Εκτύπωση αυτής της σελίδας
ΠΕ Δράμας

Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσίας ασφάλισης των οχημάτων της Π.Α.Μ.Θ - Π.Ε. Δράμας

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΡΑΜΑΣ

Aριθμ. Προκ. 03/2012

Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσίας ασφάλισης των οχημάτων της Π.Α.Μ.Θ - Π.Ε. Δράμας, για αστική ευθύνη (σωματικές βλάβες και υλικές ζημιές) για χρονικό διάστημα ενός έτους, ενδεικτικού προϋπολογισμού 14.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Αναθέτουσα Αρχή: Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης (Περιφερειακή Ενότητα Δράμας), Δ/νση Διοικητικού - Οικονομικού Ταχ. Δ/νση: 1ης Ιουλίου 1, Τ.Κ. 66100 Τηλέφωνο: 25213-51235 FAX: 25210-62249 E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ιστοσελίδα: www.pamth.gov.gr.

1. Αριθμός προκήρυξης: 03/2012.

2. Είδος σύμβασης: ασφάλιση των οχημάτων της Π.Α.Μ.Θ - Π.Ε. Δράμας, για αστική ευθύνη (σωματικές βλάβες και υλικές ζημιές) για χρονικό διάστημα ενός έτους

3. Είδος διαγωνισμού - Διαδικασία - Κριτήριο κατα¬κύρωσης.

Η ανάθεση της σύμβασης θα γίνει μέσω διαδικασίας δημόσιου, πρόχειρου διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.

5. Τίτλος και Περιγραφή προμήθειας.

Ανάδειξη προμηθευτών παροχής υπηρεσίας ασφάλισης των οχημάτων της Π.Α.Μ.Θ - Π.Ε. Δράμας, για αστική ευθύνη (σωματικές βλάβες και υλικές ζημιές) για χρονική περίοδο από το μεσημέρι της 30ης/9/2012 έως το μεσημέρι της 30ης/9/2013, συνολικού προ¬ϋπολογισμού 14.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

6. Διάρκεια σύμβασης.

Από το μεσημέρι της 30ης/9/2012 έως το μεσημέρι της 30ης/9/2013

7. Προϋπολογισμός σύμβασης.

Ο προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των 14.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Η πλη¬ρωμή του αναδόχου θα γίνει σύμφωνα με το τεύχος του διαγωνισμού.

8. Διάθεση των εγγράφων στοιχείων του διαγωνι¬σμού.

4. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθεύονται τα τεύχη της αναλυτικής προκήρυξης της ασφάλισης των οχημάτων της Π.Α.Μ.Θ - Π.Ε. Δράμας, για αστική ευθύνη (σωματικές βλάβες και υλικές ζημιές) για χρονικό διάστημα ενός έτους από την αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης (Περιφε¬ρειακή Ενότητα Δράμας): Δ/νση Διοικητικού - Οικονομι¬κού, Ταχ. Δ/νση: 1ης Ιουλίου 1, Τ.Κ.: 66100 Δράμα, Τηλέφωνο: 25213-51325, FAX: 25210-62249) και σε ηλεκτρονική μορφή από τον ιστότοπο της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης www.pamth.gov.gr.

9. Χρόνος, τόπος και γλώσσα υποβολής των προ¬σφορών.

α) Η προθεσμία υποβολής προσφορών λήγει στις 13.09.2012 και ώρα 14.30μ.μ. Σε αντίθετη περίπτωση δεν λαμ¬βάνονται υπόψη και επιστρέφονται.

β) Ο τόπος κατάθεσης των προσφορών είναι η έδρα της υπηρεσίας Διοικητικού - Οικονομικού Τμήμα Προμη¬θειών της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης (Περιφερειακής Ενότητας Δράμας), 1ης Ιουλίου 1, Τ.Κ: 66100 Δράμα.

γ) Οι προσφορές υποβάλλονται σε δύο (2) αντίγραφα.

δ) Γλώσσα σύνταξης των προσφορών είναι η Ελλη¬νική.

10. Ημερομηνία, ώρα, τόπος αποσφράγισης προσφορών.

Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στις 14.09.2012, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 π.μ. στην Δ/νση Διοικητι¬κού - Οικονομικού της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης (Περιφερειακής Ενότητας Δράμας), Ιουλίου 1, Τ.Κ: 66100 Δράμα, 3ος όροφος, στο Γραφείο 325 του τμήματος Προμηθειών.

11. Δικαίωμα Συμμετοχής.

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν έλλη¬νες πολίτες, αλλοδαποί, Νομικά Πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά, Συνεταιρισμοί, Ενώσεις Προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά και έχουν σχέση με το αντικείμενο του διαγωνισμού.

Δεν γίνονται δεκτοί στη διαδικασία και χαρακτηρίζο¬νται ως μη αποδεκτοί συμμετέχοντες:

• Όσοι αποκλείστηκαν τελεσίδικα από διαγωνισμούς για προμήθειες του Δημοσίου με απόφαση της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης.

• Όσοι απώλεσαν το δικαίωμα να συμμετέχουν σε δη¬μόσιους διαγωνισμούς με απόφαση άλλης Δημόσιας Υπηρεσίας ή Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ. ή Α.Ε. του Δημοσίου Τομέα γιατί δεν εκπλήρωσαν τις συμβατικές τους υποχρεώσεις.

• Όσα φυσικά ή νομικά πρόσωπα του εξωτερικού έχουν υποστεί αντίστοιχες με τις παραπάνω κυρώσεις.

• Οι ενώσεις προσώπων, σε περίπτωση που οποιαδή¬ποτε από τις προϋποθέσεις αποκλεισμού της παραγρά¬φου αυτής, ισχύει για ένα τουλάχιστον μέλος της.

• Κάθε υποψήφιος εφόσον έχει εκδοθεί σε βάρος του τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση που αφορά τα αδικήματα όπως αναφέρονται στο άρθρο έξι του π.δ. 118/2007.

12. Εναλλακτικές προσφορές.

Εναλλακτικές προσφορές ή αντιπροσφορές δεν γί¬νονται δεκτές.

13. Εγγυήσεις συμμετοχής.

Κάθε προσφορά αυτών που συμμετέχουν στο διαγω¬νισμό πρέπει υποχρεωτικά και με ποινή αποκλεισμού να συνοδεύεται από Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής της οποίας το ποσό θα πρέπει να καλύπτει σε ΕΥΡΩ (€) ποσοστό 5% της προϋπολογισθείσας αξίας για το μέρος της προσφερόμενης προμήθειας (συμπεριλαμ¬βανόμενου του Φ.Π.Α.).

14. Ισχύς των προσφορών.

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους διαγωνι¬ζόμενους εκατόν είκοσι (120) ημέρες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.

17. Νομοθετική κάλυψη της σύμβασης ανάθεσης.

Η σύμβαση θα καλύπτεται από το νομοθετικό πλαί¬σιο που ρυθμίζει τις Δημόσιες Συμβάσεις περί παροχής Υπηρεσιών και Αγαθών.

18. Πληροφορίες.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στη αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης (Περιφε¬ρειακής Ενότητας Δράμας) Δ/νση Διοικητικού - Οικονομι¬κού, Τμήμα Προμηθειών, στα τηλέφωνα: 25213-51325, fax: 25210-62249, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..

Κατεβάστε την προκήρυξη από ΕΔΩ.

 

Διαβάστηκε 4460 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Παρασκευή, 14 Σεπτεμβρίου 2012 11:44
Π.Α.Μ.Θ. Διαχειριστής

Τελευταία άρθρα από τον/την Π.Α.Μ.Θ. Διαχειριστής

FaLang translation system by Faboba