Προκηρύξεις ΠΑΜΘ

Προκήρυξη ανοιχτού διαγωνισμού με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών δημοσιότητας» του έργου με τίτλο«JointTourismInitiativeTargetingHeritage/Κοινή τουριστική πρωτοβουλία που στοχεύει στην πολιτιστική κληρονομιάκαι ακρωνύμιο “JTITARGET”»

Προκήρυξη ανοιχτού διαγωνισμού σύμφωνα με το άρθρο 21 του Κανονισμού Οικονομικής Διοίκησης & Διαχείρισης των Περιφερειακών Ταμείων Ανάπτυξης (ΦΕΚ 78/04-02-98 Β΄) με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών δημοσιότητας» του έργου με τίτλο«JointTourismInitiativeTargetingHeritage/Κοινή τουριστική πρωτοβουλία που στοχεύει στην πολιτιστική κληρονομιάκαι ακρωνύμιο “JTITARGET”» του Προγράμματος Διασυνοριακής Εδαφικής Συνεργασίας ΕΛΛΑΔΑ - ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ, με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά προϋπολογισμού μέχρι εξήντα πέντε χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (65.500,00 €) με το ΦΠΑ, σύμφωνα με το συνημμένο τεύχος προδιαγραφών.

 

Τεύχος Προκήρυξης

Διαβάστηκε 1416 φορές

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή