Ιατρικές Ειδικότητες

Ιατρικές Ειδικότητες

 

Αποφάσεις

  • «Καθορισμός Νοσοκομείων άγονων, προβληματικών και νησιωτικών περιοχών για την υποβολή αίτησης για μερική άσκηση στις ιατρικές ειδικότητες της Παθολογίας και της Χειρουργικής» (ΑΔΑ: 6ΚΝΖ465ΦΥΟ-ΚΥΨ, ΦΕΚ 1776/Β/2016), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’αριθμ.Α2δ/Γ.Π.οικ.57869/28-6-2016 (ΦΕΚ 2464/Β/2016) όμοια.
  • Τροποποίηση της υπ΄αριθμ.Α2δ/Γ.Π. οικ.9106/6-9-2016 (ΦΕΚ 314 Β) Υπουργικής Απόφασης «Καθορισμός της διαδικασίας τοποθέτησης ιατρών στα Νοσηλευτικά Ιδρύματα προς απόκτηση ειδικότητας» (ΑΔΑ: 7ΝΨΚ465ΦΥΟ-1Ξ4).
  • Ανακοίνωση ειδικότητας Ρευματολογίας με ΑΔΑ: ΨΛΝΓ7ΛΒ-ΩΣΥ σύμφωνα με την υπ.αρ Γ5α/ Γ.Π. 65399/18 Υπ. Απόφαση (ΦΕΚ 1658/Β/2019).

 

Νομοθεσία τοποθέτησης

 

Δικαιολογητικά τοποθέτησης ειδικότητας

 

  

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή