Προκηρύξεις ΠΑΜΘ

Πρόχειρος Μειοδοτικός διαγωνισμός για την προμήθεια μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού του ΚΤΕΟ της Π.Ε. Καβάλας

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
ΤΗΣ ΑΡ. 06/2013 ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ


Ανακοινώνουµε ότι η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισµό για την «προµήθεια µηχανολογικού και λοιπού εξοπλισµού του ΚΤΕΟ της Π.Ε. Καβάλας»  προϋπολογισµού € 58.950,00 ευρώ, µη συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.
Η προµήθεια θα βαρύνει τον Τακτικό Προϋπολογισµό του έτους 2013 της Π.Ε. Καβάλας και συγκεκριµένα τον Κ.Α.Ε. 3391.1729.0001.
∆ικαίωµα συµµετοχής στον διαγωνισµό έχει κάθε ενδιαφερόµενος φυσικό ή νοµικό πρόσωπο ή Ένωση προµηθευτών ή Συνεταιρισµοί.
Η εγγύηση συµµετοχής στο διαγωνισµό αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% επί της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης µε Φ.Π.Α. δηλ. 3.626,00 ευρώ.
Ο διαγωνισµός θα διενεργηθεί την 05-09-2013, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 11:00 π.µ. στο γραφείο 215 -Τµήµα Προµηθειών της ∆ιεύθυνσης ∆ιοικητικού - Οικονοµικού της Π.Α.Μ.Θ. (Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας) , Εθνικής Αντίστασης 20, 65110 Καβάλα - 2ος όροφος.
Οι φάκελοι των προσφορών θα κατατίθενται στο ∆ιοικητήριο Καβάλας, Εθνικής Αντίστασης 20, 65110 Καβάλα - 2ος όροφος - γραφείο 215, ∆ιεύθυνση ∆ιοικητικού-Οικονοµικού, Τµήµα Προµηθειών.
Ηµεροµηνία λήξης υποβολής των προσφορών είναι η 05-09-2013, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 11:00 π.µ.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθυνθούν στην αρµόδια υπηρεσία της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας στο τηλέφωνο 2510291215, FAX 2510291610 όλες τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες.


Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Α.Μ.Θ.
Γ. ΜΑΥΡΑΝΕΖΟΥΛΗ- ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ Π.Ε. ΕΒΡΟΥ

Κατεβάστε την προκήρυξη

Διαβάστηκε 1380 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Τετάρτη, 28 Αυγούστου 2013 13:22

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή