Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής

Χορήγηση άδειας καταστημάτων εμπορίας κτηνιατρικών φαρμάκων

Περιγραφή:

Τα βήματα για την διεκπεραίωση της διαδικασίας είναι τα εξής:

 1.  Υποβολή αίτησης στην αρμόδια υπηρεσία συνοδευόμενης από τα απαραίτητα δικαιολογητικά.
 2.  Πραγματοποίηση επιτόπιας αυτοψίας από υπαλλήλους της Περιφερειακής ενότητας.
 3.  Συνεδρίαση της επιτροπής για χορήγηση ή μη άδειας.

Δικαιολογητικά:

 1. Σχέδιο κάτοψης του καταστήματος με τις διαστάσεις αυτού.
 2.  Αντίγραφο συμφωνητικού μίσθωσης του καταστήματος ή του νόμιμου τίτλου κυριότητας.
 3.  Βεβαίωση της οικείας Πυροσβεστικής Υπηρεσίας ότι το κατάστημα διαθέτει σύστημα πυρασφάλειας ή επαρκή μέσα πυρόσβεσης.
 4.  Φωτοαντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή άλλου ισοδύναμου εγγράφου ώστε να προκύπτει ότι έχει την ελληνική ιθαγένεια ή την υπηκοότητα ενός από τα Κράτη – Μέλη της ΕΕ. του υπεύθυνου επιστήμονα.
 5.  Φωτοαντίγραφο πτυχίου Κτηνιατρικής Σχολής Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.) της ημεδαπής ή πτυχίου ΚΑΤΕΕ του άρθρου 5 του Π.Δ. 463/1987 (ΦΕΚ 216 Α΄) ή πτυχίου Τ.Ε.Ι. του άρθρου 4 του Π.Δ. 109/1989 (ΦΕΚ 47 Α΄) ή ισότιμου πτυχίου ή διπλώματος, αντίστοιχων ειδικοτήτων, σχολών της αλλοδαπής και άδεια ασκήσεως επαγγέλματος εφόσον απαιτείται, ή πτυχίου Φαρμακευτικής Σχολής Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.) της ημεδαπής ή ισότιμου της αλλοδαπής, του υπεύθυνου επιστήμονα.

Νομικό πλαίσιο:

Υποβολή αίτησης προκειμένου να ενημερωθεί η Υπηρεσία για την έναρξη λειτουργίας του καταστήματος:

 1. ΚΥΑ 282371/06 (ΦΕΚ 731/Β) σε συμμόρφωση με τις οδηγίες 2001/82/ΕΚ & 2004/28/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου & του συμβουλίου περί Κοινοτικού κώδικα για τα κτηνιατρικά φάρμακα, Μέρος VI κατοχή εμπορία και χορήγηση κτηνιατρικών φαρμάκων, άρθρα 64, 65, 66, 68 & 69.
 2. Ν.3698/2008 (ΦΕΚ 198/Α) «Ρυθμίσεις θεμάτων κτηνοτροφίας και άλλες διατάξεις» Μέρος Τέταρτο (Ρύθμιση κτηνιατρικών θεμάτων) άρθρα 17,18,20,21,22,23&24
 3. Ν.3698/20098 (ΦΕΚ 198/Α) «Ρυθμίσεις θεμάτων κτηνοτροφίας και άλλες διατάξεις» άρθρο 19 ‘κτηνιατρικά γραφεία για τα παραγωγικά ζώα’
 4. ΥΑ 314738/03/09/2009 (ΦΕΚ 1835/Β) «τρόπος έκδοσης κτηνιατρικής συνταγής»
 5. 3955/20-04-2011 (ΦΕΚ 89/Α) άρθρο 10, δικαιούχοι αδειών, πώληση κτηνιατρικών φαρμακευτικών προϊόντων.
 6. ΚΥΑ 307752/2010 (ΦΕΚ 1865/Β) διεκπεραίωση διοικητικών διαδικασιών& μέσω των κέντρων εξυπηρέτησης πολιτών ως ενιαίων κέντρων εξυπηρέτησης

Κόστος:

Μηδέν (0).

Χρόνος διεκπεραίωσης:

Μέχρι τρεις μήνες από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

Διάρκεια ισχύος:

Πέντε χρόνια ή ως την υποβολή αίτησης αναστολής.

Διαδικασία ανανέωσης:

Υποβολή αίτησης και έγκριση για την άδεια. Τήρηση της τρέχουσας νομοθεσίας.

Παραγόμενα έγγραφα:

Άδεια καταστημάτων εμπορίας καταστημάτων κτηνιατρικών φαρμάκων.

Σημεία εξυπηρέτησης:

 • ΠΕ Δράμας – Διοικητήριο Δράμας 1ης Ιουλίου 1, 66133 Δράμα
 • ΠΕ Καβάλας – Εθνικής Αντίστασης 20, 65403 Καβάλα
 • ΠΕ Ξάνθης – Διοικητήριο, 67133 Ξάνθη
 • ΠΕ Ροδόπης – Λ. Δημοκρατίας 1, 69133 Κομοτηνή
 • ΠΕ Έβρου – Καραολή & Δημητρίου 40 – Κασσάνδρας & Εμπορίου γωνία, 68132 Αλεξ/πολη
Διαβάστηκε 1880 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Τρίτη, 29 Ιανουαρίου 2019 09:15

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή