Προκηρύξεις ΠΕ Καβάλας

Πρόσκληση κατάθεσης οικονομικής προσφοράς για την προμήθεια Ηλεκτρολογικού Υλικού

  

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Η Δ/νση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας σύμφωνα με:

1. Την απόφαση ανάληψης υποχρέωσης με αρ.πρωτ.03/3781/08-10-2020 και (ΑΔΑ:ΨΖΣΡ7ΛΒ-ΠΡ7 και ΑΔΑΜ:20REQ007443982 2020-10-08), προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να καταθέσει προσφορά για την προμήθεια Ηλεκτρολογικού Υλικού με CPV:[31681410-0] και ενδεικτικό Προϋπολογισμό

24.800,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

2. Τον προϋπολογισμό εξόδων με Κ.Α.Ε. 3072.1311.0001 του οικονομικού έτους 2020.                                                       

Προσκαλεί

Κάθε ενδιαφερόμενο να καταθέσει οικονομική προσφορά για την Προμήθεια Ηλεκτρολογικού Υλικού για Ηλεκτροφωτισμό των εγκαταστάσεων της Π.Ε Καβάλας.

Συγκεκριμένα, στο αντικείμενο της προμήθειας περιλαμβάνει τα είδη του κατωτέρω πίνακα που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν για τις άμεσες ανάγκες επισκευής και συντήρησης των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων της Π.Ε Καβάλας.

Συνοπτικά τα είδη που περιλαμβάνει η παρούσα προμήθεια είναι τα εξής :

Διαβάστηκε 94 φορές

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή