Δελτία Τύπου - Ανακοινώσεις ΠΕ Έβρου

Πρόγραμμα διενέργειας εξετάσεων Ιατρικών Ειδικοτήτων, Περιόδου ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ&ΘΡΑΚΗΣ

ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΜΕΡΙΜΝΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Ταχ. Δ/νση: Αλ. Συμεωνίδη 1

Ταχ. Κώδικας: 69100 Κομοτηνή

Πληροφορίες: Παπαδοπούλου Κλεονάρη

Τηλέφωνο: 2551355343 / 2551355326

Fax: 2551024599

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Κομοτηνή, 06.02.2014

Αριθ. Πρωτ. Oικ.385

ΑΔΑ: ΒΙΡΔ7ΛΒ-ΗΤ3

 

ΘΕΜΑ:«Πρόγραμμα διενέργειας εξετάσεων Ιατρικών Ειδικοτήτων, Περιόδου ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014».

Α Π Ο Φ Α Σ Η

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ Α.Μ.Θ.

Έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/07.06.2010), «Nέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης».

2. Το Π.Δ. 144 ΦΕΚ 237/27.12.10 «Οργανισμός της Περιφέρειας Α.Μ.Θ.».

3. Την υπ' αρ. πρωτ. Oικ. 26/10.01.11 Aπόφαση του Περιφερειάρχη Α.Μ.Θ. «Εξουσιοδότηση Υπογραφών».

4. Του Π.Δ. 470/83 «περί μεταβιβάσεως αρμοδιοτήτων του Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων στους Νομάρχες».

5. Τον Ν.Δ. 3366/55 «περί ασκήσεως του Ιατρικού Επαγγέλματος και Ιατρικών Ειδικοτήτων» και άλλων διατάξεων.

6. Το άρθρο 12 του Ν. 1278/ 82 (ΦΕΚ 105/τ.Α΄/1982) «Περί Συστάσεως του ΚΕ.Σ.Υ.».

7. Την αρ. Α4/οικ.832/1984 (ΦΕΚ 93/τ.Β΄/23.02.1984 Υπουργική Απόφαση ΄΄Καθορισμός προθεσμίας υποβολής αιτήσεων και δικαιολογητικών για εξετάσεις Ιατρικών Ειδικοτήτων΄΄.

8. Το άρθρο 49 του Ν.3370/2005 (ΦΕΚ 176/τ.Α΄/11.07.2005) ΄΄Οργάνωση και λειτουργία των υπηρεσιών δημόσιας Υγείας και λοιπές διατάξεις΄΄ όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

9. Την αριθ.πρωτ. Υ7α/ Γ.Π.3044/11.04.2012 Υπουργική απόφαση «περί συγκροτήσεως Εξεταστικών Επιτροπών Ιατρικών Ειδικοτήτων με έδρα την Αλεξανδρούπολη μέχρι 31-12-2013.

10. Το άρθρο 9 του Ν.4118/2013 (ΦΕΚ 32/τ.Α΄/06.02.2013), σύμφωνα με το οποίο οι αρμοδιότητες της παρ.1 του άρθρου 35 του Ν.4025/2011 (ΦΕΚ 228/τ.Α΄/2011) παραμένουν στις οικείες Περιφέρειες μέχρι 31.12.2013.

11. Το αριθμ.πρωτ.Υ7α/Γ.Ποικ.119475/24.12.2013 έγγραφο του Υπουργείου Υγείας με θέμα «Εφαρμογή της παραγράφου 1 του άρθρου 35 του Ν.4025/2011», σύμφωνα με το οποίο οι οικείες Δ/νσεις των Περιφερειών θα συνεχίσουν να τηρούν την προβλεπόμενη, από τις κείμενες διατάξεις, διαδικασία μέχρι νεωτέρας  ενημέρωσης μετά την ολοκλήρωση της νομοθετικής διαδικασίας.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Ορίζουμε ημερομηνίες Εξετάσεων Ιατρικών Ειδικοτήτων, περιόδου ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014 με Έδρα την Αλεξανδρούπολη όπως παρακάτω:

1. ΔΕΥΤΕΡΑ 17.02.2014

- ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑ (ΓΡΑΠΤΑ) ώρα: 10:00

- ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑ ώρα: 12:30

- ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ ώρα: 13:00

2. ΤΡΙΤΗ 18.02.2014

- ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑ (ΠΡΟΦΟΡΙΚΑ) ώρα: 12:00

- Μ/ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ ώρα: 12:00

3. ΤΕΤΑΡΤΗ 19.02.2014

- ΟΥΡΟΛΟΓΙΑ ώρα: 12:00

4. ΔΕΥΤΕΡΑ 24.02.2014

- ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗ ώρα: 11:00

- ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ώρα: 13:30

5. ΤΡΙΤΗ 25.02.2014

- ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ώρα: 11:00

6. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 28.02.2014

- ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑ ώρα: 10:00

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων για την συμμετοχή στις εξετάσεις είναι μέχρι και 06.02.2014

 

Μ.Ε.Π.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΛΟΥΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΙΑΤΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΣΥ

Read 966 times Last modified on Friday, 07 February 2014 10:42

NOTE! This site uses cookies and similar technologies and is GDPR Compliance.

If you not change browser settings, you agree to it. Learn more

I understand