Δελτία Τύπου - Ανακοινώσεις ΠΕ Έβρου

Περίληψη επαναληπτικού διαγωνισμού γραφικής ύλης 2012

ΑΔΑ:ΒΟΖ07ΛΒ-ΣΓ9

 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αλεξανδρούπολη 1-2-2012

Αριθμ. Πρωτ. οικ. 299

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ

(ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΒΡΟΥ)

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ

ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Για την ανάδειξη προμηθευτών ειδών γραφικής ύλης για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης (Περιφερειακής Ενότητας Έβρου), για χρονική περίοδο ενός έτους, συνολικού προϋπολογισμού 100.000,00€ χωρίς να συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ.

1. Αναθέτουσα Αρχή : Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης (Περιφερειακή Ενότητα Έβρου), Δ/νση Διοικητικού - Οικονομικού

Ταχ. Δ/νση: Καραολή και Δημητρίου 40, T.K. 68100

Τηλέφωνο: 25513-50441 FAX: 25513-50404

E−mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Website: www.pamth.gov.gr

2. Αριθμός προκήρυξης: 01/2012

3. Είδος σύμβασης : Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης (Περιφερειακής Ενότητας Έβρου), για χρονική περίοδο ενός έτους.

4. Είδος διαγωνισμού – Διαδικασία – Κριτήριο κατακύρωσης

Η ανάθεση της σύμβασης θα γίνει μέσω διαδικασίας δημόσιου, τακτικού, ανοιχτού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.

5.Τίτλος και Περιγραφή προμήθειας

Ανάδειξη προμηθευτών ειδών γραφικής ύλης για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης (Περιφερειακής Ενότητας Έβρου),για χρονική περίοδο ενός έτους, συνολικού προϋπολογισμού 100.000,00€ χωρίς να συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ.

6. Διάρκεια σύμβασης.

Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης έως 31-12-2012 (ημερομηνία που ορίζεται στη διακήρυξη).

7. Προϋπολογισμός σύμβασης.

Ο προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των 100.000,00€ χωρίς να συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ.

Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει σύμφωνα με το τεύχος του διαγωνισμού.

8. Διάθεση των εγγράφων στοιχείων του διαγωνισμού

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθεύονται τα τεύχη της αναλυτικής προκήρυξης της

προμήθειας ειδών γραφικής ύλης από την αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης (Περιφερειακή Ενότητα Έβρου): Δ/νση Διοικητικού - Οικονομικού, Ταχ. Δ/νση: Καραολή & Δημητρίου 40 , Τ.Κ.: 68100 Αλεξ/πολη, Τηλέφωνο: 25513-50441 και 25513-50430, FAX: 25513-50404) και σε ηλεκτρονική μορφή από τον ιστότοπο της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης www.pamth.gov.gr

9. Χρόνος, τόπος και γλώσσα υποβολής των προσφορών.

α) Η προθεσμία υποβολής προσφορών λήγει στις 9-3-2012 και ώρα 14.30. Σε αντίθετη περίπτωση δεν λαμβάνονται υπόψη και επιστρέφονται.

β) Ο τόπος κατάθεσης των προσφορών είναι η έδρα της υπηρεσίας Διοικητικού – Οικονομικού Τμήμα Προμηθειών της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης (Περιφερειακής Ενότητας Έβρου) , Καραολή & Δημητρίου 40 , Τ.Κ : 68100 Αλεξ/πολη.

γ) Οι προσφορές υποβάλλονται σε δύο (2) αντίγραφα, το δεύτερο αντίγραφο προαιρετικό.

δ) Γλώσσα σύνταξης των προσφορών είναι η Ελληνική.

ΑΔΑ:ΒΟΖ07ΛΒ-ΣΓ9

10. Ημερομηνία, ώρα, τόπος αποσφράγισης προσφορών

Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στις 12-3-2012, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 π.μ. στην Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης (Περιφερειακής Ενότητας Έβρου) , Καραολή & Δημητρίου 40 , Τ.Κ : 68100 Αλεξ/πολη.

4ος όροφος, στο Γραφείο 5 του τμήματος Προμηθειών.

11.Δικαίωμα Συμμετοχής.

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν έλληνες πολίτες, αλλοδαποί, Νομικά Πρόσωπα

ημεδαπά ή αλλοδαπά, Συνεταιρισμοί, Ενώσεις Προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά και έχουν σχέση με το αντικείμενο του διαγωνισμού.

Δεν γίνονται δεκτοί στη διαδικασία και χαρακτηρίζονται ως μη αποδεκτοί συμμετέχοντες:

1. Όσοι αποκλείστηκαν τελεσίδικα από διαγωνισμούς για προμήθειες του Δημοσίου με απόφαση της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης.

2. Όσοι απώλεσαν το δικαίωμα να συμμετέχουν σε δημόσιους διαγωνισμούς με απόφαση άλλης Δημόσιας Υπηρεσίας ή Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ. ή Α.Ε. του Δημοσίου Τομέα γιατί δεν εκπλήρωσαν τις συμβατικές τους υποχρεώσεις.

3. Όσα φυσικά ή νομικά πρόσωπα του εξωτερικού έχουν υποστεί αντίστοιχες με τις παραπάνω κυρώσεις.

4. Οι ενώσεις προσώπων, σε περίπτωση που οποιαδήποτε από τις προϋποθέσεις αποκλεισμού της παραγράφου αυτής, ισχύει για ένα τουλάχιστον μέλος της.

5. Κάθε υποψήφιος εφόσον έχει εκδοθεί σε βάρος του τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση που αφορά τα αδικήματα όπως αναφέρονται στο άρθρο έξι του π.δ. 118/2007

12. Εναλλακτικές προσφορές.

Εναλλακτικές προσφορές ή αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές.

13. Τόπος παράδοσης.

Η παράδοση θα γίνεται τμηματικά και όπου θα υποδεικνύεται από την αναθέτουσα αρχή, ανά τον Νομό Έβρου.

14. Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της προμήθειας.

Η διάρκεια υλοποίησης της προμήθειας ορίζεται από την υπογραφή της Σύμβασης έως 31-12-2012.

15. Εγγυήσεις συμμετοχής.

Κάθε προσφορά αυτών που συμμετέχουν στο διαγωνισμό πρέπει υποχρεωτικά και με ποινή αποκλεισμού να συνοδεύεται από Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής της οποίας το ποσό θα πρέπει να καλύπτει σε ΕΥΡΩ (€) ποσοστό 5% της προϋπολογισθείσας αξίας για το μέρος της προσφερόμενης προμήθειας (συμπεριλαμβανόμενου του Φ.Π.Α.).

16. Ισχύς των προσφορών.

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους διαγωνιζόμενους εκατόν είκοσι (120) ημέρες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.

17. Νομοθετική κάλυψη της σύμβασης ανάθεσης.

Η σύμβαση θα καλύπτεται από το νομοθετικό πλαίσιο που ρυθμίζει τις Δημόσιες Συμβάσεις περί παροχής Υπηρεσιών και Αγαθών.

18. Πληροφορίες.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στη αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης (Περιφερειακής Ενότητας Έβρου) Δ/νση Διοικητικού - Οικονομικού, Τμήμα Προμηθειών, στα τηλέφωνα: 25513-50441 και 25513-50430, fax: 25513-50404,

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Α.Μ.Θ

ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ

Read 1906 times Last modified on Monday, 06 February 2012 12:53

NOTE! This site uses cookies and similar technologies and is GDPR Compliance.

If you not change browser settings, you agree to it. Learn more

I understand