Προκηρύξεις ΠΑΜΘ

Ανοικτός διαγωνισμός για την επιλογή αναδόχου του έργου «Δημιουργία δομών υποδοχής τουριστών (welcoming) στα αεροδρόμια Αλεξανδρούπολης και Καβάλας»

 

1. Αναθέτουσα Αρχή: Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, Ταχ. Διεύθυνση: Γ. Κακουλίδου 1, 69100, Κομοτηνή,
Τηλέφωνο: +302531352127, +302531352167, Φαξ: +302531352184, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.,
Πληροφορίες: κ. Σγούρος Γεώργιος, κα. Λαμπρινίδου Αναστασία
2. Στοιχεία πλήρους τεύχους: ΑΔΑ: ΒΛΩ57ΛΒ-ΣΑΑ Αρ. Πρωτ. 97236/2914/22-08-2013
3. Προϋπολογισμός έργου: 20.000 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
4. Τόπος παροχής υπηρεσιών: Στην έδρα του Αναδόχου, στην έδρα της Αναθέτουσας Αρχής και στους αερολιμένες «Δημόκριτος» (Ν. Αλεξανδρούπολης) και «Μ. Αλέξανδρος» (Ν. Καβάλας), όπως αναλυτικά περιγράφεται στο τεύχος της Διακήρυξης.
5. Δικαίωμα συμμετοχής έχει κάθε ενδιαφερόμενος, φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή ένωση/κοινοπραξία αυτών που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της Ε.Ε. ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Ν. 2513/1997).
6. Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν προσφορές μόνο για το σύνολο του έργου, όπως ορίζει η Διακήρυξη.
7. Εναλλακτικές προσφορές: Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές.
8. Διάρκεια της σύμβασης: Τρεις (3) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης
9. Οι δημοπρατούμενες υπηρεσίες ταξινομούνται σύμφωνα με το Κοινό Λεξιλόγιο για τις Δημόσιες Συμβάσεις (CPV) ως εξής: Κύριο αντικείμενο: 32320000-2 Τηλεοπτικός και οπτικοακουστικός εξοπλισμός
10. Τα έγγραφα του διαγωνισμού διατίθενται από: Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, Γ. Κακουλίδου 1, 69100 Κομοτηνή, Τηλέφωνα: +302531352127, +302531352167, Φαξ: +302531352184, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., Πληροφορίες: κ. Σγούρος Γεώργιος, κα. Λαμπρινίδου Αναστασία, τις ώρες από 07.30 έως 15.00 όλες τις εργάσιμες ημέρες, καθώς και σε ηλεκτρονική μορφή μέσω του World Wide Web στην διεύθυνση http://www.pamth.gov.gr (στην ενότητα: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ/ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ).
11. Συμπληρωματικές πληροφορίες που έχουν ζητηθεί γραπτώς, μέχρι 12 ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, με επιστολή ή τηλεομοιοτυπία, θα απαντηθούν το αργότερο 6 ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών.
12. Οι προσφορές υποβάλλονται στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, Γ. Κακουλίδου 1, 69100 Κομοτηνή, Ισόγειο, Γραφείο 5 (Γραμματεία – Πρωτόκολλο), είτε ιδιοχείρως είτε με συστημένη επιστολή ή με ιδιωτικό ταχυδρομείο (courier) ως τη Δευτέρα 30 Σεπτεμβρίου 2013, Ώρα 14.30.
13. Ημερομηνία, ώρα και τόπος αποσφράγισης: Τρίτη 1 Οκτωβρίου 2013. Ώρα: 11.00, Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, Γ. Κακουλίδου 1, Κομοτηνή, αίθουσα συσκέψεων, 1ος όροφος. Στο άνοιγμα των προσφορών επιτρέπεται να παρευρίσκονται οι διαγωνιζόμενοι ή οι νομίμως εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποί τους.
14. Εγγυήσεις: Εγγυητική συμμετοχής ύψους 5% του προϋπολογισμού συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
15. Βασικοί τρόποι χρηματοδότησης και πληρωμών. Σύμφωνα με τα οριζόμενα στη Διακήρυξη.
16. Περίοδος κατά την οποία ο υποψήφιος δεσμεύεται από την προσφορά του: 6 μήνες.
17. Κριτήρια αξιολόγησης προσφορών και ανάθεσης: η χαμηλότερη τιμή, σύμφωνα με τη Διακήρυξη.
18. Γλώσσα του Διαγωνισμού: Ελληνική
19. Ημερομηνία δημοσίευσης Διακήρυξης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως: 30 Αυγούστου 2013
20. Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς πόρους.
21. Η Αναθέτουσα Αρχή, εφόσον συντρέχει λόγος διατηρεί το δικαίωμα διακοπής της διαδικασίας σ’ οποιοδήποτε χρονικό σημείο μέχρι την κατακύρωση, χωρίς αυτό να γεννά οποιοδήποτε δικαίωμα στους συμμετέχοντες.
22. Τα έξοδα δημοσίευσης της Διακήρυξης θα βαρύνουν τον τελικό ανάδοχο του έργου.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΥΡΑΝΕΖΟΥΛΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 

 

Κατεβάστε την προκήρυξη

Διαβάστηκε 1274 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Τρίτη, 27 Αυγούστου 2013 11:43

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή