Προκηρύξεις ΠΕ Καβάλας

Διακήρυξη και προκήρυξη του έργου: ''Κατασκευή αμμοκράτη στο κεντρικό ρέμα του οικισμού Πρίνου''.

Η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης δια της Οικονομικής Επιτροπής ως Προϊσταμένης αρχής και η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας, διακηρύσσει βάση της υπ’ αρ: 336/2020 απόφασής της, μέσω του εθνικού συστήματος ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «Κατασκευή αμμοκράτη στο κεντρικό ρέμα του οικισμού Πρίνος», με α/α ΕΣΗΔΗΣ 90618 και προϋπολογισμό: 145.000,00€ € (με ΦΠΑ 24%).

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 14-07-2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης  των προσφορών ορίζεται η 20-07-2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ.

Το σύστημα υποβολής προσφορών είναι με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης για κάθε ομάδα τιμών ομοειδών εργασιών του τιμολογίου και του προϋπολογισμού εκφραζόμενα σε ακέραιες μονάδες επί της εκατό (%) σύμφωνα με την παρ. 2α του άρθρου 95 του Ν.4412/2016

Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάση τιμής.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε κατηγορία έργων ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ για ύψος προϋπολογισμού 116.935,49 € χωρίς Φ.Π.Α. 24%.

Με το έργο προβλέπεται να κατασκευαστεί αναβαθμός συγκράτησης φερτών υλών κατά πλάτος της κοίτης σε τμήμα του κεντρικού ρέματος του οικισμού Πρίνου Θάσου. Επιπλέον θα κατασκευαστούν συρματοκιβώτια (σαρζανέτ) εκατέρωθεν του αναβαθμού για την προστασία του αλλά και να αποφευχθεί η διάβρωση των πρανών της κοίτης.

Διαβάστηκε 143 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Τετάρτη, 17 Ιουνίου 2020 12:00

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή