Προκηρύξεις ΠΑΜΘ

Ανοικτός (Δημόσιος) Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός για την επί πλέον προμήθεια τεχνικού εξοπλισμού και μηχανογράφησης του Κ.Τ.Ε.Ο. της Π.Ε. Ροδόπης, προϋπολογισμού 62.115,00 € συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α. ( ΑΔΑ: ΒΛΛ97ΛΒ-ΣΡΞ)

Ανακοινώνουμε ότι η Οικονομική Επιτροπή της Π.Α.Μ.Θ. προκηρύσει Ανοικτό (Δημόσιο) Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή για την επί πλέον προμήθεια τεχνικού εξοπλισμού και μηχανογράφησης του Κ.Τ.Ε.Ο. της Π.Ε. Ροδόπης, προϋπολογισμού 62.115,00 € συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α. ( ΑΔΑ:ΒΛΛ97ΛΒ-ΣΡΞ)
Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχει κάθε ενδιαφερόμενος φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή ένωση προμηθευτών ή συνεταιρισμοί.
Οι διαγωνιζόμενοι υποχρεούνται να υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο των προς προμήθεια ειδών ήτοι,του μηχανολογικού εξοπλισμού, του μηχανογραφικού εξοπλισμού και του λογισμικού Μ/Σ.
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί την 18-11-2013 ημέρα Δευτέρα, και ώρα 10:00 πμ στην Π.Ε. Ροδόπης – Δ/νση Μεταφορών και Επικοινωνιών – Φιλίππου 82 - Κομοτηνη.
Οι προσφορές μπορεί να αποστέλλονται με οποιοδήποτε τρόπο, με την απαραίτητη, όμως προϋπόθεση ότι αυτές θα κατατεθούν στην υπηρεσία μέχρι την 10:00 π.μ. της Δευτέρας 18-11-2013. Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται από την υπηρεσία που διενεργεί τον διαγωνισμό. Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια όπως περιγράφεται στο παράρτημα Β΄ της Διακήρυξης.
Κατά τα λοιπά ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με τα παραρτήματα Α – Ε που επισυνάπτονται στην διακήρυξη και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στην αρμόδια υπηρεσία της Π.Ε. Ροδόπης στα τηλ. 2531354305, 54300 όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ Π.Α.Μ.Θ.


ΜΑΥΡΑΝΕΖΟΥΛΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Διαβάστηκε 960 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Τρίτη, 05 Νοεμβρίου 2013 20:28

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή