Προκηρύξεις ΠΑΜΘ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ Π.Ε. ΔΡΑΜΑΣ

ΤΜΗΜΑ Ι: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ
Ι.1) ΕΠΩΝΥΜΙΑ,ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ ΕΠΑΦΗΣ
Επίσημη επωνυμία: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΡΑΜΑΣ –
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ –ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Ταχ.Διευθυνση: 1ης ΙΟΥΛΙΟΥ 1- ΤΚ 66100- ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ ΔΡΑΜΑΣ –ΕΛΛΑΔΑ
Σημείο Επαφής : ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΡΑΜΑΣ- Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ –ΤΜΗΜΑ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τηλ. +030 2521351325, Υπόψη: Καλαϊτζίδης Θεολόγος, Ηλ. Ταχυδρομ.:
Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. , Φαξ: 2521062249
Διεύθυνση(εις) Διαδικτύου: www.pamth.gov.gr , www.pedramas.eu
Περαιτέρω πληροφορίες διατίθενται από: το προαναφερόμενο σημείο επαφής
Προσφορές Αποστέλλονται: στο προαναφερόμενο σημείο επαφής
Ι.2)ΕΙΔΟΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ ΚΑΙ ΚΥΡΙΑ(ΕΣ) ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ(ΕΣ)
Περιφερειακή ή τοπική υπηρεσία, Γενικές δημόσιες Υπηρεσίες
Η αναθέτουσα αρχή προβαίνει στην αγορά εκ μέρους άλλων αρχών ανάθεσης: όχι

 

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΠΛΗΡΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟ


ΤΜΗΜΑ ΙΙ: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΙΙ.1) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΙΙ.1.1) Ονομασία που δόθηκε στη σύμβαση από την αναθέτουσα αρχή:
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ
ΑΝΑΔΟΧΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ, ΚΑΤΑ ΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΤΗ 2013-2014 ΚΑΙ 2014-2015 ΚΑΙ
2015-2016 ΜΕ ΚΑΘΕ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΜΕΣΟ, ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΔΡΑΜΑΣ
ΙΙ.1.2) Είδος σύμβαση και τόπος των έργων, τόπος παράδοσης ή παροχής: γ) Υπηρεσίες, Υπηρεσίες χερσαίων
μεταφορών
Κύριος τόπος ή τοποθεσία των έργων, τόπος παράδοσης ή παροχής: Γεωγραφικά όρια Περιφερειακής
Ενότητας Δράμας
ΙΙ.1.3) Η προκήρυξη αφορά: Δημόσια σύμβαση
ΙΙ.1.5) Σύντομη περιγραφή της σύμβασης: Σύμβαση για τη μεταφορά μαθητών πρωτοβάθμιας &
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Περιφέρειας ΑΜΘ- Περιφερειακής Ενότητας Δράμας για τα σχολικά
έτη 2013-2014 & 2014-2015 & 2015-2016.
ΙΙ.1.6) Κοινό λεξιλόγιο για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV): Κύριο λεξιλόγιο-Κύριο αντικείμενο: 60130000
ΙΙ.1.7) Η σύμβαση καλύπτεται από τη συμφωνία περί δημοσίων συμβάσεων (GPA): Ναι
ΙΙ.1.8) Υποδιαίρεση σε τμήματα: Ναι, Μπορούν να υποβληθούν προσφορές για ένα ή περισσότερα
τμήματα
ΙΙ.1.9) Θα ληφθούν υπόψη εναλλακτικές προσφορές: Όχι
ΙΙ.2) ΠΟΣΟΤΗΤΑ Ή ΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΙΙ.2.1) Συνολική ποσότητα ή έκταση: Βλέπε κεφάλαιο Β΄ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ και αναλυτικά στο
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄ΤΗΣ(ΠΙΝΑΚΕΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ). Σύνολο προϋπολογισμού 3.832.471,02 €,(Εκτιμώμενη
αξία χωρίς ΦΠΑ συνολικού προκηρυσόμενου έργου 2.826.306,07€, ΦΠΑ 13% 367.725,85€, Δικαίωμα
προαίρεσης 20% 638.745,17€)
ΙΙ.2.2) Δικαίωμα προαίρεσης : ναι, Βλέπε κεφάλαιο Β΄ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ άρθρο 11.5
ΙΙ.2.3) ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΄Η ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ: Βλέπε κεφάλαιο Β΄ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ άρθρο 12


ΤΜΗΜΑ ΙΙΙ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΝΟΜΙΚΗΣ,ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ,ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ
ΙΙΙ.1) ΟΡΟΙ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ
ΙΙΙ.1.1) Απαιτούμενες εγγυήσεις και εξασφαλίσεις: Βλέπε κεφάλαιο Β΄ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ άρθρα
15 και 17
ΙΙΙ.1.2) Κύριοι όροι χρηματοδότησης και πληρωμών ή/και αναφορά στις σχετικές διατάξεις που τις διέπουν:
η χρηματοδότηση θα γίνει από τους προϋπολογισμούς της ΠΕ Δράμας των ετών 2014, 2015,2016 και
συγκεκριμένα από του Κ.Α.Ε. 1191.0821.0004, 1192.0821.0004, 1191.0821.0005, 1192.0821.0005,
1191.0821.0006, 1192.0821.0006.
ΙΙΙ.1.3) Νομική μορφή που πρέπει να έχει ο όμιλος οικονομικών φορέων στον οποίο θα ανατεθεί η σύμβαση:
Βλέπε κεφάλαιο Γ΄ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ άρθρο 21
ΙΙΙ.1.4) Άλλοι ειδικοί όροι στους οποίους υπόκειται η εκτέλεση της σύμβασης: Ναι, βλέπε ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ΄ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
ΙΙΙ.2) ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΙΙΙ.2.1) Προσωπική κατάσταση των οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων για
την εγγραφή σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο. Απαραίτητες πληροφορίες και διατυπώσεις για
την αξιολόγηση της πλήρωσης των απαιτήσεων: Βλέπε κεφάλαιο Γ΄ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ
άρθρα 21, 22, 23
ΙΙΙ.2.2) Χρηματοοικονομική ικανότητα : όχι, άρθρο 23.3 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Γ΄ ΠΡΟΚΥΡΗΞΗΣ
ΙΙΙ2.3) Τεχνική ικανότητα: Βλέπε κεφάλαιο Γ΄ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ άρθρα 23
ΙΙΙ.2.4) Συμβάσεις ανατιθέμενες κατ’ αποκλειστικότητα: όχι
ΙΙΙ.3) ΟΡΟΙ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΕΙΔΙΚΑ ΤΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΙΙΙ.3.1) Πληροφορίες σχετικά με συγκεκριμένη επαγγελματική κατηγορία: Η εκτέλεση της υπηρεσίας
επιφυλάσσεται σε συγκεκριμένη επαγγελματική κατηγορία: ναι, η διακήρυξη αφορά συμμετέχοντες
με αντικείμενο δραστηριότητας τη μεταφορά προσώπων
ΙΙΙ.3.2) Προσωπικό το οποίο ευθύνεται για την εκτέλεση της υπηρεσίας : Τα νομικά πρόσωπα θα κληθούν να
δηλώσουν τα ονόματα και τα επαγγελματικά προσόντα των στελεχών τους που θα είναι υπεύθυνα
για την εκτέλεση της σύμβασης: ναι, Βλέπε κεφάλαιο Γ΄ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ άρθρο 22


ΤΜΗΜΑ IV: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
IV.1) ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
IV.1.1) Είδος διαδικασίας: Ανοικτή
IV.2) ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ
IV.2.1) Κριτήριο Ανάθεσης: Χαμηλότερη τιμή (μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης)
IV.2.2) Χρήση ηλεκτρονικού πλειστηριασμού: όχι
IV.3) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
IV.3.1) Αριθμός αναφοράς που χρησιμοποιεί για το φάκελο η αναθέτουσα αρχή: Η με αρ. 242/13 πρακτικό
/27-03-2014 απόφαση της οικονομικής επιτροπής ΠΑΜΘ
IV.3.2) Προηγούμενες προκηρύξεις σχετικά με την ίδια σύμβαση: όχι
IV.3.4) Προθεσμία παραλαβής των προσφορών : 23/05/2014 Ώρα: 10:00 π.μ.
IV.3.6) Γλώσσα στην οποία μπορούν να συνταχθούν οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής: (EL) Ελληνική
IV.3.7) Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς: 120 ημέρες, από την επομένη
ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού, Βλέπε κεφάλαιο Γ΄ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ άρθρο 19
IV.3.8) Όροι για το άνοιγμα των προσφορών: Ημερομηνία 23/05/2014 Ώρα: 10:00 π.μ. Τόπος:
Διοικητήριο Δράμας, Γραφείο 325, 3ος όροφος , 1ης Ιουλίου 1, ΤΚ 66100 Δράμα
Πρόσωπα που μπορούν να παραστούν στην αποσφράγιση των προσφορών: Ναι, τα μέλη της Επιτροπής
Διαγωνισμού, αρμόδιοι τεχνικοί και διοικητικοί υπάλληλοι που χειρίζονται την προμήθεια, οι
συμμετέχοντες στο διαγωνισμό ή οι νόμιμοι εκπρόσωποί τους.


ΤΜΗΜΑ VI: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
VI.1) ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ: ΟΧΙ
VI.2) ΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΣΧΕΔΙΟ Ή/ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ
ΤΑΜΕΙΑ: ΟΧΙ
VI.3) ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Αναφέρονται στα τεύχη του διαγωνισμού
VI.4) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ
VI.4.1) Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής: Επίσημη επωνυμία: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Α.Μ.Θ.-Π.Ε.
ΔΡΑΜΑΣ, Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ, ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Ταχ. Δ/νση: 1ης ΙΟΥΛΙΟΥ 1, ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ ΔΡΑΜΑΣ, Τ.Κ. 66100 ΔΡΑΜΑ, ΕΛΛΑΔΑ
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. , Τηλ.: 2521351325, Φαξ: +030 2521062249
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: www.pamth.gov.gr , www.pedramas.eu
VI.4.2) Υποβολή προσφυγών: Βλέπε κεφάλαιο Α΄ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ άρθρο 4.3
VI.4.3) Υπηρεσία από την οποία παρέχονται πληροφορίες για την υποβολή προσφυγών:
Επίσημη επωνυμία: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Α.Μ.Θ.-Π.Ε. ΔΡΑΜΑΣ, Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ, ΤΜΗΜΑ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Ταχ. Δ/νση: 1ης ΙΟΥΛΙΟΥ 1, ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ ΔΡΑΜΑΣ, Τ.Κ. 66100 ΔΡΑΜΑ, ΕΛΛΑΔΑ
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. , Τηλ.: 2521351325, Φαξ: +030 2521062249
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: www.pamth.gov.gr , www.pedramas.eu
VI.5) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ: 09 /04/2014
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
1. ΤΙΤΛΟΣ: ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013-2014 ΤΗΣ ΠΕ ΔΡΑΜΑΣ
ΣΥΜΒΑΣΗ: ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΕΩΣ ΤΗΣ ΛΗΞΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013-2014
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 245.764,60 € ΜΕ ΦΠΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ CPV:60130000
2. ΤΙΤΛΟΣ: ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015 ΤΗΣ ΠΕ ΔΡΑΜΑΣ
ΣΥΜΒΑΣΗ: ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΕΩΣ ΤΗΣ ΛΗΞΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 1.793.353,21 € ΜΕ ΦΠΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ CPV:60130000
3. ΤΙΤΛΟΣ: ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015-2016 ΤΗΣ ΠΕ ΔΡΑΜΑΣ
ΣΥΜΒΑΣΗ: ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΕΩΣ ΤΗΣ ΛΗΞΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015-2016
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 1.793.353,21 € ΜΕ ΦΠΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ CPV:60130000
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΡΓΙΑ ΜΑΥΡΑΝΕΖΟΥΛΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Διαβάστηκε 5141 φορές

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή