Σύνθεση

Κανονισμός Λειτουργίας

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας του Περιφερειακού Συμβουλίου 
Έρευνας και Καινοτομίας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

(ΠΣΕΚ-ΑΜΘ) 

Άρθρο 1 - Αντικείμενο - Σκοποί

 1. Οι διατάξεις του άρθρου 8 του ν. 4386/2016 «Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» που  αφορούν την συγκρότηση των ΠΣΕΚ  
 2. Η υπ’ αριθμ. 1033/21-3-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Ανατ. Μακεδονίας και Θράκης (ΦΕΚ 147-ΥΟΔΔ-28-03-2017) με την οποία συγκροτήθηκε το ΠΣΕΚ Ανατ. Μακεδονίας και Θράκης(ΠΣΕΚ-ΑΜΘ) 
 3. Η λειτουργία του ΠΣΕΚΑνατ. Μακεδονίας και Θράκης καθορίζεται από τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας. Ο Κανονισμός δύναται  να  τροποποιείται με απόφαση του Περιφερειάρχη μετά από εισήγηση του ΠΣΕΚ-ΑΜΘ 
 4. Το ΠΣΕΚ -ΑΜΘ είναι συμβουλευτικό και υποστηρικτικό όργανο του Περιφερειάρχη, του Περιφερειακού Συμβουλίου και των λοιπών οργάνων και υπηρεσιών της Περιφέρειας ΑΜΘ και εντάσσεται στο οργανόγραμμα της Περιφέρειας ΑΜΘ.

Άρθρο 2  - Αρμοδιότητες του ΠΣΕΚ-ΑΜΘ

Το ΠΣΕΚ-ΑΜΘ λαμβάνει υπόψη του την περιφερειακή, εθνική και κοινοτική πολιτική για τη διαμόρφωση της Εθνικής Στρατηγικής για την Έρευνα, την Τεχνολογική Ανάπτυξη και την Καινοτομία (ΕΣΕΤΑΚ), τα εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα-πλαίσια, καθώς και τη στρατηγική για την έξυπνη εξειδίκευση στην Ανατ. Μακεδονία και Θράκη, και:  

 1. Παρέχει την υποστήριξή του με εισηγήσεις, μελέτες πεδίου, καταγραφές και αξιολογήσεις των υφιστάμενων υποδομών ή του διαθέσιμου ανθρώπινου δυναμικού και συγκριτικές εκτιμήσεις σε ό,τι αφορά στη δημιουργία περιφερειακών συσπειρώσεων ερευνητικών οργανισμών, τεχνολογικών φορέων, φορέων στήριξης της επιχειρηματικότητας, λοιπών φορέων, επιχειρήσεων και περιφερειακών αρχών για την προώθηση της καινοτομίας, την ενθάρρυνση της ανάπτυξης σχημάτων σύμπραξης του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα και τη διαμόρφωση συνθηκών και προοπτικών επιτυχούς συμμετοχής οργανισμών και επιχειρήσεων της ΑΜΘ σε εθνικά και ευρωπαϊκά έργα έρευνας και καινοτομίας.

Ειδικότερα, το περιεχόμενο των εισηγήσεων και της υποστήριξης του ΠΣΕΚ-ΑΜΘ αφορά:  

 1. Στην οριζόντια δικτύωση των περιφερειακών συντελεστών που εμπλέκονται στην Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία (ΕΤΑΚ), όπωςA.E.I., δημόσιοι ερευνητικοί οργανισμοί, τεχνολογικοί φορείς, επιχειρήσεις και λοιποί φορείς, καθώς και σε προτάσεις ένταξης και διασύνδεσης των συντελεστών αυτών στην περιφερειακή οικονομία της ΑΜΘ.  
 2. Στην υποστήριξη της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) αναφορικά με την ανάλυση των στρατηγικών για την ανάπτυξη της ΕΣΕΤΑΚ στην ΠεριφέρειαΑΜΘ και την ανάληψη συντονισμένων δράσεων Κέντρου-Περιφέρειας ΑΜΘ.  
 3. Στον καθορισμό κριτηρίων και προϋποθέσεων για την αξιολόγηση προτάσεων έρευνας και καινοτομίας που υποβάλλονται στην ΠΑΜΘ. 
 4. Στην υποβολή προτάσεων για την αξιοποίηση και διεύρυνση της πρόσβασης δικαιούχων φορέων τηςΑΜΘ σε πηγές χρηματοδότησης, καθώς και για τη διασύνδεση και ένταξη των φορέων αυτών στην περιφερειακή οικονομία της ΑΜΘ.  
 5. Στην πληρέστερη αξιοποίηση του εκπαιδευτικού / ερευνητικού δυναμικού και του δυναμικού καινοτομίας της ΠεριφέρειαςΑΜΘ και στην  ενίσχυση της απασχόλησης νέων αποφοίτων σε εθνικό, ευρωπαϊκό ή διεθνές επίπεδο με μέτρα όπως:  
 6. Η υποστήριξη δημόσιων ερευνητικών οργανισμών για την απόκτηση κατάλληλου εξοπλισμού και ανοικτών ερευνητικών υποδομών που θα συμβάλουν, μεταξύ άλλων, στην πληρέστερη αξιοποίηση του διαθέσιμου ερευνητικού δυναμικού καθώς και πρόσβαση σε υποδομές με διαφάνεια και χωρίς διακρίσεις. 
 7. Ηστήριξη για τη διοργάνωση συναντήσεων εργασίας (workshops) και συνεδρίων για τη διευκόλυνση της μεταφοράς γνώσεων ή την ανάπτυξη δραστηριοτήτων προβολής και δημοσιοποίησης, καθώς και η ανάληψη πρωτοβουλιών διασποράς και μεταφοράς ερευνητικών αποτελεσμάτων στον παραγωγικό τομέα της χώρας, σε άλλες χώρες και σε διεθνείς αγορές.  

iii. Ο προσδιορισμός των αναγκών, της ερευνητικής ικανότητας και των δυνατοτήτων χρηματοδοτικής ενίσχυσης των δημόσιων ερευνητικών φορέων της ΑΜΘ καθώς και ο προσδιορισμός των δυνατοτήτων ανάπτυξης περιφερειακού δυναμικού καινοτομίας.  

 1. Καταρτίζει σειρά στρατηγικών και πρωτοβουλιών για τη στήριξη της Έρευνας και της Καινοτομίας (ΣΠΕΚ),  και ιδιαιτέρως για την προώθηση της συνεργασίας μεταξύ φορέων του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα, συμπεριλαμβανομένης και της προσέγγισης της επιχειρηματικής ανακάλυψης. 
 2. Εισηγείται στον Περιφερειάρχη τη συγκρότηση συμβουλευτικών ομάδων εργασίας με καθορισμένο αντικείμενο και διάρκεια λειτουργίας, ενώ δύναται να αναθέτει και ειδικά καθήκοντα σε ομάδες εργασίας στο πλαίσιο του σκοπού λειτουργίας του.
 3. Εκπονεί ή εισηγείται την εκπόνηση μελετών και αναφορών σχετικών με τους τομείς δραστηριότητάς του.
 4. Προτείνει μέτρα για τη διεύρυνση της συνεργασίας με όργανα και φορείς της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλους διεθνείς οργανισμούς.

Άρθρο 3 -Λειτουργία του ΠΣΕΚ-ΔΕ

 1. Ο συνολικός αριθμός των μελών του ΠΣΕΚ είναι έντεκα (11).Τα μέλη του ΠΣΕΚ-ΔΕ ενεργούν με ανεξαρτησία, διαφυλάσσοντας τους στόχους και την αποστολή του, την ταυτότητα και τη συνοχή του. 
 2. Ο τόπος και ο χρόνος συνεδριάσεων, η απαρτία, ο τρόπος λήψης απόφασης και κάθε ειδικότερο θέμα λειτουργίας του ΠΣΕΚ-ΔΕ ορίζονται κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 10 του ν. 4310/2014, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 8 του ν. 4386/2016, με απόφαση του Προέδρου του ΠΣΕΚ-ΑΜΘ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/1999). Ειδικότερα:
 3. Τα μέλη του ΠΣΕΚ εκλέγουν με κρυφή ψηφοφορία τον Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γραμματέα του ΠΣΕΚ. 
 4. Τα μέλη του ΠΣΕΚ-ΑΜΘ είναι δυνατόν να συμμετέχουν στις συνεδριάσεις από απόσταση μέσω τηλεδιάσκεψης.
 5. Το ΠΣΕΚ-ΑΜΘ συνεδριάζει νομίμως όταν μετέχουν στη συνεδρίαση 6 τουλάχιστον μέλη (απαρτία). Αν διαπιστωθεί έλλειψη απαρτίας, το όργανο καλείται εκ νέου σε συνεδρίαση, η οποία πραγματοποιείται το νωρίτερο σε είκοσι τέσσερις (24) ώρες στον ίδιο τόπο και με την ίδια ημερήσια διάταξη. Κατά τη συνεδρίαση αυτή υπάρχει απαρτία αν μετέχουν στη σύνθεση 4 μέλη. 
 6. Ο Πρόεδρος καθορίζει την ημέρα, την ώρα και τον τόπο των συνεδριάσεων και καλεί τα μέλη να συμμετάσχουν. Η πρόσκληση γνωστοποιείται στα μέλη του δύο τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνεδρίαση και περιλαμβάνει την ημερήσια διάταξη (ατζέντα), η οποία συντάσσεται από τον Πρόεδρο λαμβάνοντας υπόψη του και τυχόν προτάσεις από μέλη του ΠΣΕΚ-ΑΜΘ, μπορεί δε να γίνει με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, τηλεομοιοτυπία ή άλλο πρόσφορο μέσο. Η προθεσμία αυτή μπορεί, σε περίπτωση κατεπείγοντος, να συντμηθεί, με αναφορά των λόγων σύντμησης στην πρόσκληση.  
 7. Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του ΠΣΕΚ, τα υπόλοιπα μέλη μπορούν να συνεχίσουν τις δραστηριότητες και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, δηλαδή τα 6 μέλη. Σε κάθε περίπτωση, τα απομένοντα μέλη του ΠΣΕΚ, ανεξάρτητα από τον αριθμό τους, μπορούν να προβούν σε σύγκληση με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου Προέδρου, Αντιπροέδρου ή Γραμματέα. 
 8. Ο Αντιπρόεδρος αντικαθιστά τον Πρόεδρο κατά την απουσία ή/και κωλύματος και αναλαμβάνει τα καθήκοντά του. Σε περίπτωση απουσίας ή/και κωλύματος και του Αντιπροέδρου, αυτός αναπληρώνεται από το Γραμματέα. Η αναπλήρωση περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στην ενάσκηση των εξουσιών του Προέδρου του ΠΣΕΚ.
 9. Η σύγκληση του ΠΣΕΚ-ΑΜΘ προς συνεδρίαση είναι υποχρεωτική σύμφωνα με το άρθρο 14 του ν. 2690/1999 αν το ζητήσει εγγράφως από τον Πρόεδρο το 1/3 των μελών (τουλάχιστον 4 μέλη) προσδιορίζοντας και το προς συζήτηση θέμα.
 10. Αντικείμενο της συνεδρίασης είναι μόνο τα θέματα που περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη. Κατ’ εξαίρεση, μπορούν να συζητηθούν και επιπλέον θέματα αν όλα τα παρόντα μέλη συμφωνούν για τη συζήτησή τους. 
 11. Οι αποφάσεις του ΠΣΕΚ-ΑΜΘ, λαμβάνονται με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών. Σε κάθε περίπτωση, αν υπάρξει ισοψηφία, υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου. Η ψηφοφορία είναι φανερή, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά από το νόμο. Τα μέλη του Συμβουλίου δεν εκφράζουν ούτε εκπροσωπούν συλλογικά όργανα παρά μόνο τις προσωπικές θέσεις, απόψεις και αντιλήψεις τους.
 12. Ο Πρόεδρος του ΠΣΕΚ-ΑΜΘ το εκπροσωπεί ενώπιον τρίτων, συγκαλεί και κηρύσσει την έναρξη και τη λήξη των συνεδριάσεων, διευθύνει τις εργασίες και φροντίζει γενικότερα για την εύρυθμη λειτουργία του Συμβουλίου. 
 13. Τα μέλη του ΠΣΕΚ-ΑΜΘ είναι υποχρεωμένα να προσέρχονται στη συνεδρίαση την ορισμένη ώρα και να ασκούν με συνέπεια τα καθήκοντά τους, συμμετέχοντας, χωρίς απουσίες, εκτός αν έχουν κώλυμα. Σε περίπτωση συστηματικής και αναιτιολόγητης απουσίας κάποιου μέλους, και ειδικότερα αν υπερβαίνει τις τρεις (3) σε σειρά συνεδριάσεις, το ΠΣΕΚ-ΑΜΘ έχει τη δυνατότητα να ζητήσει από τον Περιφερειάρχη την αντικατάσταση του συγκεκριμένου μέλους προκειμένου να διασφαλισθεί η λειτουργία του Συμβουλίου με την προβλεπόμενη από το νόμο αντιπροσωπευτικότητα στις συζητήσεις και τις αποφάσεις του.   
 14. Για τις συνεδριάσεις του ΠΣΕΚ-ΑΜΘ συντάσσεται πρακτικό με ευθύνη του Γραμματέα και επιμέλεια του Προέδρου του ΠΣΕΚ-ΑΜΘ, στο οποίο μνημονεύονται τα ονόματα και η ιδιότητα των παριστάμενων μελών, ο τόπος και ο χρόνος της συνεδρίασης, τα θέματα που συζητήθηκαν με συνοπτική αλλά περιεκτική αναφορά, η μορφή και τα αποτελέσματα της τυχόν ψηφοφορίας και οι αποφάσεις που λήφθηκαν. Στο πρακτικό καταχωρούνται οι γνώμες των μελών που τυχόν μειοψήφησαν.
 15. Τα πρακτικά αποτυπώνονται γραπτά με κάθε πρόσφορο έντυπο και ηλεκτρονικό μέσο, υπογράφονται από τα μέλη του ΠΣΕΚ-ΑΜΘ που συμμετείχαν και υποβάλλονται στον Περιφερειάρχη. Κάθε απόφαση του Συμβουλίου παίρνει ιδιαίτερο αριθμό.
 16. Το ΠΣΕΚ-ΑΜΘ μπορεί να ζητά από τον Περιφερειάρχη, τα όργανα και  τις υπηρεσίες της Περιφέρειας πληροφορίες και στοιχεία που είναι χρήσιμα για την άσκηση των αρμοδιοτήτων του.
 17. Στις συνεδριάσεις του ΠΣΕΚ-ΑΜΘ μπορούν να προσκαλούνται από τον Πρόεδρο οι αρχές της ΠΑΜΘ, όπως επίσης και εκπρόσωποι άλλων φορέων, υπηρεσιακά ή άλλα πρόσωπα για τη συζήτηση συγκεκριμένων θεμάτων και για την παροχή πληροφοριών ή στοιχείων. Οι συνεδριάσεις, δεδομένης της έλλειψης αντίθετης διάταξης στο ν.4310/2014 όπως τροποποιήθηκε από τον 4386/2016, είναι σύμφωνα με το άρθρο 14 του ν. 2690/1999 μυστικές. Η κατά τη συζήτηση παρουσία άλλων προσώπων, πλην των ως άνω αναφερομένων, δεν επιτρέπεται.
 18. Τα προβλεπόμενα από τις κείμενες διατάξεις έξοδα μετακίνησης, διανυκτέρευσης και ημερήσιας αποζημίωσης των μελών του ΠΣΕΚ για τη συμμετοχή τους σε συνεδριάσεις, συναντήσεις κ.λπ. καλύπτονται από ίδιους πόρους της Περιφέρειας. 

Άρθρο 4 - Δομή, υποστήριξη

 1. Το ΠΣΕΚ-ΑΜΘ υποβοηθείται γενικότερα στο έργο του από τις υφιστάμενες δομές της Περιφέρειας ΑΜΘ.
Read 227 times
More in this category: « Αποστολή Σύνθεση »

NOTE! This site uses cookies and similar technologies and is GDPR Compliance.

If you not change browser settings, you agree to it. Learn more

I understand