Παροχή Διευκρινήσεων επί των Τευχών Δημοπράτησης του ανοικτού διεθνή διαγωνισμού: «Μεταφορά μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Ροδόπης, για το σχολικό έτος 2014-2015»

ΘΕΜΑ: Παροχή Διευκρινήσεων επί των Τευχών Δημοπράτησης του ανοικτού διεθνή διαγωνισμού: «Μεταφορά μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Ροδόπης, για το σχολικό έτος 2014-2015»
ΣΧΕΤ.: α) Η από 05.08.2014 επιστολή της δικηγόρου κας Ναβροζίδου Ουρανίας

Απαντώντας στην διευκρινιστική ερώτηση του α) σχετικού, σας γνωστοποιούμε τα εξής:
ΕΡΩΤΗΜΑ : Στη διακήρυξη στο ‘Αρθρο 8-Δικαιολογητικά Συμμετοχής και Κατακύρωσης, όπως και στο Άρθρο 9- Προσφορές – Χρόνος Ισχύος Προσφορών - Αντιπροσφορές, στην παρ. 5 αναφέρεται ότι η Υπεύθυνη Δήλωση του Ν1599/1986, θα πρέπει να είναι θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από αρμόδια αρχή και στην συνέχεια ότι τα δικαιολογητικά της τεχνικής προσφοράς σε επικυρωμένες φωτοτυπίες.

Δεδομένου ότι ο νόμος 4250/2014 (ΦΕΚ 74/Α/26-3-2014) «Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις , Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα – Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» ορίζει την κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων εγγράφων από τους ενδιαφερόμενους, στο σύνολο των συναλλαγών τους με όλο το Δημόσιο Τομέα καθώς και την κατάργηση υποχρέωσης βεβαίωσης γνησίου υπογραφής στην υπεύθυνη δήλωση που κατατίθεται στην πρώτη φάση προσφοράς σε διαγωνισμό του Δημοσίου, ακόμα και αν διαφορετικά ορίζεται στην εκάστοτε διακήρυξη, θα θέλαμε να μας απαντήσετε εάν τίθενται ακόμα για τον συγκεκριμένο διαγωνισμό οι ανωτέρω υποχρεώσεις για τους συμμετέχοντες.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ : Τα τεύχη διακήρυξης του εν λόγω διαγωνισμού συντάχθηκαν πριν την έναρξη ισχύος των διατάξεων του Ν.4250/2014.
Εν πάση περιπτώσει εφόσον ο Ν.4250/2014 βρίσκεται σε ισχύ, οι διατάξεις του κατισχύουν των περιγραφόμενων στα ανωτέρω αναφερόμενα άρθρα της διακήρυξης και ως εκ τούτου τα σχετικά έγγραφα θα γίνονται αποδεκτά είτε προσκομισθούν πρωτότυπα, είτε ως επικυρωμένα αντίγραφα τους είτε ως απλά αντίγραφα, όπως επίσης δεκτές θα γίνονται οι σχετικές Υπεύθυνες Δηλώσεις, είτε φέρουν βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής είτε όχι.

Ο Προϊστάμενος Τμήματος Προμηθειών

Άγγελος Αντωνιάδης

ΠΕ (Διοικ.-Οικον./Οικονομολόγων)

 

Σχετικό αρχείο

 

Read 1872 times

Αναζήτηση Διαβούλευση

NOTE! This site uses cookies and similar technologies and is GDPR Compliance.

If you not change browser settings, you agree to it. Learn more

I understand