Προκηρύξεις ΠΕ Καβάλας

Προκήρυξη δημόσιου ανοικτού συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών για τις ανάγκες της Π.Ε. Καβάλας

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ  Ν° 2/2019

Προκήρυξη  Δημόσιου Ανοικτού Συνοπτικού  Διαγωνισμού για την προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες της Περιφερειακής Ενότητας  Καβάλας για το έτος 2020, προϋπολογισμού έως του ποσού των 74.400,00 ευρώ ,συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24 % (60.000,00 ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24 %).

Η Αναθέτουσα Αρχή, Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης έχοντας υπόψη την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄ εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως:

 1. τον ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»,
 2. τον ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,
 3. τον ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,
 4.  την παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές»,  
 5. τον ν. 3886/2010 (Α' 173) «Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21γς Ιουνίου 1989 (L 395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992 (L 76), όπως τροποποιήθηκαν με την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2007 (L335)»,(μέχρι τις 31/03/2017),
 6. τον ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο»,
 7. τον ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,
 8. τον ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις”,
 9. το άρθρου 4 του π.δ. 118/07 (Α΄150),
 10. το άρθρου 5 της απόφασης με αριθ. 11389/1993 (Β΄ 185) του Υπουργού Εσωτερικών
 11. τον ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»,
 12. τον ν. 3469/2006 (Α’ 131) “Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις”,
 13. τον ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,
 14. τον ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις”  και ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15,
 15. τον ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα”,
 16.  το π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία”,  
 17. το π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες”, όπως ισχύει,
 18. την με αρ. Π1 2380/2012 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β’ 3400) «Ρύθμιση των ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων »,
 19. την με αρ. Π1/2390/16.10.2013 (Β' 2677) Απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας “Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.),
 20. των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας,  καθώς και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω,
 21. την ύπαρξη ανάλογης πίστωσης στον Προϋπολογισμό της Π.Ε. Καβάλας  για την προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης και λιπαντικών της Περιφερειακής Ενότητας (Π.Ε.) Καβάλας για το έτος 2020, σύμφωνα με την αρ.πρωτ.03/οικ.3140/21-08-2019  (ΑΔΑ:7Μ9Ι7ΛΒ-Ζ7Ξ, ΑΔΑΜ:19REQ005454751), στον Φορέα και ΚΑΕ 3311.1511.0001, απόφαση πολυετούς ανάληψης υποχρέωσης,
 1. την ανάγκη προκήρυξης του διαγωνισμού προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες σε καύσιμα και λιπαντικά της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας για το έτος 2020,
 1. Την αριθμ. 732/3-10-2019 (πρακτικό 37/2019) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης ,με την οποία εγκρίθηκε η προκήρυξη και οι επιτροπές διενέργειας διαγωνισμού  και ενστάσεων του εν λόγω διαγωνισμού.

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε

 1. Ανοικτό Δημόσιο Συνοπτικό Διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) στη ΜΕΣΗ ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ όπως καθορίζεται από την Δ/νση Ανάπτυξης,  της Π.Ε. Καβάλας για την προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών με κριτήριο κατακύρωσης  την χαμηλότερη τιμή, για τις ανάγκες της Περιφερειακής Ενότητας Π.Ε. Καβάλας, για το έτος 2020, σύμφωνα με τον προϋπολογισμό συνολικής δαπάνης  74.400,00 €, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Η προσφερόμενη τιμή των καυσίμων στον οικείο διαγωνισμό υπόκειται στις διατάξεις του άρθρου 63 του Ν.4257/2014 (ΦΕΚ 93/τ.Α/14-4-2014) σύμφωνα με το οποίο «Το ποσοστό έκπτωσης που προβλέπεται στο άρθρο 41 του π.δ. 173/1990 και στο άρθρο 42 της υπ’ αριθ. 11389/1993 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών (ΕΚΠΟΤΑ), στους διαγωνισμούς πετρελαιοειδών, υπολογίζεται στη διαμορφούμενη, για έκαστο είδος, μέση τιμή της περιοχής, του Δελτίου Τιμών Καυσίμων της Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Π.Ε. Καβάλας, όπως αυτή ορίζεται στη διακήρυξη του διαγωνισμού.

Για περισσότερες πληροφορίες κάντε κλίκ εδώ.

Διαβάστηκε 230 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Δευτέρα, 09 Δεκεμβρίου 2019 10:09

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή