Ανάπτυξης

Άδεια Αρχιτεχνίτη Ηλεκτρολόγου Α΄ και Δ΄ Ειδικότητας

Κωδικός διαδικασίας:

ΑΑΕ012

Περιγραφή:

Αίτηση υποβολής δικαιολογητικών με σκοπό την απόκτηση άδειας Αρχιτεχνίτη Ηλεκτρολόγου.

Τα βήματα για την διεκπεραίωση της διαδικασίας είναι τα εξής :

 1. Κατάθεση αίτησης/υπεύθυνης δήλωσης (συνημμένο ΕΝΤΥΠΟ 14) , συνοδευόμενης από τα απαραίτητα δικαιολογητικά.
 2. Έλεγχος πληρότητας υποβληθέντων δικαιολογητικών.
 3. Έκδοση άδειας Αρχιτεχνίτη Ηλεκτρολόγου Α΄ ή Δ΄ Ειδικότητας.

Δικαιολογητικά:

 1. Για τεχνίτες  με Βεβαίωση Αναγγελίας: Αντίγραφο της Βεβαίωσης Αναγγελίας του Τεχνίτη.
 2. Κατάθεση Παράβολου 25 € για Αρχιτεχνίτη Ηλεκτρολόγο Α΄ ή Δ΄ ειδικότητας στον Ειδικό Τραπεζικό Λογαριασμό(ανακοινώνεται από το αντίστοιχο Τμήμα Επαγγέλματος στο οποίο κατατίθεται η αίτηση και χορηγείται σημείωμα κατάθεσης)
 3. Δύο πρόσφατες φωτογραφίες.
 4. Προϋπηρεσία – Υποβάλλονται, σύμφωνα με το άρθρο 1 του ΠΔ 108/2013 , ένα ή περισσότερα εκ των κατωτέρω δικαιολογητικών που καλύπτουν κατ’ ελάχιστον τον απαιτούμενο συνολικό χρόνο προϋπηρεσίας του άρθρου 5 παρ. 2 για Αρχιτεχνίτη Εγκαταστάσεων Α΄ ειδικότητας, του άρθρου 9 παρ. 2Α & 2Β για Αρχιτεχνίτη Εγκαταστάσεων Δ΄ ειδικότητας.

Πιστοποιητικά Βεβαίωσης Προϋπηρεσίας

Προϋπηρεσία  – Υποβάλλονται, σύμφωνα με το άρθρο 11 του ΠΔ , ένα ή περισσότερα εκ των κατωτέρω δικαιολογητικών που καλύπτουν κατ’ ελάχιστον τον απαιτούμενο συνολικό χρόνο προϋπηρεσίας:

4.1. Βεβαιώσεις Προϋπηρεσίας (συνημμένο ΕΝΤΥΠΟ 8.1 )   , για εργασία που παρασχέθηκε σε επιχείρηση, συν υπογραφόμενες από τον εποπτεύοντα, κάτοχο βεβαίωσης αναγγελίας ή σχετικής άδειας

4.2. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/86 (συνημμένο ΕΝΤΥΠΟ 15 )     για προϋπηρεσία που αποκτήθηκε από τον ενδιαφερόμενο ως ελεύθερος επαγγελματίας ή  ( συνημμένο ΕΝΤΥΠΟ 15.1) για εξαρτημένη εργασία.

4.3. Πιστοποιητικά Προϋπηρεσίας που αποκτήθηκαν σε Δημόσια Υπηρεσία ή ΝΠΔΔ ή ΝΠΙΔ του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα ή ΟΤΑ συνοδευόμενα –κατά περίπτωση- από την Απόφαση Πρόσληψης ή Απόφαση αρμοδίου οργάνου περί αναθέσεως καθηκόντων.

4.4. Βεβαίωση της αρμόδιας στρατιωτικής αρχής, για προϋπηρεσία που αποκτήθηκε από τους έφεδρους οπλίτες, τους οπλίτες παρατεταμένης θητείας ή τους έφεδρους αξιωματικούς κατά τη διάρκεια της εκπλήρωσης των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων, στην οποία θα βεβαιώνεται με την απαιτούμενη λεπτομέρεια το είδος της εκτελεσθείσας υπηρεσίας και η διάρκεια αυτής.

4.5. Πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις προϋπηρεσίας από άλλα κράτη μέλη της Ε.Ε., για προϋπηρεσία που αποκτήθηκε σε αυτά, θεωρημένα για τη γνησιότητά τους από τις αντίστοιχες αρμόδιες αρχές των εν λόγω κρατών μελών.

4.6. Αίτηση τεκμηρίωσης αδυναμίας προσκόμισης των απαραίτητων δικαιολογητικών προϋπηρεσίας συνοδευμένη από τα διαθέσιμα αποδεικτικά στοιχεία, όταν ο ενδιαφερόμενος αδυνατεί να προσκομίσει τα ανωτέρω δικαιολογητικά προϋπηρεσίας, είτε λόγω καταστροφής αρχείων ή καταστάσεων εργασίας, είτε από άλλη αιτία.

4.7. Πιστοποιητικά παρακολούθησης ειδικών προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης που παρέχεται από εγκεκριμένους για το σκοπό αυτό φορείς ή σχολές εκπαίδευσης σύμφωνα με τις προβλέψεις του προεδρικού διατάγματος που εκδίδεται κατ΄ εξουσιοδότηση του άρθρου 4 παρ.2  του Ν.3982/2011.

Νομικό πλαίσιο:

 1. Οι διατάξεις του Ν. 3982/2011 .
 2. Το ΠΔ 108/2013, ΦΕΚ 141/Α/12-06-2013.
 3. Η ΚΥΑ υπ. αριθ. οικ. 7667/520/Φ.Γ.9.6.4 (Γ)/(ΦΕΚ 1447/Β/14-06-2013).
 4. Η ΚΥΑ υπ. αριθ. Αριθ. Η.Π. 18694/658/Ε 103/ (ΦΕΚ 1232/Β/11-04-2013).
 5. Η ΚΥΑ υπ. αριθ. οικ. 9030/589/Φ.Γ.9.6.4.(Γ)/ ΦΕΚ 1750/Β/17-07-2013).

Κόστος:

Είκοσι πέντε(25) ευρώ για Αρχιτεχνίτη Ηλεκτρολόγο Α΄και Δ΄Ειδικότητας.

Χρόνος διεκπεραίωσης:

Με τη διεκπεραίωση της παρούσας διαδικασίας, στον αιτούντα χορηγείται , σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ.2 και το άρθρο 9 παρ.2Α & 2Β του ΠΔ 108/2013 άδεια Αρχιτεχνίτη Ηλεκτρολόγου Α΄ή Δ΄Ειδικότητας.. Η προαναφερόμενη άδεια εκδίδεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας 50 ημερών από την πρωτοκόλληση του αιτήματος και των απαραίτητων δικαιολογητικών στην αρμόδια για την έκδοση της τελικής πράξης υπηρεσία, εφόσον η αίτηση είναι πλήρης (ο χρόνος δεσμεύει την Εκδούσα Αρχή). Εάν η αίτηση είναι ελλιπής, η Εκδούσα Αρχή ενημερώνει σχετικά και χωρίς καθυστέρηση τον ενδιαφερόμενο αιτούντα εντός 15 ημερών για την ανάγκη υποβολής συμπληρωματικών δικαιολογητικών.

Διάρκεια ισχύος:

Οχτώ (8) έτη.

Παραγόμενα έγγραφα:

Άδεια Αρχιτεχνίτη Ηλεκτρολόγου Α΄,Δ΄ Ειδικότητας .

Έντυπα συμπλήρωσης:

ΕΝΤΥΠΟ 8.1 Βεβαίωση Προϋπηρεσίας για ηλεκτρολόγους (α) pdf_icon

ΕΝΤΥΠΟ 14 – Αίτηση Υ.Δ. για χορήγηση Άδειας Αρχιτεχ. Ηλεκτρ pdf_icon

ΕΝΤΥΠΟ 15 Υ.Δ. Ηλεκτρολόγων ελευθ. επαγγελμ. (με παράρτημα) pdf_icon

ΕΝΤΥΠΟ 15.1 Υ.Δ. Ηλεκτρολόγων εξηρτ. εργασ. (με παράρτημα) pdf_icon

Σημεία εξυπηρέτησης:

ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ / Δ/ΣΕΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

 • ΠΕ Δράμας – Διοικητήριο Δράμας 1ης Ιουλίου 1, 66133 Δράμα
 • ΠΕ Καβάλας – Εθνικής Αντίστασης 20, 65403 Καβάλα
 • ΠΕ Ξάνθης – Διοικητήριο, 67133 Ξάνθη
 • ΠΕ Ροδόπης – Φιλίππου 82, 69132 Κομοτηνή
 • ΠΕ Έβρου – Καραολή & Δημητρίου 40 , 68132 Αλεξ/πολη

Τηλέφωνα εξυπηρέτησης:

 • ΠΕ Δράμας – 2521351413 – 2521351414
 • ΠΕ Καβάλας – 2513503551
 • ΠΕ Ξάνθης – 2541350173
 • ΠΕ Ροδόπης – 2531354207
 • ΠΕ Έβρου – 2551350505 -2551350518
Διαβάστηκε 985 φορές

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή