Προκηρύξεις ΠΕ Καβάλας

Προκήρυξη πλήρωσης μίας (1) θέσης Ειδικού Συμβούλου του Αντιπεριφερειάρχη Καβάλας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                              Καβάλα   11  Mαρτίου 2011
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΜ-Θ                                                            Αρ.πρωτ: οικ 03/670
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ.ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
Τ.Θ 1168 65110 ΚΑΒΑΛΑ
Πληροφ.: Λ. Βλάχου
Τηλέφ.   : 2510-291252
ΦΑΞ      : 2510-291270
Οδός      : Εθνικής Αντίστασης 20

ΘΕΜΑ: ΄΄ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΚΑΒΑΛΑΣ΄΄

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1.Τις διατάξεις  του άρθρου 243 τουΝ.3852/2010 (ΦΕΚ 87Α΄/7-6-2010 )΄΄Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης,,

2.Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (ΦΕΚ 237Α΄/27-12-2010 )

3.Το αρίθμ.74802/29-12-2010 ( εγκύκλιος 55 ) έγγραφο του Υφυπουργού Εσωτερικών Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

4.Τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ.5 έως 13 του Ν.1416/1984 (ΦΕΚ 18 Α΄) όπως ισχύει.

5.Την ανάγκη πρόσληψης ενός (1) Ειδικού Συμβούλου του Αντιπεριφερειάρχη Καβάλας

                                             ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ

Την πλήρωση στην Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας μίας θέσης Ειδικού Συμβούλου του Αντιπεριφερειάρχη Καβάλας

Καλούμε κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει μέσα σε δέκα μέρες από την τελευταία δημοσίευση , αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά στο γραφείο  213 ( 2ος όροφος  της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας –Διοικητήριο ) .

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να είναι κάτοχοι πτυχίου ή διπλώματος Πανεπιστημίου  Ελληνικού

Ιδρύματος ή ισότιμο πτυχίο ή δίπλωμα της αλλοδαπής.

Η Αίτησή τους πρέπει να συνοδεύεται από τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α. Φωτοαντίγραφο του τίτλου ή τίτλων σπουδών

β)Βιογραφικό σημείωμα

γ)Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 στην οποία να δηλώνεται ότι:

1.Έλαβε γνώση των αρμοδιοτήτων και δεσμεύσεων του Ειδικού Συμβούλου , όπως αναγράφονται στο άρθρο 243 του Ν.3852/2010 και ότι γνωρίζει ότι η θέση διέπεται αποκλειστικά από τις διατάξεις των παραγρ.5 έως και 13 του άρθρου 67 του Ν.1416/1984.

2.Τα αντίγραφα των τίτλων σπουδών είναι γνήσια και τα πρωτότυπα ή θεωρημένα αντίγραφα θα προσκομισθούν μόλις αυτά ζητηθούν. Επίσης ότι τα αναφερόμενα στο βιογραφικό σημείωμα είναι αληθή.

Oι υποψήφιοι πρέπει να έχουν τα γενικά προσόντα διορισμού που αναφέρονται α) στον Ν.1188/81, εκτός του ανωτάτου ορίου ηλικίας και β) στο άρθρο 67 του Ν.1416/84.

Η διαδικασία πρόσληψης διέπεται από τις διατάξεις των παραγρ.5 έως και 13 του Ν.1416/84 όπως ισχύει.

Η θητεία του Ειδικού Συμβούλου  διαρκεί όσο και η θητεία του Αντιπεριφερειάρχη , ο δε ιδιώτης που θα προσληφθεί θα έχει σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και  θα διέπεται από τις σχετικές διατάξεις για την κατηγορία αυτή του προσωπικού.

Σε περίπτωση που προσληφθεί δικηγόρος αναστέλλεται η άσκηση του δικηγορικού λειτουργήματος και όποιος έχει την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία , η άσκηση του ελευθέρου επαγγέλματος είναι ασυμβίβαστη με την άσκηση των καθηκόντων του Ειδικού Συμβούλου.

Οι αποδοχές καθορίζονται με την αρίθμ.2007203/770/0022/15-2-1996 ( ΦΕΚ 99Β ) ΚΥΑ.

Για την   αμοιβή του θα προβλεφθεί η σχετική  πίστωση στον  προϋπολογισμό έτους 2011 της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας.

     Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

 

 

ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΓΡΑΝΑΣ

Διαβάστηκε 5524 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Κυριακή, 27 Οκτωβρίου 2019 15:09

Φίλτρα Προκηρύξεων ανα Γεν. Δ/νση

Γεν. Δ/νσης Ανάπτυξιακού Προγραμματισμού

Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού

Δ/νσης Περιβ/ντος & Χωρικού Σχεδιασµού

Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΑΜΘ

Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Δράμας

Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Καβάλας

Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ξάνθης

Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ροδόπης

Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Έβρου

Γεν. Δ/νσης Εσωτερικής Λειτουργίας

Δ/νσης Διαφάνειας & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Δ/νσης Εξυπηρέτησης του Πολίτη

Δ/νσης Διοίκησης ΠΑΜΘ

Δ/νσης Οικονομικού ΠΑΜΘ

Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού ΠΕ Δράμας

Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού ΠΕ Καβάλας

Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού ΠΕ Ξάνθης

Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού ΠΕ Έβρου

Γεν. Δ/νσης Αγρ. Οικον. & Κτηνιατρικής

Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας ΠΑΜΘ

Δ/νσης Κτηνιατρικής ΠΑΜΘ

Δ/νσης Πολιτικής Γης ΠΑΜΘ

Δ/νσης Αγρ. Οικον. & Κτηνιατρικής ΠΕ Δράμας

Δ/νσης Αγρ. Οικον. & Κτηνιατρικής ΠΕ Καβάλας

Δ/νσης Αγρ. Οικον. & Κτηνιατρικής ΠΕ Ξάνθης

Δ/νσης Αγρ. Οικον. & Κτηνιατρικής ΠΕ Ροδόπης

Δ/νσης Αγρ. Οικον. & Κτηνιατρικής ΠΕ Έβρου

Δ/νσης Αγρ. Οικον. & Κτηνιατρικής ΠΕ Έβρου Ορεστιάδας

Γεν. Δ/νσης Ανάπτυξης

Δ/νσης Βιομηχανίας & Ενέργειας

Δ/νσης Διά Βίου Μάθησης Απασχόλησης

Δ/νσης Ανάπτυξης ΠΕ Δράμας

Δ/νσης Ανάπτυξης ΠΕ Καβάλας

Δ/νσης Ανάπτυξης ΠΕ Ξάνθης

Δ/νσης Ανάπτυξης ΠΕ Ροδόπης

Δ/νσης Ανάπτυξης ΠΕ Έβρου

Γεν. Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών

Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών ΠΕ Δράμας

Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών ΠΕ Καβάλας

Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών ΠΕ Ξάνθης

Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών ΠΕ Ροδόπης

Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών ΠΕ Έβρου

Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών ΠΕ Έβρου Ορεστιάδας

Γεν. Δ/νσης Δημ. Υγείας & Κοιν. Μέριμνας

Δ/νσης Δημόσιας Υγείας ΠΑΜΘ

Δ/νσης Κοινωνικής Μέριμνας ΠΑΜΘ

Δ/νσης Δημ. Υγείας & Κοιν. Μέριμνας ΠΕ Δράμας

Δ/νσης Δημ. Υγείας & Κοιν. Μέριμνας ΠΕ Καβάλας

Δ/νσης Δημ. Υγείας & Κοιν. Μέριμνας ΠΕ Ξάνθης

Δ/νσης Δημ. Υγείας & Κοιν. Μέριμνας ΠΕ Ροδόπης

Δ/νσης Δημ. Υγείας & Κοιν. Μέριμνας ΠΕ Έβρου

Γραφείο Περιφερειάρχη / Αντιπεριφερειαρχών

Γραφείο Περιφερειάρχη

Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Καβάλας

Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Ροδόπης

Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Έβρου

Αυτοτελής Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή