Εκτελεστική Επιτροπή

Η εκτελεστική επιτροπή ασκεί τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

    1. Συντονίζει την κατάρτιση και έχει την ευθύνη της υλοποίησης του επιχειρησιακού προγράμματος, το οποίο και εισηγείται στο περιφερειακό συμβούλιο. Ο αρμόδιος για την κατάρτιση του επιχειρησιακού προγράμματος αντιπεριφερειάρχης, συνεργάζεται για τον σκοπό αυτό με τον αρμόδιο γενικό διευθυντή και ενημερώνει τον περιφερειάρχη και την εκτελεστική επιτροπή, παρουσιάζοντας και σχετικές εισηγήσεις των αρμόδιων υπηρεσιών.
    2. Καταρτίζει και εισηγείται στο περιφερειακό συμβούλιο τα τομεακά προγράμματα δράσης και έχει την ευθύνη της υλοποίησής τους. Ο αρμόδιος αντιπεριφερειάρχης, σε άμεση συνεργασία με τον αρμόδιο γενικό διευθυντή συντάσσει χρονοδιάγραμμα εργασιών και ενημερώνει σε τακτά χρονικά διαστήματα τον περιφερειάρχη για την πορεία των διαδικασιών κατάρτισης των ανωτέρω προγραμμάτων, ενώ συντονίζει σε συνεργασία με τους αρμόδιους κατά τομέα ή κατά τόπο αντιπεριφερειάρχες την συγκέντρωση των αναγκαίων δεδομένων για την πληρέστερη κατάρτιση των προγραμμάτων. Ο αντιπεριφερειάρχης συντάσσει την τελική εισήγηση αλλά και τις ενδιάμεσες εκθέσεις του και τις υποβάλλει στον περιφερειάρχη, ο οποίος αποφασίζει εάν συντρέχει λόγος συζήτησης στην εκτελεστική επιτροπή επιμέρους τμημάτων του προγράμματος και δίνει κατευθύνσεις για την συνέχιση της κατάρτισης των τομεακών προγραμμάτων. Ο αρμόδιος για κάθε τομέα αντιπεριφερειάρχη, ή -σε περίπτωση διατομεακού προγράμματος- ο ίδιος ο περιφερειάρχης, ενημερώνουν σε τακτά χρονικά διαστήματα, τα οποία πρέπει να υπερβαίνουν τους τρεις μήνες, για την πορεία υλοποίησης κάθε προγράμματος υποβάλλοντας αντίστοιχη έκθεση, η οποία συζητείται και αξιολογείται από την επιτροπή.
    3. Συγκεντρώνει και αξιολογεί τις προτάσεις των υπηρεσιών της περιφέρειας στο πλαίσιο της προετοιμασίας για την κατάρτιση του προϋπολογισμού και εισηγείται το προσχέδιο του προϋπολογισμού προς τη οικονομική επιτροπή. Οι προτάσεις συγκεντρώνονται ανά τομέα και περιφερειακή ενότητα με ευθύνη του αρμοδίου αντιπεριφερειάρχη, ο οποίος τις εισηγείται στην εκτελεστική επιτροπή, ενώ ο περιφερειάρχης σε συνεργασία με τον αρμόδιο για τις οικονομικές υποθέσεις αντιπεριφερειάρχη και τον αρμόδιο γενικό διευθυντή συντάσσουν την έκθεση και εισηγούνται το προσχέδιο στην εκτελεστική επιτροπή η οποία, αφού το εγκρίνει, το εισηγείται στην περιφερειακή επιτροπή.
    4. Συντάσσει και εισηγείται προς το περιφερειακό συμβούλιο τις προβλεπόμενες εκθέσεις πεπραγμένων. Οι εκθέσεις πεπραγμένων υποβάλλονται υπό την μορφή σχεδίου από τον αρμόδιο αντίστοιχα αντιπεριφερειάρχη και μετά από συζήτηση εγκρίνονται από την εκτελεστική επιτροπή, η οποία δια του περιφερειάρχη ή του αρμόδιου αντιπεριφερειάρχη τις εισηγείται στο περιφερειακό συμβούλιο.
    5. Έχει την ευθύνη για την πιστή εκτέλεση του προϋπολογισμού. Η εκτελεστική επιτροπή συζητά και αξιολογεί ανά τρίμηνο την πορεία υλοποίησης του προυπολογισμού και συντάσσει σχετική έκθεση, η οποία εμπεριέχει τα στοιχεία του απολογισμού ως προς το συγκεκριμένο τρίμηνο Η σύνταξη της έκθεσης γίνεται στη βάση εισήγησης του αρμοδίου αντιπεριφερειάρχη η οποία συζητείται και εγκρίνεται από την εκτελεστική επιτροπή
    6. Παρακολουθεί, αξιολογεί και συντονίζει την δράση των υπηρεσιών της περιφέρειας. Η παρακολούθηση των υπηρεσιών της περιφέρειας πραγματοποιείται δια της συνεργασίας του αρμοδίου ανά τομέα ή τόπο αντιπεριφερειάρχη με τον αντίστοιχα αρμόδιο γενικό διευθυντή και τον εκτελεστικό γραμματέα της περιφέρειας. Με την συνεργασία αυτών επιτυγχάνεται ο συντονισμός της δράσης των υπηρεσιών. Ο αρμόδιος ανά τομέα ή τόπο αντιπεριφερειάρχης συντάσσει ενδιάμεσες εκθέσεις αξιολόγησης των υπηρεσιών ανά τετράμηνο και τις υποβάλλει στον περιφερειάρχη ο οποίος εάν κρίνει σκόπιμο τις εγγράφει για συζήτηση στην ημερήσια διάταξη της εκτελεστικής επιτροπής. Στις ανωτέρω εκθέσεις περιγράφεται σύντομο ιστορικό των ενεργειών και ο βαθμός επίτευξης των ενδιάμεσων στόχων. Η εκτελεστική επιτροπή αποφασίζει για τα μέτρα και τις πρωτοβουλίες που πρέπει να αναληφθούν για την βελτίωση των δράσεων των υπηρεσιών.
    7. Παρακολουθεί, αξιολογεί και συντονίζει τη δράση των νομικών προσώπων που ανήκουν στην εποπτεία της περιφέρειας. Η αρμοδιότητα αυτή ασκείται κατά τον ανάλογο με την προηγούμενη τρόπο. Ο αρμόδιος αντιπεριφερειάρχης συνεργάζεται με τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου του νομικού προσώπου και παρακολουθεί στην υλοποίηση του προγράμματος δράσης του νομικού προσώπου. Ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου υποβάλει ανά τετράμηνο έκθεση πεπραγμένων στον αρμόδιο αντιπεριφερειάρχη ο οποίος αφού προσθέσει τις δικές του παρατηρήσεις την υποβάλλει στον περιφερειάρχη. Ο περιφερειάρχης κρίνει, όταν συντρέχει λόγος, να θέσει για συζήτηση στην εκτελεστική επιτροπή τα προβλήματα ή τις διαπιστώσεις που παρατηρούνται στην λειτουργία των νομικών προσώπων ή υποβάλλει ο ίδιος συστάσεις στον πρόεδρο του νομικού προσώπου.
    8. Εισηγείται στο περιφερειακό συμβούλιο το σχέδιο: i) οργανισμού εσωτερικής υπηρεσίας, ii) κανονισμού λειτουργίας υπηρεσιών, iii) κανονισμού μέτρησης και αξιολόγησης της απόδοσης των περιφερειακών υπηρεσιών. Τα σχέδια των παραπάνω κανονισμών εκπονούν οι αντίστοιχες υπηρεσιακές μονάδες με την ευθύνη του εκτελεστικού γραμματέα ο οποίος τα εισηγείται στην επιτροπή. Ο περιφερειάρχης μπορεί να αναθέσει την εκπόνηση των σχεδίων σε ομάδες διοίκησης έργου ή ομάδες εργασίας τις οποίες συγκροτεί για αυτόν το σκοπό. Τον συντονισμό των ομάδων αυτών αναλαμβάνει ο εκτελεστικός γραμματέας.
    9. Εισηγείται στο περιφερειακό συμβούλιο σχέδιο χάρτας δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των πολιτών και μεριμνά για την έκδοση, ενημέρωση και διακίνηση οδηγού του πολίτη για τις παρεχόμενες υπηρεσίες της περιφέρειας σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή. Την ευθύνη για την εκπόνηση και την εισήγηση προσχεδίου της χάρτας δικαιωμάτων και υποχρεώσεων και την επιμέλεια για την σύνταξη του οδηγού του πολίτη την έχει ο εκτελεστικός γραμματέας και η νομική υπηρεσία της περιφέρειας.

10. Εισηγείται το σχέδιο του κανονισμού πληροφόρησης των πολιτών και του κανονισμού διαβούλευσης. Την ευθύνη για την εκπόνηση και την εισήγηση των προσχεδίων των παραπάνω κανονισμών την έχει ο εκτελεστικός γραμματέας και η νομική υπηρεσία της περιφέρειας.
11.  Εισηγείται τα σχέδια αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών και φυσικών καταστροφών, σε εναρμόνιση με τα αντίστοιχα σχέδια της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. Για την εκπόνηση των αντίστοιχων προσχεδίων συνεργάζεται η αρμόδια υπηρεσιακή μονάδα της περιφέρειας με τους αντιπεριφερειάρχες των περιφερειακών ενοτήτων.

12.  Καταρτίζει τον κανονισμό λειτουργίας της.

Πρόεδρος

Χρήστος Μέτιος, Περιφερειάρχης ΑΜΘ

Τακτικά Mέλη

1. Χρήστο Μέτιο, Περιφερειάρχη ΑΜΘ ως Πρόεδρο και ως μέλη τους κάτωθι:
2. Νικόλαο Τσαλικίδη, Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Ροδόπης
3. Κωνσταντίνο Ζαγναφέρη, Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Ξάνθης
4. Δημήτριο Πέτροβιτς, Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ ΄Εβρου
5. Θεόδωρο Μαρκόπουλο, Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Καβάλας
6. Ανάργυρο Πατακάκη, Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Δράμας
7. Ελένη Δημούδη, Θεματική Αντιπεριφερειάρχη
8. Νικόλαο Ευφραιμίδη, Θεματικό Αντιπεριφερειάρχη
9. Κωνσταντίνο Αντωνιάδη, Θεματικό Αντιπεριφερειάρχη
10. Χρήστο Λιθηρόπουλο, Θεματικό Αντιπεριφερειάρχη
11. Αχμέτ Ιμπράμ του Σαλή, Θεματικό Αντιπεριφερειάρχη
12. Χρήστο Τερτσούδη, Θεματικό Αντιπεριφερειάρχη
13. Ζωή Κοσμίδου, Εκτελεστική Γραμματέα της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, χωρίς δικαίωμα ψήφου.

Γραμματειακή Υποστήριξη

Μαρούση Δέσποινα (τακτικό μέλος)
Τηλέφωνο: 2531352117

Κυριακή Αξονίδου (αναπληρωματικό μέλος)
Τηλέφωνο: 2531352194

Read 1623 times

Αναζήτηση Εκτελεστική Επιτροπή

NOTE! This site uses cookies and similar technologies and is GDPR Compliance.

If you not change browser settings, you agree to it. Learn more

I understand