)

ή

στις κατά τόπους Ενώσεις Αγροτικών Συνεταιρισμών (ΕΑΣ)

Η δράση εφαρμόζεται σε γεωργικές εκτάσεις με ετήσιες καλλιέργειες και μόνιμες φυτείες που βρίσκονται σε παραγωγική ηλικία.


- Δικαιούχοι - Κριτήρια Ένταξης

Ως δικαιούχοι των ενισχύσεων της δράσης 1.1 μπορούν να κριθούν φυσικά και νομικά πρόσωπα τα οποία πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

Είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (ΜΑΑΕ) ως:

α. επαγγελματίες αγρότες

β. κάτοχοι αγροτικής εκμετάλλευσης οι οποίοι πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

αα. Είναι φυσικά πρόσωπά που λαμβάνουν από την απασχόλησή τους σε αγροτική δραστηριότητα το 35% τουλάχιστον του συνολικού τους ετήσιου εισοδήματος, με εξαίρεση τους απασχολούμενους σε αγροτική δραστηριότητα σε νησιά με πληθυσμό μέχρι 100.000 κατοίκους για τους οποίους απαιτείται τουλάχιστον το 25% του συνολικού τους ετήσιου εισοδήματος.

ββ. Είναι νομικά πρόσωπα που λαμβάνουν από την απασχόλησή τους σε αγροτική δραστηριότητα το 50% τουλάχιστον του συνολικού τους ετήσιου εισοδήματός και τα οποία έχουν νομική προσωπικότητα, όπως η έννοια αυτή ορίζεται στο εμπορικό δίκαιο.

Ο έλεγχος των προϋποθέσεων για την εγγραφή στο ΜΑΑΕ γίνεται μηχανογραφικά


Υποβολή Αιτήσεων Ενίσχυσης - Απαιτούμενα Δικαιολογητικά (περιληπτικά)

Η αίτηση ενίσχυσης είναι πλήρης εφόσον περιλαμβάνει τα παρακάτω:

1. Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

2. Φωτοτυπία των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας ή άλλου δημόσιου εγγράφου που να πιστοποιεί την ταυτοπροσωπία

3. Αντίγραφα παραστατικών νόμιμης κατοχής των αγροτεμαχίων

4. Σχέδιο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (ΣΠΔ) πενταετούς διάρκειας

5. Αντίγραφο πρώτης σελίδας του τραπεζικού βιβλιαρίου σε περίπτωση που είναι διαφορετικός από αυτόν που έχει δηλωθεί στην ΑΕΕ.

6. Καταστατικό σύστασης της εταιρείας προκειμένου για νομικά πρόσωπα

7. Βεβαίωση του Οργανισμού Ελέγχου και Πιστοποίησης Βιολογικών Προϊόντων

 

Συμπληρωματικά δικαιολογητικά που τεκμηριώνουν τα ειδικά κριτήρια επιλογής συνυποβάλλονται, ως εξής:

 α. Σύμβαση με εγκεκριμένο Οργανισμό Ελέγχου και Πιστοποίησης Βιολογικών Προϊόντων.

β. Για την τεκμηρίωση της παραγωγής ζωικών βιολογικών προϊόντων, βεβαίωση του Οργανισμού Ελέγχου και Πιστοποίησης Βιολογικών Προϊόντων

γ. Για την τεκμηρίωση της παραγωγής προϊόντων ΠΟΠ, ΠΓΕ παραστατικά από τα οποία να φαίνεται ότι ο δικαιούχος έχει παραδώσει προϊόν σε μεταποιητική μονάδα, η οποία είναι πιστοποιημένη για την παραγωγή προϊόντων ΠΟΠ και ΠΓΕ

δ. Βεβαίωση του δημάρχου για την τεκμηρίωση ότι η έδρα της εκμετάλλευσης βρίσκεται σε νησί με πληθυσμό μικρότερο των 3.100 κατοίκων

ε. Βεβαίωση του δημάρχου για την τεκμηρίωση της μόνιμης εγκατάστασης του υποψήφιου δικαιούχου στον τόπο που βρίσκεται η έδρα της εκμετάλλευσής του

 

Το μέγιστο ύψος ενίσχυσης ανά καλλιέργεια σε €/Ha/έτος για τη δράση 1.1

1Ha = 10στρ 

Καλλιέργεια

Απώλεια εισοδήματος
Δαπάνες1 Σύνολο σε
€/Ha/έτος

Δαπάνες1

Σύνολο σε €/Ha/έτος

Με περίοδο
προσαρμογής

Χωρίς
περίοδο
προσαρμογής

Δαπάνες
στήριξης

Χημική
ανάλυση

Πιστοποίηση

Με περίοδο
προσαρμογής

Χωρίς
περίοδο
προσαρμογής

Ελαιοκομία

711

370

15

30

-

756

415 

Αμπελοειδή
εξαιρούνται οι
αμπελώνες για
επιτραπέζια
χρήση και
σταφίδα

855

855

15

30

 

900 

900 

Αραβόσιτος
αρδευόμενος
(για ζωοτροφή)
(*)

491

491

15

30

64 

600 

600 

Μηδική
Αρδευόμενη (*)

519

344

15

30

36 

600 

425 

Βαμβάκι
αρδευόμενο (*)

429

420

15

30

60 

534

525 

Σιτηρά, ρύζι,
όσπρια, ηλίανθος
& λοιπές
αροτραίες
καλλιέργειες

275

202

15

30

-

320
 

247 

Κτηνοτροφικά
φυτά & λοιπές
καλλιέργειες που
δεν
χρησιμοποιούνται
για τη διατροφή
του ανθρώπου

275

203

15

30

40

360

288 

Αρωματικά φυτά

275

202

15

30

-

320

247 

Κρόκος

855

855

15

30

-

900 

900

 

(*) Ο ξηρικός αραβόσιτος, η ξηρική μηδική και το ξηρικό βαμβάκι ενισχύονται ως «Κτηνοτροφικά φυτά»στην κατηγορία «Κτηνοτροφικά φυτά & λοιπές καλλιέργειες που δεν χρησιμοποιούνται για τη διατροφή του ανθρώπου»

1 Στις περιπτώσεις καλλιεργειών (τρόφιμα) που δεν προβλέπονται δαπάνες πιστοποίησης από την υπόψη δράση αυτές μπορούν να καλυφθούν από τις πιστώσεις του μέτρου 1.3.2. του ΠΑΑ 2007-2013

 

Read 2026 times Last modified on Thursday, 26 January 2012 12:01

NOTE! This site uses cookies and similar technologies and is GDPR Compliance.

If you not change browser settings, you agree to it. Learn more

I understand