Προκηρύξεις ΠΕ Έβρου

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ετήσια συντήρηση κλιματιστικών της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΒΡΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

 

Αλεξανδρούπολη 14-4-2014

Αριθ. Πρωτ. οικ.1796

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ

ΤΗΣ Π.Α.Μ.Θ (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΒΡΟΥ) ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ ΝΟΜΟ

Ανακοινώνεται ότι, η Π.Α.Μ.Θ (Περιφερειακή Ενότητα Έβρου) θα δεχτεί οικονομικές προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την ετήσια συντήρηση διακοσίων σαράντα δύο (242) κλιματιστικών, ο αριθμός κατά προσέγγιση, των υπηρεσιών της σε όλο το νομό.

Οι προσφορές να υποβληθούν σε σφραγισμένο φάκελο μέχρι 24-4-2014 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12.00 π.μ στο Τμήμα Προμηθειών της Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού της Π.Ε Έβρου, Καραολή & Δημητρίου 40 Αλεξανδρούπολη, 4ος όροφος, γραφείο 5 ο, Τηλέφωνο 25513-50442, fax 25513-50404, e-mail:Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..

Η οικονομική προσφορά θα δίνεται ανά τεμάχιο και για το σύνολο των κλιματιστικών, θα συμπεριλαμβάνει το Φ.Π.Α και δεν θα υπερβαίνει την προϋπολογισθείσα δαπάνη, ύψους πέντε χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (5.500,00 €)

Στις προσφορές να αναφέρεται και ο χρόνος περάτωσης των εργασιών συντήρησης.

Οι ετήσιες εργασίες συντήρησης των κλιματιστικών θα περιλαμβάνουν :

1.Τον καθαρισμό του στοιχείου της εξωτερικής μονάδας και τον ψεκασμό με ειδικό βακτηριοκτόνο απολυμαντικό

2.Τον καθαρισμό του στοιχείου της εσωτερικής μονάδας και τον ψεκασμό με ειδικό βακτηριοκτόνο

απολυμαντικό

3.Τον καθαρισμό και πλύσιμο των φίλτρων της εσωτερικής μονάδας

4.Τον καθαρισμό και έλεγχο για τυχόν διαρροές της αποχέτευσης της κλιματιστικής μονάδας

5.Τον έλεγχο για τις μονώσεις των ψυκτικών σωληνώσεων

6.Τις μετρήσεις πιέσεων και θερμοκρασιών λειτουργίας των κλιματιστικών μονάδων

7.Τον καθαρισμό και έλεγχο απόδοσης των ανεμιστήρων της κλιματιστικής μονάδας

8.Τον έλεγχο καλής λειτουργίας του συμπιεστή της κλιματιστικής μονάδας

9.Την πλήρωση με ψυκτικό μέσο (ΦΡΕΟΝ) των κλιματιστικών, όπου κριθεί απαραίτητο, για

να επιτευχθεί η σωστή απόδοση τους (το φρεον θα χρεώνεται έχτρα)

10.Τον προληπτικό έλεγχο των κυριοτέρων εξαρτημάτων όπως: ηλεκτρονική πλακέτα απόψυξης

πρεσσοστάτης, βαλβίδες ψυκτικών κλπ.

Η συντήρηση των κλιματιστικών θα συνοδεύεται από βεβαίωση συντήρησης στην οποία ο μειοδότης θα αναγράψει το βακτηριοκτόνο απολυμαντικό και το καθαριστικό που θα χρησιμοποιηθούν και θα εγγυάται την καλή λειτουργία του κλιματιστικού για ένα έτος, όταν δεν υπάρχει βλάβη από κακή χρήση.

Η υπηρεσία δύναται να χρησιμοποιήσει το δικαίωμα της προαίρεσης για συμπληρωματικές εργασίες βάσει του άρθρου 2, § 2β του Π.Δ 118/2007.

Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα ματαίωσης της προμήθειας σύμφωνα με το άρθρο 21 παρ. του Π.Δ. 118/07 (Α΄ 150) χωρίς από την απόφασή της αυτή να εδραιώνεται αξίωση κατά του Δημοσίου υπό των διαγωνιζομένων.

Η εκτέλεση των εργασιών, θα πραγματοποιηθεί με την υπογραφή Σύμβασης με το μειοδότη, η δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό εξόδων της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. (Περιφερειακή Ενότητα Έβρου) του Ειδικού Φορέα και ΚΑΕ 4072.0869.0001 οικ. έτους 2014 και η πίστωση έχει δεσμευτεί με την αριθ. 1498 /28-3-2014 (ΑΔΑ: BΙΗΥ7ΛΒ-8ΑΖ) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης και έχει καταχωρηθεί με α/α 415 στο βιβλίο εγκρίσεων & πληρωμών της ΥΔΕ.

Με την υπογραφή της σύμβασης, θα δημιουργηθεί βιβλίο συντήρησης, στο οποίο θα αναγράφονται:

- Η Υπηρεσία της ΠΕ Έβρου και ο αριθμός των κλιματιστικών που συντηρήθηκαν

- Ημερομηνία συντήρησης

- Σύντομη περιγραφή της εργασίας-Διάγνωση βλαβών-Παρατηρήσεις

- Υπογραφή του αναδόχου

- Ενυπόγραφη βεβαίωση των εργασιών κάθε υπηρεσίας, από υπάλληλό της

Η πληρωμή θα γίνει με την ολοκλήρωση των εργασιών, την αρχική βεβαίωση από την κάθε υπηρεσία και την παραλαβή του τιμολογίου από αρμόδια επιτροπή, η συγκρότηση της οποίας έγινε με την αριθμ. 6194/23-12-2013 (ΑΔΑ: ΒΛΓΦ7ΛΒ-ΝΘΦ) Απόφαση της Αντιπεριφερειάρχη Έβρου.

Η εξόφληση του τιμολογίου θα γίνει σε διάστημα 10 ημερών, κατά προσέγγιση. Όλες οι νόμιμες κρατήσεις θα βαρύνουν τον ανάδοχο.

Κατά το χρονικό διάστημα που θα ισχύει η σύμβαση, θα ανατίθενται στο μειοδότη εργασίες και προμήθειες υλικών που θα προκύπτουν και θα αφορούν στην καλή λειτουργία των κλιματιστικών, με την προϋπόθεση σε κάθε περίπτωση να λαμβάνονται υπόψη συγκριτικές τιμές της αγοράς.

 

Η Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε Έβρου

Γεωργία Μαυρανεζούλη-Νικολάου

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ

.....................................

......................................

 

ΠΡΟΣ:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΒΡΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Καραολή και Δημητρίου 40

68100 Αλεξανδρούπολη

(Τηλ. 25513-50442, Fax:25513-50404)

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Για τις ετήσιες εργασίες συντήρησης 242 κλιματιστικών (ο αριθμός κατά προσέγγιση) των υπηρεσιών της Π.Α.Μ.Θ (Περιφερειακής Ενότητας Έβρου), σε όλο το νομό.

Οι εργασίες συντήρησης των κλιματιστικών θα περιλαμβάνουν :

1.Τον καθαρισμό του στοιχείου της εξωτερικής μονάδας και τον ψεκασμό με ειδικό βακτηριοκτόνο απολυμαντικό

2.Τον καθαρισμό του στοιχείου της εσωτερικής μονάδας και τον ψεκασμό με ειδικό βακτηριοκτόνο

απολυμαντικό

3.Τον καθαρισμό και πλύσιμο των φίλτρων της εσωτερικής μονάδας

4.Τον καθαρισμό και έλεγχο για τυχόν διαρροές της αποχέτευσης της κλιματιστικής μονάδας

5.Τον έλεγχο για τις μονώσεις των ψυκτικών σωληνώσεων

6.Τις μετρήσεις πιέσεων και θερμοκρασιών λειτουργίας των κλιματιστικών μονάδων

7.Τον καθαρισμό και έλεγχο απόδοσης των ανεμιστήρων της κλιματιστικής μονάδας

8.Τον έλεγχο καλής λειτουργίας του συμπιεστή της κλιματιστικής μονάδας

9.Την πλήρωση με ψυκτικό μέσο (ΦΡΕΟΝ) των κλιματιστικών, όπου κριθεί απαραίτητο, για

να επιτευχθεί η σωστή απόδοση τους (το φρεον θα χρεώνεται έχτρα)

10.Τον προληπτικό έλεγχο των κυριοτέρων εξαρτημάτων όπως: ηλεκτρονική πλακέτα απόψυξης

πρεσσοστάτης, βαλβίδες ψυκτικών κλπ.

Η συντήρηση των κλιματιστικών θα συνοδεύεται από βεβαίωση συντήρησης στην οποία ο μειοδότης θα αναγράψει το βακτηριοκτόνο απολυμαντικό και το καθαριστικό που θα χρησιμοποιηθούν και θα εγγυάται την καλή λειτουργία του κλιματιστικού για ένα έτος, όταν δεν υπάρχει βλάβη από κακή χρήση.

Η οικονομική προσφορά μου ανά τεμάχιο, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α, είναι: ....................................................................................................................................................................

Για το σύνολο των κλιματιστικών, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α, είναι: .....................................................................................................................................................................

Χρόνος περάτωσης των εργασιών: .............................................................................................

 

Αλεξανδρούπολη ......../4/2014

 

(Σφραγίδα και υπογραφή)

Καταγραφή κλιματιστικών

Διαβάστηκε 1247 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Τρίτη, 15 Απριλίου 2014 13:01

Φίλτρα Προκηρύξεων ανα Γεν. Δ/νση

Γεν. Δ/νσης Ανάπτυξιακού Προγραμματισμού

Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού

Δ/νσης Περιβ/ντος & Χωρικού Σχεδιασµού

Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΑΜΘ

Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Δράμας

Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Καβάλας

Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ξάνθης

Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ροδόπης

Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Έβρου

Γεν. Δ/νσης Εσωτερικής Λειτουργίας

Δ/νσης Διαφάνειας & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Δ/νσης Εξυπηρέτησης του Πολίτη

Δ/νσης Διοίκησης ΠΑΜΘ

Δ/νσης Οικονομικού ΠΑΜΘ

Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού ΠΕ Δράμας

Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού ΠΕ Καβάλας

Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού ΠΕ Ξάνθης

Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού ΠΕ Έβρου

Γεν. Δ/νσης Αγρ. Οικον. & Κτηνιατρικής

Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας ΠΑΜΘ

Δ/νσης Κτηνιατρικής ΠΑΜΘ

Δ/νσης Πολιτικής Γης ΠΑΜΘ

Δ/νσης Αγρ. Οικον. & Κτηνιατρικής ΠΕ Δράμας

Δ/νσης Αγρ. Οικον. & Κτηνιατρικής ΠΕ Καβάλας

Δ/νσης Αγρ. Οικον. & Κτηνιατρικής ΠΕ Ξάνθης

Δ/νσης Αγρ. Οικον. & Κτηνιατρικής ΠΕ Ροδόπης

Δ/νσης Αγρ. Οικον. & Κτηνιατρικής ΠΕ Έβρου

Δ/νσης Αγρ. Οικον. & Κτηνιατρικής ΠΕ Έβρου Ορεστιάδας

Γεν. Δ/νσης Ανάπτυξης

Δ/νσης Βιομηχανίας & Ενέργειας

Δ/νσης Διά Βίου Μάθησης Απασχόλησης

Δ/νσης Ανάπτυξης ΠΕ Δράμας

Δ/νσης Ανάπτυξης ΠΕ Καβάλας

Δ/νσης Ανάπτυξης ΠΕ Ξάνθης

Δ/νσης Ανάπτυξης ΠΕ Ροδόπης

Δ/νσης Ανάπτυξης ΠΕ Έβρου

Γεν. Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών

Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών ΠΕ Δράμας

Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών ΠΕ Καβάλας

Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών ΠΕ Ξάνθης

Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών ΠΕ Ροδόπης

Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών ΠΕ Έβρου

Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών ΠΕ Έβρου Ορεστιάδας

Γεν. Δ/νσης Δημ. Υγείας & Κοιν. Μέριμνας

Δ/νσης Δημόσιας Υγείας ΠΑΜΘ

Δ/νσης Κοινωνικής Μέριμνας ΠΑΜΘ

Δ/νσης Δημ. Υγείας & Κοιν. Μέριμνας ΠΕ Δράμας

Δ/νσης Δημ. Υγείας & Κοιν. Μέριμνας ΠΕ Καβάλας

Δ/νσης Δημ. Υγείας & Κοιν. Μέριμνας ΠΕ Ξάνθης

Δ/νσης Δημ. Υγείας & Κοιν. Μέριμνας ΠΕ Ροδόπης

Δ/νσης Δημ. Υγείας & Κοιν. Μέριμνας ΠΕ Έβρου

Γραφείο Περιφερειάρχη / Αντιπεριφερειαρχών

Γραφείο Περιφερειάρχη

Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Καβάλας

Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Ροδόπης

Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Έβρου

Αυτοτελής Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή