Προκηρύξεις ΠΑΜΘ

Διεθνής Δημόσιος Τακτικός Διαγωνισμός για την «ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝ – ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ


Για την «ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝ – ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ» στα πλαίσια της πράξης «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ», που συγχρηματοδοτείται σε ποσοστό 85% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και 15% από εθνικούς πόρους, συνολικού προϋπολογισμού διακοσίων εξήντα εννιά χιλιάδων τριακοσίων πενήντα επτά ευρώ και επτά λεπτών (269.357,07€) χωρίς να συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. με δυνατότητα προσφοράς και για μέρος της προμήθειας, ήτοι για το Τμήμα1: Μουσειολογικός Εξοπλισμός (Προθήκες έκθεσης, Κρύσταλλα εκθεματικών ενοτήτων, Επίπλωση – Εξοπλισμός, Αφυγραντήρες, Εκτυπώσεις, Σήμανση ισογείου (219.477,39€) και για το Τμήμα2:
Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός (49.879,68€).
1. Αναθέτουσα Αρχή : Π.Α.Μ.Θ. (Π.Ε. Έβρου) για λογαριασμό του Ιστορικού Μουσείου Αλεξανδρούπολης
Ταχ. Δ/νση: Καραολή & Δημητρίου 40, Αλεξανδρούπολη
Τηλέφωνο: 25513-50441, FAX: 25513-50404
E−mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Website: www.pamth.gov.gr
2. Αριθμός διακήρυξης: 08/2013
3. Είδος σύμβασης: «Προμήθειες Μουσείου (Προθήκες έκθεσης, Κρύσταλλα εκθεματικών ενοτήτων, Επίπλωση –Εξοπλισμός , Αφυγραντήρες , Εκτυπώσεις , Σήμανση ισογείου ή/και Προμήθεια Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού) για την Ανάδειξη Συλλογών-Εξοπλισμός των χώρων του Ιστορικού Μουσείου Αλεξανδρούπολης στα πλαίσια της πράξης ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ» με ισχύ από την υπογραφή της σύμβασης.
4. Είδος διαγωνισμού – Διαδικασία – Κριτήριο κατακύρωσης
Η ανάθεση της σύμβασης θα γίνει μέσω διαδικασίας διεθνούς δημόσιου τακτικού ανοιχτού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.
5.Τίτλος και Περιγραφή προμήθειας.
Προμήθειες Μουσείου ή/και Προμήθεια Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού για την Ανάδειξη Συλλογών-Εξοπλισμός των χώρων του Ιστορικού Μουσείου Αλεξανδρούπολης.
6. Διάρκεια σύμβασης.
Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και μέχρι την ολοκλήρωση του έργου (ημερομηνία που ορίζεται στη διακήρυξη).
7. Προϋπολογισμός σύμβασης.
Ο προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των 269.357,07€ χωρίς να συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ, ήτοι 219.477,39€ για το Τμήμα1:Μουσειολογικός Εξοπλισμός και 49.879,68€ για το Τμήμα2:Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός. Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει σύμφωνα με το τεύχος του διαγωνισμού.
8. Διάθεση των εγγράφων στοιχείων του διαγωνισμού
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθεύονται τα τεύχη της αναλυτικής προκήρυξης από την αρμόδια υπηρεσία της Π.Α.Μ.Θ. (Περιφερειακής Ενότητας Έβρου): Δ/νση Διοικητικού - Οικονομικού, Ταχ. Δ/νση: Καραολή & Δημητρίου 40, ΤΚ:68100, Τηλέφωνο: 25513-50441, FAX: 25513-50404, και σε ηλεκτρονική μορφή από τον ιστότοπο της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης www.pamth.gov.gr. Η Διακήρυξη στάλθηκε ηλεκτρονικά στην ΕΕΕΕ στις 27/5/2013.
9. Χρόνος, τόπος και γλώσσα υποβολής των προσφορών.
α) Η προθεσμία υποβολής προσφορών λήγει στις 29/7/2013 και ώρα 14:30. Σε αντίθετη περίπτωση δεν λαμβάνονται υπόψη και επιστρέφονται.
β) Ο τόπος κατάθεσης των προσφορών είναι το Τμήμα Προμηθειών της Π.Α.Μ.Θ. (Περιφερειακής Ενότητας Έβρου), Καραολή & Δημητρίου 40, Τ.Κ. 68100 Αλεξανδρούπολη.
γ) Οι προσφορές υποβάλλονται σε δύο (2) αντίγραφα.
δ) Γλώσσα σύνταξης των προσφορών είναι η Ελληνική.
10. Ημερομηνία, ώρα, τόπος αποσφράγισης προσφορών
Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στις 30/7/2013, ημέρα Τρίτη, και ώρα 10.00π.μ. στην Π.Α.Μ.Θ (Περιφερειακή Ενότητα Έβρου), Δ/νση Διοικητικού Οικονομικού, Καραολή και Δημητρίου 40, στην Αλεξανδρούπολη, 4ος όροφος, 5ο Γραφείο.
11.Δικαίωμα Συμμετοχής.
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν έλληνες πολίτες, αλλοδαποί, Νομικά Πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά, Συνεταιρισμοί, Ενώσεις Προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά με αντικείμενο απασχόλησης σχετικό με την εμπορία και πώληση εξοπλισμού μουσείου ή/και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, ανάλογα με το τμήμα για το οποίο υποβάλλει προσφορά.
Δεν γίνονται δεκτοί στη διαδικασία και χαρακτηρίζονται ως μη αποδεκτοί συμμετέχοντες:
1. Όσοι αποκλείστηκαν τελεσίδικα από διαγωνισμούς για προμήθειες του Δημοσίου με απόφαση της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης.
2. Όσοι απώλεσαν το δικαίωμα να συμμετέχουν σε δημόσιους διαγωνισμούς με απόφαση άλλης Δημόσιας Υπηρεσίας ή Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ. ή Α.Ε. του Δημοσίου Τομέα γιατί δεν εκπλήρωσαν τις συμβατικές τους υποχρεώσεις.
3. Όσα φυσικά ή νομικά πρόσωπα του εξωτερικού έχουν υποστεί αντίστοιχες με τις παραπάνω κυρώσεις.
4. Οι ενώσεις προσώπων, σε περίπτωση που οποιαδήποτε από τις προϋποθέσεις αποκλεισμού της παραγράφου αυτής, ισχύει για ένα τουλάχιστον μέλος της.
5. Κάθε υποψήφιος εφόσον έχει εκδοθεί σε βάρος του τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση που αφορά τα αδικήματα
όπως αυτά περιγράφονται στη διακήρυξη
12. Εναλλακτικές προσφορές.
Εναλλακτικές προσφορές ή αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές.
13. Τόπος – Τρόπος παράδοσης.
Η παράδοση θα γίνεται στο χώρο όπου στεγάζεται το Ιστορικό Μουσείο Αλεξανδρούπολης (ή στον τόπο που θα τους υποδειχθεί από την Αναθέτουσα Αρχή παρουσία πάντα της Επιτροπής Παραλαβής).
14. Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της προμήθειας.
Η διάρκεια υλοποίησης της προμήθειας ορίζεται από την υπογραφή της Σύμβασης και θα διαρκέσει το πολύ για έξι (6) μήνες, με την πρόσθετη υποχρέωση του Αναδόχου να παρέχει στη συνέχεια δωρεάν υπηρεσίες συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης κατά την Περίοδο Εγγύησης.
15. Εγγυήσεις συμμετοχής.
Κάθε προσφορά αυτών που συμμετέχουν στο διαγωνισμό πρέπει υποχρεωτικά και με ποινή αποκλεισμού να συνοδεύεται από Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής της οποίας το ποσό θα πρέπει να καλύπτει σε ΕΥΡΩ (€) ποσοστό 5% της προϋπολογισθείσας αξίας για το μέρος της προσφερόμενης προμήθειας (συμπεριλαμβανόμενου του Φ.Π.Α.). Η εγγύηση συμμετοχής είναι για το ΤΜΗΜΑ1 (ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ) 13.497,86€, ενώ για το ΤΜΗΜΑ2 (ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ) 3.067,60€.
16. Ισχύς των προσφορών.
Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους διαγωνιζόμενους εκατόν είκοσι (120) ημέρες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.
17. Νομοθετική κάλυψη της σύμβασης ανάθεσης.
Η σύμβαση θα καλύπτεται από το νομοθετικό πλαίσιο που ρυθμίζει τις Δημόσιες Συμβάσεις περί παροχής Υπηρεσιών και Αγαθών [Ν. 2286/1995 (ΦΕΚ/Α/1995) , Π.Δ. 60 /2007 (ΦΕΚ64/Α/2007) και Π.Δ. 118/2007 (ΦΕΚ150/Α/2007)]
18. Πληροφορίες.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στη αρμόδια υπηρεσία της Π.Α.Μ.Θ. (Περιφερειακή Ενότητα Έβρου), Δ/νση Διοικητικού - Οικονομικού, Τμήμα Προμηθειών, τηλ.25513-50441, fax:25513-50404, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..

Κατεβάστε την διακήρυξη

Διαβάστηκε 1604 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Δευτέρα, 03 Ιουνίου 2013 14:47

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή