Δελτία Τύπου - Ανακοινώσεις ΠΕ Έβρου

Περιορισμός νερού ανθρώπινης κατανάλωσης σε οικισμούς και κοινότητες του Δήμου Σουφλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΜΕΡΙΜΝΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΜΕΡΙΜΝΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΒΡΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Ταχ. Δ/νση : Δήμητρας 19- Αλεξανδρούπολη

Ταχ. Κώδικας : 681 00

Πληροφορίες : Δ. Παγωνίδης

Τηλέφωνο : 2551355323

FAX : 2551024599

E- mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Αλεξανδρούπολη 05/09/2014

Αριθ. Πρωτ. 6020/9-9-2014

ΑΔΑ:ΩΠ9Σ7ΛΒ-ΚΛ3


ΘΕΜΑ: Περιορισμός χρήσης νερού ανθρώπινης κατανάλωσης στους οικισμούς Αγριάνης & Κορύμβου, στις Τοπικές Κοινότητες Πρωτοκκλησίου, Μαυροκκλησίου, και Κυριακής καθώς και στη Δημοτική Κοινότητα Μικρού Δερείου, της Δ.Ε Ορφέα του Δήμου Σουφλίου της Π.Ε Έβρου.

Α Π Ο Φ Α Σ Η

Ο Περιφερειάρχης της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης έχοντας υπόψη:

1. Τις Διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α 87/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης»

2. Τις Διατάξεις του Π.Δ 144/2010 (ΦΕΚ Α 237/27.12.2010) «Οργανισμός Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης»

3. Την Υγειονομική Διάταξη με αριθμό ΥΜ 5673/4-12-1957 (Φ.Ε.Κ 5/τ.β/9-1-1958) «Περί απολυμάνσεως των υδάτων των υδρεύσεων».

4. Την αρίθ. Υ2/2600/2001(ΦΕΚ 892Β/11-7-01) περί ποιότητας του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης, σε συμμόρφωση προς την οδηγία 98/83/ΕΚ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 3ης Νοεμβρίου 1988 όπως τροποποιήθηκε με την αριθ. ΔΥΓ2/Γ.Π. οικ. 38295/26-4-07 Κοινή Υπουργική Απόφαση.

5. Την από 23-06-2014 δειγματοληψία νερού ανθρώπινης κατανάλωσης, που πραγματοποίησαν αρμόδιοι υπάλληλοι του τμήματος Περιβαλλοντικής Υγιεινής και Υγειονομικού ελέγχου της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας της Π.Ε Έβρου.

6. Το με αρ. πρ. 2722/30-06-2014 έγγραφο του Περιφερειακού Εργαστηρίου Δημόσιας Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ) – Α.Μ.Θ, με το οποίο γνωστοποιήθηκαν, στην υπηρεσία, τα αποτελέσματα των αναλύσεων.

7. Την από 03-07-2014 τηλεφωνική επικοινωνία της υπηρεσίας με τον Αντιδήμαρχο του Δήμου Σουφλίου , για ενημέρωση σχετικά με τα αποτελέσματα

8. Το με αρ, πρ. 4375/04-07-2014 έγγραφο της υπηρεσίας μας , με το οποίο γνωστοποιήθηκαν στο Δήμο Σουφλίου τα αποτελέσματα της δειγματοληψίας, σύμφωνα με τα οποίο προέκυψαν υπερβάσεις σε παραμετρικές τιμές των μικροβιολογικών χαρακτηριστικών στα δείγματα που λήφθηκαν από τα δίκτυα ύδρευσης των οικισμών Αγριάνης , Πρωτοκκλησίου, Μαυροκκλησίου και Κορύμβου.

9. Την από 23-07-2014 δειγματοληψία νερού ανθρώπινης κατανάλωσης, που πραγματοποίησαν αρμόδιοι υπάλληλοι του τμήματος Περιβαλλοντικής Υγιεινής και Υγειονομικού ελέγχου της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας της Π.Ε Έβρου

10. Το με αρ. πρ. 2802/06-08-2014 έγγραφο του Περιφερειακού Εργαστηρίου Δημόσιας Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ) – Α.Μ.Θ, με το οποίο γνωστοποιήθηκαν, στην υπηρεσία, τα αποτελέσματα των αναλύσεων.

11. Το με αρ, πρ. 5680/19-08-2014 έγγραφο της υπηρεσίας μας , με το οποίο ενημερώθηκε ο Δήμος Σουφλίου ότι προέκυψαν εκ νέου προβλήματα σχετικά με την ποιότητα του νερού που προορίζεται για ανθρώπινη κατανάλωση και ζητήθηκε η συνδρομή του Δήμου για τη διενέργεια υγειονομικής αναγνώρισης, προκειμένου να εντοπιστούν και να επιλυθούν τα προβλήματα που παρουσιάζονται.

12. Το με αρ. πρ. 5663/21-08-2014 έγγραφο της υπηρεσίας μας , με το οποίο γνωστοποιήθηκαν στο Δήμο Σουφλίου τα αναλυτικά αποτελέσματα της δειγματοληψίας, σύμφωνα με τα οποίο προέκυψαν προβλήματα με τη χλωρίωση του νερού καθώς και υπερβάσεις σε παραμετρικές τιμές των μικροβιολογικών χαρακτηριστικών στα δείγματα που λήφθηκαν από τα δίκτυα ύδρευσης των οικισμών Αγριάνης , Πρωτοκκλησίου, Μαυροκκλησίου, Κορύμβου, Κυριακής και Μικρού Δερείου.

13. Τις από 25 & 26-08-2014 δειγματοληψίες νερού ανθρώπινης κατανάλωσης, που πραγματοποίησαν αρμόδιοι υπάλληλοι του τμήματος Περιβαλλοντικής Υγιεινής και Υγειονομικού ελέγχου της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας της Π.Ε Έβρου

14. Την από 28-08-2014 τηλεφωνική επικοινωνία της υπηρεσίας με τον Αντιδήμαρχο του Δήμου Σουφλίου , για ενημέρωση σχετικά με τα αποτελέσματα.

15. Τα με αρ. πρ. 2859/28-08-2014 & 2863/02-09-2014 έγγραφα του Περιφερειακού Εργαστηρίου Δημόσιας Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ) – Α.Μ.Θ, με το οποίο γνωστοποιήθηκαν, στην υπηρεσία, τα αποτελέσματα των αναλύσεων.

16. Το με αρ, πρ. 5986/05-09-2014 έγγραφο της υπηρεσίας μας , με το οποίο θα ενημερωθεί ο Δήμος Σουφλίου για τα προβλήματα που προέκυψαν εκ νέου, σχετικά με την ποιότητα του νερού που προορίζεται για ανθρώπινη κατανάλωση , στους προαναφερθέντες οικισμούς.

17. Την από 05-09-2014 σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο γραφείο του Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε Έβρου, μεταξύ του ιδίου, υπηρεσιακών παραγόντων της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας και του Δημάρχου Σουφλίου.

18. Την ανάγκη λήψης μέτρων προστασίας της Δημόσιας Υγείας.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

1. Περιορίζουμε για προληπτικούς λόγους, τη χρήση του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης από τα δίκτυα ύδρευσης των οικισμών Αγριάνης & Κορύμβου, των Τοπικών Κοινοτήτων Πρωτοκκλησίου, Μαυροκκλησίου, και Κυριακής καθώς και της Δημοτικής Κοινότητας Μικρού Δερείου, της Δ.Ε Ορφέα του Δήμου Σουφλίου της Π.Ε Έβρου, στις λοιπές χρήσεις εκτός της χρήσης αυτού ως πόσιμου, τη μαγειρική και την ατομική υγιεινή και καθαριότητα.

2. Ο Δήμος Σουφλίου, σαν υπεύθυνος σύμφωνα με το άρθρο 12, παρ. 2, εδάφιο α) της σχετικής, (4) οφείλει :

• να ενημερώσει το καταναλωτικό κοινό και τις επιχειρήσεις τροφίμων και ποτών για την αποτροπή χρήσης του νερού του δημοτικού δικτύου, στους αναφερόμενους οικισμούς, για πόση, την παρασκευή τροφίμων και την ατομική Υγιεινή και καθαριότητα και τον περιορισμό της χρήσης αυτού μόνο για τις λοιπές οικιακές ή άλλες χρήσεις (πλύση σκευών, καθαριότητα χώρων, πότισμα κ.τ.ο.).

• να λάβει τα απαραίτητα μέτρα για την αντιμετώπιση της έλλειψης υδροδότησης των κατοίκων των οικισμών μεριμνώντας για την τροφοδοσία τους με πόσιμο νερό σε ποσότητα επαρκή για τις ανάγκες του υδρευόμενου πληθυσμού και κατάλληλης ποιότητας, απαλλαγμένο δηλαδή από κάθε υγειονομικό κίνδυνο (λ.χ. εμφιαλωμένα, μεταφορά με βυτία)

• να ελέγξει το σύστημα χλωρίωσης του νερού, πραγματοποιώντας μετρήσεις υπολειμματικού χλωρίου σε διάφορα σημεία του δικτύου ύδρευσης διασφαλίζοντας ότι τηρούνται οι τιμές που προβλέπονται στην σχετική (3), ήτοι το ποσό του εισαγομένου χλωρίου να είναι τόσο ώστε να παρέχει υπόλειμμα χλωρίου στα ακρότατα σημεία υδρεύσεως τουλάχιστον 0,2 mg/l

• να ελέγξει το δίκτυο ύδρευσης συνολικά για τη διαπίστωση τυχόν φθορών και βλαβών και να φροντίσει για την άμεση επιδιόρθωση ή αντικατάσταση , όπου επιβάλλεται

• να πραγματοποιήσει σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές (Δ/νση Δημόσιας Υγείας Π.Ε Έβρου) υγειονομική αναγνώριση των συστημάτων υδροληψίας και υδροδότησης των οικισμών, παρέχοντας τα απαραίτητα μέσα και στοιχεία που θα διευκολύνουν το έργο τους.

• να προβεί στην πραγματοποίηση επαναλαμβανόμενων δειγματοληψιών σε διαφορετικά χρονικά διαστήματα αποστέλλοντας στη Δ/νση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Έβρου τα αποτελέσματα των εργαστηριακών ελέγχων. Σημειώνεται ότι τα δείγματα θα αναλύονται από εργαστήρια που πληρούν τις προϋποθέσεις του παραρτήματος ΙΙΙ της (4) σχετικής.

3. Η απόφαση ισχύει μέχρι να διαπιστωθεί η οριστική εξάλειψη του προβλήματος, όταν δηλαδή οι τιμές των μικροβιολογικών παραμέτρων στα αναφερθέντα δίκτυα ύδρευσης θα βρίσκονται μετά από επανειλημμένες αναλύσεις, σταθερά εντός των ορίων που καθορίζεται από τη σχετική (4) ΚΥΑ.

4. Η απόφαση αυτή αίρεται με νεότερη και μετά από σχετική εισήγηση της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Έβρου η οποία και θα ασκεί στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της εποπτικό έλεγχο και θα παρακολουθεί πραγματοποιώντας και δειγματοληψίες, την παρουσία των μικροβιολογικών παραμέτρων στο πόσιμο νερό των ανωτέρω οικισμών.

 

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ

Read 873 times Last modified on Friday, 17 October 2014 13:35

NOTE! This site uses cookies and similar technologies and is GDPR Compliance.

If you not change browser settings, you agree to it. Learn more

I understand