Προκηρύξεις ΠΑΜΘ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΡΙΩΝ ΣΤΕΓΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ (Σ.Υ.Δ.) – ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΩΝ ΑμεΑ, ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟΥ ΧΡΟΝΙΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΔΡΑΜΑΣ

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 

Που εγκρίθηκε με την με αριθμό απόφαση 509 / 19 – 07 - 2012, Πρακτικό 25ο    

της Οικονομικής Επιτροπή της Περιφέρειας Α.Μ.Θ.

  1. 1.Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Α.Μ.Θ προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου:

«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΡΙΩΝ ΣΤΕΓΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ (Σ.Υ.Δ.) – ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΩΝ ΑμεΑ, ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟΥ ΧΡΟΝΙΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΔΡΑΜΑΣ», με προϋπολογισμό 1.640.000,00 Ευρώ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.).

Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών:

α. κατηγορία «ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ» με προϋπολογισμό 1.038.404,03 Ευρώ και

β. κατηγορία «ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ» με προϋπολογισμό 266.704,31 Ευρώ (δαπάνη εργασιών, Γ.Ε. και Ο.Ε. και απρόβλεπτα).

 

  1. 2.Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κλπ.) από την έδρα της υπηρεσίας «Διεύθυνση Τεχνικών Έργων» της περιφερειακής ενότητας Δράμας, Τμήμα Δομών Περιβάλλοντος 1ης Ιουλίου 1, Διοικητήριο Δράμας, 4ος όροφος, γραφείο 449, Τ.Κ. 66100, τηλ.: 25210 62449, μέχρι τις 13 - 09 - 2012 ημέρα Πέμπτη.      

Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου Β ( 5η βελτίωση πρότυπων τευχών δημοπράτησης).

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 25213 51405, FAX επικοινωνίας 2521062449.

Αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία κ. Αθανάσιος Λαμπριανίδης.

  1. 3.Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 18 – 09 - 2012, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. γραφείο 405.

Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα υποβληθεί με το σύστημα προσφοράς με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης του άρθρου 6 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ), σε συνδυασμό με το σύστημα μειοδοσίας στο ποσοστό οφέλους απολογιστικών εργασιών του άρθρου 9 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ). Για τον υπολογισμό της έκπτωσης επί του οφέλους των απολογιστικών εργασιών, θα εφαρμοστεί η μέση τεκμαρτή έκπτωση των ομάδων των εργασιών του έργου που θα προκύψει από την εφαρμογή του συστήματος προσφοράς με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης.

  1. 4.Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν:

4.1             Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις:

α.  Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον ανήκουν στην 2η ή 3η ή 4η εντός νομού τάξη για έργα κατηγορίας ΟΙΚ και στην Α2 και άνω τάξη για έργα κατηγορίας ΗΛΜ.

β.  Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες στους καταλόγους αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π.

γ.  Προερχόμενες από ως ανωτέρω β΄ κράτη, στα οποία δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική και ποσοτική άποψη.

4.2 Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε συνδυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 16 παρ. 7 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ) (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία) και υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας.

4.3 Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του έργου υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 16 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ).

Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων που ανήκουν στην 2η ή 3η ή 4η εντός νομού τάξη για έργα κατηγορίας ΟΙΚ με εργοληπτικές επιχειρήσεις που ανήκουν στην Α2, 1η ή 2η ή 3η εντός νομού τάξη για έργα κατηγορίας ΗΛΜ.

Το ποσοστό συμμετοχής της κάθε επιχείρησης στο κοινοπρακτικό σχήμα προκύπτει από τον προϋπολογισμό της κατηγορίας για την οποία αυτή συμμετέχει και δεν είναι απαραίτητο να αναγράφεται. Κατηγορία εργασιών με ποσοστό κάτω του 10% του προϋπολογισμού του έργου (χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.), εφόσον δεν καλείται στη δημοπρασία, αθροίζεται στον προϋπολογισμό της μεγαλύτερης κατηγορίας.

4.4 Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήματος. Γίνονται επίσης δεκτές και μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις ή κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων κατ΄ εφαρμογή της παρ. 9 του άρθρου 16 του ν. 3669/08 («κύρια κατηγορία»). Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για τη συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγωνισμούς για την κατασκευή Δημοσίων Έργων.

5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους «26.103,00» ΕΥΡΩ. Οι εγγυητικές επιστολές συμμετοχής δεν γίνονται δεκτές, αν έχουν χρόνο ισχύος μικρότερο των έξι (6) μηνών και 30 ημερών, από την ημερομηνία δημοπράτησης (άρθρο 24 παρ. 2 και 3 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ), δηλαδή πρέπει να έχουν ισχύ τουλάχιστον μέχρι 17 – 04 - 2013. Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει το συμμετέχοντα στο διαγωνισμό κατά τη διάταξη του άρθρου 24 παρ. 2 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ) , για διάστημα έξη μηνών από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών.

Οι εγγυητικές επιστολές απευθύνονται είτε στην υπηρεσία που διεξάγει το διαγωνισμό, είτε στο φορέα κατασκευής, είτε στον κύριο του έργου και σε περίπτωση διαγωνιζόμενης κοινοπραξίας πρέπει να είναι κοινές υπέρ όλων των μελών της.

 

Το έργο χρηματοδοτείται από τις Πιστώσεις του Προγράμματος: «Μακεδονίας – Θράκης 2007 – 2013» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

 

6. Σε εφαρμογή των διατάξεων της παραγρ. 3 του άρθρου 242 του Ν.4072/2012 (ΦΕΚ Α’ 86)

και της εγκυκλίου 10 (Αριθμ. Πρωτ. Δ17α/05/73/ΦΝ433.α/9-5-2012) του Υπουργείου

Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων, προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο.

 

7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Α.Μ.Θ.

Κατεβάστε την προκήρυξη ΕΔΩ

Διαβάστηκε 5075 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Παρασκευή, 14 Σεπτεμβρίου 2012 11:47

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή