Προκηρύξεις ΠΑΜΘ

Διακήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου του έργου «Αντικατάσταση συρματοσχοίνων και εκτέλεση λειτουργικών ελέγχων αναβατήρων Χιονοδρομικού Κέντρου Φαλακρού»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
«Αντικατάσταση συρματοσχοίνων και εκτέλεση λειτουργικών ελέγχων αναβατήρων Χιονοδρομικού Κέντρου Φαλακρού»
1. Αναθέτουσα Αρχή: Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης / Οικονομική Επιτροπή/Π.Ε.Δράμας (Δ/νση Τεχνικών Έργων), Διοικητήριο Δράμας, 66100 Δράμα,
2. Προϋπολογισμός έργου: 69.999,30 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
3. Πληροφορίες για την προκήρυξη: Kυριαζίδης Δημήτριος, τηλέφωνο: +30 2521351408, φαξ: +30 2531351449, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..
4. Τόπος παροχής υπηρεσιών: Στην έδρα του Αναδόχου, στην έδρα της Αναθέτουσας Αρχής, στον χώρο του Αποδέκτη, αλλά και σε λοιπούς χώρους, όπως αναλυτικά περιγράφεται στο τεύχος της Διακήρυξης.
5. α. Δικαίωμα συμμετοχής έχει κάθε ενδιαφερόμενος, φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή ένωση/κοινοπραξία αυτών που ασκεί 
υπηρεσίες στον τομέα κατασκευής, συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης αναβατήρων χιονοδρομικών κέντρων και διαθέτει ο ίδιος ή μέσω δεσμευτικής συνεργασίας για τη συγκεκριμένη περίπτωση, πιστοποίηση για τη διενέργεια περιοδικών ποιοτικών ελέγχων για το αντικείμενο των τουριστικών αναβατήρων, που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της Ε.Ε. ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Ν. 2513/1997), όπως αναλυτικότερα ορίζεται στη διακήρυξη.
β. Τα Νομικά Πρόσωπα που θα συμμετάσχουν στο διαγωνισμό, θα πρέπει να δηλώσουν τα ονόματα και τα επαγγελματικά προσόντα των στελεχών που θα είναι υπεύθυνα για την παροχή των υπηρεσιών.
6. Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν προσφορές μόνο για το σύνολο του έργου, όπως ορίζει η Διακήρυξη.
7. Εναλλακτικές προσφορές: Δεν γίνονται δεκτές.
8. Διάρκεια της σύμβασης: Εκατόν είκοσι (120) ημέρες από την υπογραφή της.
9. α) Τα έγγραφα του διαγωνισμού διατίθενται από: Δ/νση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Δράμας,
Διοικητήριο Δράμας, 66100 Δράμας, Γραφείο 449, Τηλέφωνο: +30 2521351449, Φαξ: +30 2521351449, e-mail:Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., Πληροφορίες: κ. Κυριακή Αποστολίδου 9πμ-2μμ όλες τις εργάσιμες ημέρες. Συμπληρωματικές
πληροφορίες που έχουν ζητηθεί γραπτώς, μέχρι επτά (7) εργάσιμες ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, με επιστολή ή τηλεομοιοτυπία, θα απαντηθούν σε τρείς (3) εργάσιμες ημέρες και το αργότερο (4) σε τέσσερεις εργάσιμες ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών.
β) Οι προσφορές υποβάλλονται στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας–Θράκης/Περιφερειακή Ενότητα Δράμας/Δνση Τεχνικών Έργων, Διοικητήριο Δράμας, 66100 Δράμα, Γραφείο 449 είτε ιδιοχείρως, είτε με συστημένη επιστολή ή ιδιωτικό ταχυδρομείο (courier) έως την Δευτέρα 9 Σεπτεμβρίου 2013, ώρα 14:30.
10. Ημερομηνία, ώρα και τόπος αποσφράγισης: Τρίτη 10 Σεπτεμβρίου 2013, ώρα 11:00, Δ/νση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Δράμας, Διοικητήριο Δράμας, 66100 Δράμα. Στο άνοιγμα των προσφορών επιτρέπεται να παρευρίσκονται οι διαγωνιζόμενοι ή οι νομίμως εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποί τους.
11. Εγγυήσεις: Εγγυητική συμμετοχής ύψους 5 % του προϋπολογισμού συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ με διάρκεια ισχύος τουλάχιστον 150 ημέρες.
12. Βασικοί τρόποι χρηματοδότησης και πληρωμών : Τεχνικό Πρόγραμμα Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης.
Κατά τα λοιπά σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Διακήρυξη.
13. Νομική μορφή αναδόχου. Ο ανάδοχος είναι φυσικό ή νομικό πρόσωπο, όπως ορίζεται στο (5) και στην Διακήρυξη. Η Ένωση/Κοινοπραξία δεν υποχρεούται να περιβληθεί ιδιαίτερης νομικής μορφής προκειμένου να υποβάλει Προσφορά.
14. Κατ’ ελάχιστον πληροφοριακά στοιχεία και διατυπώσεις σχετικά με την κατάσταση του κάθε υποψηφίου που θα απαιτηθούν για την αξιολόγηση: Όπως αναφέρονται στη Διακήρυξη.
15. Περίοδος κατά την οποία ο υποψήφιος δεσμεύεται από την προσφορά του: 120 ημέρες από την ημερομηνία του διεξαγωγής του διαγωνισμού.
16. Κριτήρια αξιολόγησης προσφορών και ανάθεσης: Η συμφερότερη προσφορά, σύμφωνα με την Διακήρυξη.
17. Γλώσσα του Διαγωνισμού: Ελληνική
18. Για το έργο έχει εκδοθεί η με αριθμ. 3134/30-7-2013 (ΑΔΑ: ΒΛΩΨ7ΛΒ-5ΤΑ) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης
19. Η Αναθέτουσα Αρχή, εφόσον συντρέχει λόγος διατηρεί το δικαίωμα διακοπής της διαδικασίας σ’ οποιοδήποτε χρονικό σημείο μέχρι την κατακύρωση, χωρίς αυτό να γεννά οποιοδήποτε δικαίωμα στους συμμετέχοντες.
20. Τα έξοδα δημοσίευσης της Διακήρυξης θα βαρύνουν τον τελικό ανάδοχο του έργου.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Α.Μ.Θ
ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΥΡΑΝΕΖΟΥΛΗ -ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Κατεβάστε το αρχείο

Διαβάστηκε 1016 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Πέμπτη, 22 Αυγούστου 2013 10:45

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή