Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος & Υποδομών

Σημείωση: Το περιεχόμενο της παρούσης είναι μη επικαιροποιημένο

Φίλτρα Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος & Υποδομών

δραστηριότητες κατηγορίας Β Διαδικασία αξιολόγησης της Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης (Ε.Ο.Α.) για έργα και δραστηριότητες κατηγορίας Β

 

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • Περιγραφή:

   

  Η διαδικασία αφορά έργα και δραστηριότητες για τις οποίες συντρέχουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

  Κατατάσσονται στην κατηγορίας Β της υπ’αριθμ. 1958/2012 (ΦΕΚ 21/Β΄/13.01.2012) Υ.Α., όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, καθώς και για υφιστάμενα της ίδιας κατηγορίας εφόσον πραγματοποιείται επέκταση τους με παράλληλη αύξηση του χώρου που καταλαμβάνουν και απαιτείται μετά την επέκταση, υπαγωγή του έργου σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ).
  Βρίσκονται εντός των περιοχών Δικτύου NATURA 2000 της παρ. 6 του άρθρου 8 του Ν. 3937/2011 (ΦΕΚ 60/Α΄), όπως ισχύει, με την επιφύλαξη της παρ. 1 του άρθρου 10 του Ν. 4014/2011 για την ύπαρξη σχετικής ειδικότερης πρόνοιας στις οικείες κανονιστικές πράξεις προστασίας και διαχείρισης και τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 10 του Ν. 4014/2011.

  Η υποβολή της Ε.Ο.Α. γίνεται από τον φορέα του έργου ή δραστηριότητας στην αρμόδια Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της οικείας Περιφέρειας και ακολουθούνται τα εξής βήματα για την διεκπεραίωση της διαδικασίας:

  1. Έλεγχος των στοιχείων και προδιαγραφών της Ε.Ο.Α. σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 4 της Υ.Α. 52983/1952/25.09.2013 [ΦΕΚ 2436/Β΄/27.09.2013].
  2. Αν διαπιστωθούν τυχόν ελλείψεις του φακέλου η αρμόδια Υπηρεσία μπορεί να ζητήσει τεκμηριωμένα από τον φορέα του έργου ή από τον εξουσιοδοτημένο μελετητή σχετικές συμπληρώσεις επί της Ε.Ο.Α..
  3. 3. Η Υπηρεσία προβαίνει σε διαβίβαση της Ε.Ο.Α. εντός 5 εργάσιμων ημερών από την υποβολή της στους φορείς του άρθρου 15 του Ν. 2742/1999 (ΦΕΚ 207/Α΄) για την διατύπωση της γνώμης τους. Οι γνωμοδοτούντες φορείς μέσα σε χρονικό διάστημα 25 ημερών αποστέλλουν την γνώμη τους με συμπληρωμένο το τυποποιημένο έντυπο αξιολόγησης/γνωμοδότησης του Παραρτήματος ΙΙ της Υ.Α. 52983/1952/25.09.2013 [ΦΕΚ 2436/Β΄/27.09.2013].
  4. Μετά την γνωμοδότηση (εφόσον απαιτείται) η Υπηρεσία μας συμπληρώνει το τυποποιημένο έντυπο αξιολόγησης/γνωμοδότησης του Παραρτήματος Ι της Υ.Α. 52983/1952/25.09.2013 [ΦΕΚ 2436/Β΄/27.09.2013] και προβαίνει στην έκδοση ή μη επιπρόσθετων περιβαλλοντικών όρων με απόφαση Περιφερειάρχη, οι οποίοι ενσωματώνονται στις Π.Π.Δ. του έργου.
  5. Σε περίπτωση που ανεξαρτήτως τυχόν πρόσθετων όρων, παραβλάπτεται η ακεραιότητα της προστατευόμενης περιοχής του έργου η Υπηρεσία μας ενημερώνει τεκμηριωμένα εντός 35 εργάσιμων ημερών από την υποβολή της Ε.Ο.Α. εγγράφως το φορέα του έργου ή τον μελετητή του έργου ότι δεν είναι δυνατή η υλοποίηση του έργου.
 • Δικαιολογητικά:

   

  Υπογεγραμμένη Αίτηση με την οποία υποβάλλεται η Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση του έργου. Η Ε.Ο.Α. περιλαμβάνει τα εξής, σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 4 της Υ.Α. 52983/1952/25.09.2013 [ΦΕΚ 2436/Β΄/27.09.2013]:

  1. Συνοπτική περιγραφή του έργου (τοποθεσία, μέγεθος, συνολική έκταση που καταλαμβάνει, τις μεθόδους κατασκευής, τις μεθόδους λειτουργίας, πιθανά απόβλητα που παράγονται, τυχόν απαιτήσεις σε φυσικούς πόρους, τις μεθόδους απομάκρυνσης των εγκαταστάσεων, χρονοδιαγράμματα, καθώς και σύντομη περιγραφή πιθανών εναλλακτικών λύσεων.).
  2. Φωτογραφικό υλικό της θέσης του έργου από χαρακτηριστικά σημεία της άμεσης και ευρύτερης περιοχής.
  3. Περιγραφή των υφιστάμενων και ήδη εγκεκριμένων έργων ή δραστηριοτήτων που μπορεί να έχουν αλληλεπιδρώσες ή αθροιστικές επιπτώσεις με το υπό αξιολόγηση έργο ή δραστηριότητα.
  4. Συνοπτική καταγραφή των στοιχείων του φυσικού περιβάλλοντος με έμφαση στα προστατευτέα αντικείμενα της περιοχής Natura που δύναται να επηρεαστούν σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στο Παράρτημα ΙΙΙ της Υ.Α. 52983/1952/25.09.2013 [ΦΕΚ 2436/Β΄/27.09.2013].
  5. Αξιολόγηση των επιπτώσεων του έργου στην ακεραιότητα της περιοχής του Δικτύου Natura 2000 σε σχέση με τους στόχους διατήρησης της παρ. 4 του άρθρου 6 της Υ.Α. 52983/1952/25.09.2013 [ΦΕΚ 2436/Β΄/27.09.2013].
  6. Εκτίμηση των δυνατοτήτων αποτροπής ή μετριασμού των πιθανών σημαντικών αρνητικών επιπτώσεων, πρόταση μέτρων μαζί με χρονοδιάγραμμα υλοποίησής τους και επεξήγηση του τρόπου υλοποίησής τους και πώς το κάθε προτεινόμενο μέτρο θα αποτρέψει ή θα μετριάσει τις δυσμενείς επιπτώσεις στην οικεία περιοχή Natura 2000 (μόνο για τις περιπτώσεις που απαιτείται).
  7. Εφόσον προκύπτει από την αξιολόγηση των εναλλακτικών λύσεων ότι δεν παραβλάπτεται η ακεραιότητα της προστατευόμενης περιοχής του Δικτύου Natura 2000 σε σχέση με τους στόχους διατήρησης της παρ. 4 του άρθρου 4 της Υ.Α. 52983/1952/25.09.2013, για την επιλογή της προτεινόμενης λύσης λαμβάνονται υπόψη λόγοι οικονομικής ή τεχνικής φύσεως με την επιφύλαξη της παρ. 9 του άρθρου 3 της Υ.Α. 52983/1952/25.09.2013.

  Η Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση του έργου υποβάλλεται και σε ψηφιακή μορφή και εκπονείται και υπογράφεται από επιστήμονα-ες κατάλληλης ειδικότητας.

 • Νομικό πλαίσιο:

   

  • Υ.Α. 52983/1952/25.09.2013 [ΦΕΚ 2436/Β΄/27.09.2013]
  • Κ.Υ.Α. αριθ. Η.Π. 8353/276/Ε103/17.02.2012 [ΦΕΚ 415/Β’/23.02.2012]
  • Υ.Α. αριθ. 1958/13.01.2012 [ΦΕΚ 21/Β΄/13.01.2012]
  • Νόμος υπ’αριθ. 4014/20.09.2011 [ΦΕΚ 209/Α΄/21.09.2011]
 • Χρόνος διεκπεραίωσης:

   

  Η διαδικασία αξιολόγησης της Ε.Ο.Α. δεν μπορεί να υπερβαίνει το χρονικό διάστημα των 35 εργάσιμων ημερών με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 5 του άρθρου 3 της Υ.Α. 52983/1952/25.09.2013 [ΦΕΚ 2436/Β΄/27.09.2013] και η αρμόδια Υπηρεσία προβαίνει στην έκδοση ή μη πρόσθετων όρων με απόφαση Περιφερειάρχη.

 • Διάρκεια ισχύος:

   

  Επ’ αόριστον, εφόσον δεν τροποποιείται σημαντικά η δραστηριότητα.

 • Παραγόμενα έγγραφα:

   

  Απόφαση Περιφερειάρχη έκδοσης πρόσθετων όρων διασφάλισης της ακεραιότητας προστατευόμενης περιοχής του έργου ή έγγραφο απαλλαγής από την έκδοση τους εφόσον δεν απαιτούνται.

 • Σημεία εξυπηρέτησης:

   

  • ΠΕ Δράμας – Διοικητήριο Δράμας 1ης Ιουλίου 1, 66133 Δράμα
  • ΠΕ Καβάλας – Εθνικής Αντίστασης 20, 65403 Καβάλα
  • ΠΕ Ξάνθης – Διοικητήριο, 67133 Ξάνθη
  • ΠΕ Ροδόπης – Γ. Κακουλίδη 1, 69132 Κομοτηνή
  • ΠΕ Έβρου – Καραολή & Δημητρίου 40 – Κασσάνδρας & Εμπορίου γωνία, 68132 Αλεξ/πολη
Διαβάστηκε 755 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Πέμπτη, 10 Οκτωβρίου 2019 09:33

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή