Προκηρύξεις ΠΕ Καβάλας

Συνοπτικός διαγωνισμός έργου: «Συντήρηση Διοικητηρίου Π.Ε. Καβάλας»

Η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης  δια της Οικονομικής Επιτροπής ως Προϊσταμένης αρχής και η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας, διακηρύσσει βάση της υπ’ αρ. 480/2019 απόφασης της, συνοπτικό διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «Συντήρηση Διοικητηρίου Π.Ε. Καβάλας», με προϋπολογισμό 70.000,00 € (με ΦΠΑ 24%). Το έργο συντίθεται από εργασίες κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ και ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ, συνολικού προϋπολογισμού 56.451,61 (χωρίς ΦΠΑ).

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 02/07/2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 9:30 πμ Ως ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης  των προσφορών ορίζεται η 02/07/2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 πμ.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ για ύψος προϋπολογισμού 41.486,71 € πλέον Φ.Π.Α και ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ για ύψος προϋπολογισμού 14.964,90 € πλέον Φ.Π.Α. ή βεβαίωση εγγραφής στα Μητρώα Περιφερειακών Ενοτήτων για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ και ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ.

Συνημμένα έγγραφα:

ΑΔΑ Προκήρυξη

ΑΔΑΜ Διακήρυξη

Τεχνική Περιγραφή

Προϋπολογισμός

Τιμολόγιο

Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων

ΣΑΥ

ΦΑΥ

ΤΕΥΔ  

Διαβάστηκε 283 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Δευτέρα, 04 Νοεμβρίου 2019 15:23

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή