Δελτία Τύπου - Ανακοινώσεις ΠΕ Έβρου

Πρόγραμμα διενέργειας εξετάσεων Ιατρικών Ειδικοτήτων, Περιόδου ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ&ΘΡΑΚΗΣ

ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΜΕΡΙΜΝΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Ταχ. Δ/νση: Αλ. Συμεωνίδη 1

Ταχ. Κώδικας: 69100 Κομοτηνή

Πληροφορίες: Μπινοπούλου Σταυρούλα

Τηλέφωνο: 2551355343 / 2551355326

Fax: 2551024599

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Κομοτηνή, 03.12.2013

Αριθ. Πρωτ. Oικ. 3374


Α Π Ο Φ Α Σ Η

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ Α.Μ.Θ.

Έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/07.06.2010)., «Nέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης»

2. Το Π.Δ. 144 ΦΕΚ 237/τ.Α΄/27.12.2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Α.Μ.Θ.».

3. Την υπ' αρ. πρωτ. Oικ. 26/10.01.11 Aπόφαση του Περιφερειάρχη Α.Μ.Θ. «Εξουσιοδότηση Υπογραφών»,

4. Του Π.Δ. 470/83 «περί μεταβιβάσεως αρμοδιοτήτων του Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων στους Νομάρχες»,

5. Τον Ν.Δ. 3366/55 «περί ασκήσεως του Ιατρικού Επαγγέλματος και Ιατρικών Ειδικοτήτων» και άλλων διατάξεων,

6. Το άρθρο 12 του Ν. 1278/ 82 (ΦΕΚ 105/τ.Α΄/1982) «Περί Συστάσεως του ΚΕ.Σ.Υ.»,

7. Την αρ. Α4/οικ.832/1984 (ΦΕΚ 93/τ.Β΄/23.02.1984 Υπουργική Απόφαση «Καθορισμός προθεσμίας υποβολής αιτήσεων και δικαιολογητικών για εξετάσεις Ιατρικών Ειδικοτήτων»,

8. Το άρθρο 49 του Ν.3370/2005 (ΦΕΚ 176/τ.Α΄/11.07.2005) «Οργάνωση και λειτουργία των υπηρεσιών δημόσιας Υγείας και λοιπές διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

9. Την αριθ. Πρωτ. Υ7α/ Γ.Π.3044/11.04.2012 «περί συγκροτήσεως Εξεταστικών Επιτροπών Ιατρικών Ειδικοτήτων» με έδρα την Αλεξανδρούπολη μέχρι 31-12-2013,

10. Το άρθρο 9 του Ν.4118/2013 (ΦΕΚ 32/τ.Α΄/06.02.2013), σύμφωνα με το οποίο οι αρμοδιότητες της παρ.1 του άρθρου 35 του Ν.4025/2011 (ΦΕΚ 228/τ.Α΄/2011) παραμένουν στις οικείες Περιφέρειες μέχρι 31.12.2013.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Ορίζουμε ημερομηνίες Εξετάσεων Ιατρικών Ειδικοτήτων, περιόδου ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 με Έδρα την Αλεξανδρούπολη όπως παρακάτω:

 

1. ΔΕΥΤΕΡΑ 16.12.2013

- ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ώρα: 10:00

- ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑ ώρα: 12:00

2. ΤΡΙΤΗ 17.12.2013

-  ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑ (ΓΡΑΠΤΑ) ώρα: 10:00

 - ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ώρα: 13:30

3. ΤΕΤΑΡΤΗ 18.12.2013

- ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑ ώρα: 10:00

- ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ώρα: 12:00

-  ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑ (ΠΡΟΦΟΡΙΚΑ) ώρα: 13:30

- ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ώρα: 11:00

4. ΠΕΜΠΤΗ 19.12.2013

-  ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ ώρα: 13:00

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων για την συμμετοχή στις εξετάσεις είναι έως και 05.12.2013

 

Μ.Ε.Π.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΛΟΥΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΙΑΤΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΣΥ

Read 1083 times Last modified on Wednesday, 04 December 2013 14:09

NOTE! This site uses cookies and similar technologies and is GDPR Compliance.

If you not change browser settings, you agree to it. Learn more

I understand