Παροχή Διευκρινήσεων επί των Τευχών Δημοπράτησης του Έργου «Ολοκληρωμένο Σύστημα Προγραμματισμού και Διαχείρισης (Καινοτόμο Σύστημα Επιχειρηματικής Ευφυίας - Business Intelligence System) της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης»


ΘΕΜΑ: Παροχή Διευκρινήσεων επί των Τευχών Δημοπράτησης του Έργου «Ολοκληρωμένο Σύστημα Προγραμματισμού και Διαχείρισης (Καινοτόμο Σύστημα Επιχειρηματικής Ευφυίας - Business Intelligence System) της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης»

ΣΧΕΤ.: α) Το από 14.03.2014 η-μήνυμά της Β.OPEN ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Α.Ε.
β) Το από 18.03.2014 η-μήνυμά της ORACLE ΕΛΛΑΣ Α.Ε.

Απαντώντας τις διευκρινιστικές ερωτήσεις των α & β σχετικών, σας γνωστοποιούμε τα εξής:


ΕΡΩΤΗΜΑ Α (Β.OPEN). Στο Μέρος Γ της διακήρυξης , Σελ. 53/82 αναφέρεται στο σχέδιο σύμβασης το παρακάτω:
«Η υλοποίηση της παρούσας πράξης περιλαμβάνει τις εξής ενέργειες:
• Αξιοποίηση επικαιροποιημένου υπάρχοντος υλικού, (μητρώα και λίστες επιχειρήσεων και φορέων που υπόκεινται ή περιήλθαν προσφάτως στη δικαιοδοσία της Περιφέρειας) αναφορικά με τους διε-νεργηθέντες ή διενεργούμενους ελέγχους.
• Συλλογή, οργάνωση και ψηφιοποίηση όλων των εγγράφων, δικαιολογητικών και πιστοποιητικών των επιχειρήσεων και φορέων που υπόκεινται σε ελέγχους από την Περιφέρεια και που βρίσκονται αποθη-κευμένα σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή στις αντίστοιχες υπηρεσίες.»
Παρακαλούμε να μας ενημερώσετε αναλυτικά για το πλήθος των φακέλων και τον ακριβή αριθμό σελίδων που απαιτείται να ψηφιοποιηθούν στο έργο, το μέγεθος των σελίδων, το είδος του χαρτιού και αν πρόκειται για σελίδες μίας ή διπλής εκτυπωμένης όψης προκειμένου να είμαστε σε θέση να εκτιμήσουμε τον όγκο και το κόστος των απαιτούμενων υπηρεσιών.

ΕΡΩΤΗΜΑ Β (Β.OPEN). Στο Μέρος Γ της διακήρυξης, Σελ. 54/82 αναφέρεται στο σχέδιο σύμβασης το παρακάτω:
«Προμήθεια εξοπλισμού για την εξυπηρέτηση των επιτόπιων ελέγχων (έξυπνες συσκευές και ειδικές συσκευές δειγματοληπτικών ελέγχων) και για την ψηφιοποίηση εγγράφων (σαρωτές).»
Στο Μέρος Α όμως, Σελ. 108/135 αναφέρεται όμως το:
« Α3.7 Εξοπλισμός
Στην παρούσα πράξη δεν θα πραγματοποιηθεί καμία προμήθεια εξοπλισμού.», το οποίο έρχεται σε αντίφαση με το προηγούμενο σημείο.
Παρακαλούμε να μας διευκρινίσετε αν απαιτείται οποιαδήποτε προμήθεια εξοπλισμού στο έργο και αν ναι , τι εξοπλισμός απαιτείται (είδος, ποσότητα, προδιαγραφές, κλπ).

ΑΠΑΝΤΗΣΗ Α και Β. Αληθώς οι διατάξεις που αναφέρεστε και αφορούν στο τεύχος της σύμβασης του Μέρους Γ, έχουν συμπεριληφθεί εκ παραδρομής.
Ως εκ τούτου, η παράγραφος από «Η υλοποίηση της παρούσας πράξης…..» έως «…….Δράσεις ευαισθητοποίησης και προώθησης υπηρεσιών» στις σελίδες 53 και 54 του Μέρους Γ, αντικαθίσταται από την παράγραφο:
«Η υλοποίηση της παρούσας πράξης περιλαμβάνει την ανάπτυξη των παρακάτω υποσυστημάτων:
• Υποσύστημα για τον προγραμματισμό, διαχείριση, παρακολούθηση και συντονισμό των αναπτυξιακών δραστηριοτήτων της περιφέρειας - Σύστημα Επιχειρηματικής Ευφυΐας - Business Intelligence System (BI)
• Υποσύστημα διαχείρισης μητρώων προσαρμοσμένο στις ειδικές απαιτήσεις κάθε τομέα οικονομικής δραστηριότητας.
• Υποσύστημα υποβολής, διαχείρισης και διεκπεραίωσης αιτήσεων
• Υποσύστημα Αναφορών και Συμπερασμάτων
• Υποσύστημα ειδοποιήσεων – sms και email alerts
• Υποσύστημα διαδικτυακής πύλης, για την εξυπηρέτηση πολιτών, επιχειρήσεων και τρίτων φορέων (π.χ. Επιμελητήρια, Ενώσεις επαγγελματιών κ.λπ) και την εντοπισμένη διάχυση της πληροφορίας που θα παράγεται από το Σύστημα BI.
• Υποσύστημα Εφαρμογών, μέρος των οποίων θα είναι διαθέσιμες και μέσω κινητού ή άλλων έξυπνων συσκευών εξασφαλίζοντας έτσι την πολυκαναλική διάθεση των υπηρεσιών.
• Υποσύστημα διαχείρισης χρηστών, Βάσεων Δεδομένων και περιεχομένου»

ΕΡΩΤΗΜΑ Γ (Β.OPEN). Στο Μέρος Β, σελ. 6/83 αναφέρεται, μάλλον εκ παραδρομής, στα Στοιχεία της Αναθέτουσας Αρχής η ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ οπότε θα πρέπει να διορθωθεί.
ΑΠΑΝΤΗΣΗ Γ. Η αναθέτουσα αρχή στον παρόντα διαγωνισμό είναι η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης.

ΕΡΩΤΗΜΑ Δ (ORACLE). Πίνακας συμμόρφωσης C3.1 «Σύστημα Επιχειρηματικής Ευφυΐας - Business Intelligence System (BI)», μέρος Γ, σελ. 15 – Παρακαλώ προδιαγράψτε τον αριθμό των χρηστών του συστήματος Επιχειρηματικής Ευφυΐας

ΑΠΑΝΤΗΣΗ Δ. Το Σύστημα Επιχειρηματικής Ευφυΐας θα πρέπει να έχει δυνατότητα εξυπηρέτησης απεριόριστων τελικών χρηστών και διαχειριστών

ΕΡΩΤΗΜΑ Ε (ORACLE). Πίνακας συμμόρφωσης C3.10 «Λογισμικό Εξυπηρετητή Εφαρμογών», μέρος Γ, σελ 44 – Ι) Προδιαγραφή σελ 44 "Υποστήριξη κρυπτογράφησης συστήματος αρχείων (file system)" ΙΙ) Προδιαγραφή σελ 45 "Να έχει ενσωματωμένο λογισμικό προστασίας απομακρυσμένων συνδέσεων (firewall)". Στις παραπάνω δυο προδιαγραφές απαιτούνται δυνατότητες που καλύπτονται είτε από το λειτουργικό σύστημα, είτε από τρίτη συσκευή. Δεν είναι δυνατότητες που παρέχουν σύγχρονοι εξυπηρετητές εφαρμογών. Αν μείνουν ως έχουν τότε αποκλείονται οι περισσότεροι ευρέως διαδεδομένοι εξυπηρετητές εφαρμογών της αγοράς παράλληλα αποκλείοντας και πολλές λύσεις που βασίζονται σε αυτούς. Προτείνουμε να προσδιορι-στεί ότι οι συγκεκριμένες απαιτήσεις είναι επιθυμητές/προαιρετικές.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ Ε. Οι δύο προδιαγραφές, παρότι κρίνονται απαραίτητες στο πλαίσιο του συνολικού έργου, μετατρέπονται σε προαιρετικές, δεδομένου ότι δεν υλοποιούνται από τα πιο διαδεδομένα λογισμικά εξυπηρετητών εφαρμο¬γών της αγοράς. Ωστόσο, λόγω της σημαντικότητας τους, οι υποψήφιοι ανάδοχοι υποχρεούνται να περιγράψουν αναλυτικά τις ανωτέρω λειτουργίες και τον τρόπο υλοποίησής τους, στην αναλυτική περι¬γραφή των προτύπων και τεχνολογιών ασφαλείας που θα προτείνουν.

Ο Προϊστάμενος Τμήματος Προμηθειών

Άγγελος Αντωνιάδης

ΠΕ (Διοικ.-Οικον./Οικονομολόγων)

Σχετικά αρχεία

Read 2061 times Last modified on Friday, 21 March 2014 09:01

Αναζήτηση Διαβούλευση

NOTE! This site uses cookies and similar technologies and is GDPR Compliance.

If you not change browser settings, you agree to it. Learn more

I understand