Ανάπτυξης

Αναγγελία έναρξης επαγγελματικών δραστηριοτήτων Τεχνίτη Μηχανικού Εγκαταστάσεων, όλων των ειδικοτήτων – Τεχνίτη Ηλεκτροσυγκολλητή ή/και Οξυγονοκολλητή

 Κωδικός διαδικασίας:

ΑΑΕ010

Περιγραφή:

Αίτηση υποβολής δικαιολογητικών με σκοπό την αναγγελία έναρξης επαγγελματικών δραστηριοτήτων βοηθού Ηλεκτροσυγκολλητή ή/και Οξυγονοκολλητή .

Τα βήματα για την διεκπεραίωση της διαδικασίας είναι τα εξής:

1. Κατάθεση αίτησης/υπεύθυνης (συνημμένο ΕΝΤΥΠΟ 6)  δήλωσης αναγγελίας έναρξης άσκησης των επαγγελματικών δραστηριοτήτων, συνοδευόμενης από τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

2.  Έλεγχος πληρότητας υποβληθέντων δικαιολογητικών:

2.1. Διαπίστωση ότι, συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις: Έκδοση Βεβαίωσης Αναγγελίας άσκησης των επαγγελματικών δραστηριοτήτων, εντός προθεσμίας ενός (1) μήνα (άρθρο 2, παρ. 6-7 και άρθρο 3, παρ. 3 της Κ.Υ.Α. με αριθμ. Οικ.368/12/Φ.Γ.9.6.4/2013, άρθρο 2, παρ. 7-8 και άρθρο 3, παρ. 3 της Κ.Υ.Α. υπ’ αριθμ. οικ. 8442/561/ΦΓ.9.6.4./2013, άρθρο 5, παρ. 11, Ν.3982/2011).

2.2. Διαπίστωση ότι, δεν συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις: Έκδοση απόφασης απαγόρευσης άσκησης των επαγγελματικών δραστηριοτήτων, εντός προθεσμίας ενός (1) μήνα (άρθρο 5, παρ. 11, Ν.3982/2011).

Δικαιολογητικά:

1. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.

2.Αντίγραφο αντίστοιχου τίτλου σπουδών.

3. Κατάθεση Παραβόλου δεκαεπτά (15) ευρώ στον Ειδικό Τραπεζικό Λογαριασμό:  … (ανακοινώνεται από το αντίστοιχο Τμήμα Επαγγέλματος στο οποίο κατατίθεται η αίτηση και χορηγείται σημείωμα κατάθεσης)

4. Άδεια εργασίας ή παραμονής που εκδίδεται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, εφόσον  πρόκειται για πολίτη εκτός Ε.Ε.

Νομικό πλαίσιο:

1. Οι διατάξεις του Ν. 3982/2011 .

2. Το ΠΔ 115/2012 (ΦΕΚ 200/Α/17-10-2012).

3. Η ΚΥΑ υπ. αριθ. Οικ. 411/14/Φ.Γ.9.6.4./10-1-2013 (ΦΕΚ 21/Β/10-1-2013).

4. Η ΚΥΑ υπ. αριθ. 457/25/Φ.Γ.9.6.4/11-1-2013 (ΦΕΚ 33/Β/11-1-2013).

5. Η ΚΥΑ υπ. αριθ. Οικ. 5571/379/ΦΓ9.6.4/24-4-2013.

6. Άρθρο 2, παρ. 5 και άρθρο 3, παρ. 2 της Κ.Υ.Α. υπ’ αριθμ. Οικ.368/12/Φ.Γ.9.6.4/2013, άρθρο 2, παρ. 6 και άρθρο 3, παρ. 2 της Κ.Υ.Α. υπ’ αριθμ. οικ. 8442/561/ΦΓ.9.6.4./2013, άρθρο 5, παρ. 11, Ν.3982/2011.

7.Οι διατάξεις του ν.4250/2014(ΦΕΚ 74/Α’/26-3-2014)

Κόστος:

Δεκαπέντε (15) ευρώ.

Χρόνος διεκπεραίωσης:

Η βεβαίωση αναγγελίας εκδίδεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας ενός (1) μηνός από την πρωτοκόλληση του αιτήματος και των απαραίτητων δικαιολογητικών στην αρμόδια για την έκδοση της τελικής πράξης υπηρεσία (ο χρόνος δεσμεύει την εκδίδουσα την τελική πράξη υπηρεσία). Εάν η αρμόδια υπηρεσία διαπιστώσει ότι δεν συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις, με απόφασή της απαγορεύει στον ενδιαφερόμενο την άσκηση μέρους ή του συνόλου των ως άνω επαγγελματικών δραστηριοτήτων.

Διάρκεια ισχύος:

Αόριστης διάρκειας.

Παραγόμενα έγγραφα:

Βεβαίωση αναγγελίας έναρξης επαγγελματικών δραστηριοτήτων Τεχνίτη Μηχανικού Εγκαταστάσεων όλων των ειδικοτήτων /Τεχνίτη Ηλεκτροσυγκολλητή ή/και Οξυγονοκολλητή .

Έντυπα συμπλήρωσης:

ΕΝΤΥΠΟ 6 -Αίτηση Υ.Δ. για βεβ. αναγγ. Υποχρ. Εκπ. -Λύκειο- Πτυχία Μέσης Εκπσης Μηχ Δραστηρ pdf_icon

Σημεία εξυπηρέτησης:

  • ΠΕ Δράμας – Διοικητήριο Δράμας 1ης Ιουλίου 1, 66132 Δράμα
  • ΠΕ Καβάλας – Εθνικής Αντίστασης 20, 65403 Καβάλα
  • ΠΕ Ξάνθης – Διοικητήριο, 67133 Ξάνθη
  • ΠΕ Ροδόπης – Φιλίππου 82, 69132 Κομοτηνή
  • ΠΕ Έβρου – Καραολή & Δημητρίου 40 , 68132 Αλεξ/πολη

Τηλέφωνα εξυπηρέτησης:

  • ΠΕ Δράμας – 2521351413 – 2521351414
  • ΠΕ Καβάλας – 2513503551
  • ΠΕ Ξάνθης – 2541350173
  • ΠΕ Ροδόπης – 2531354207
  • ΠΕ Έβρου – 2551350505 – 2551350518
Διαβάστηκε 266 φορές

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή