Προκηρύξεις ΠΕ Έβρου

Περίληψη διακήρυξης επαναληπτικού δημόσιου διεθνούς τακτικού ανοιχτού μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη παρόχων για την μεταφορά μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου για το σχολικό έτος 2013 - 2014

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΒΡΟΥ


Αλεξανδρούπολη, 21/10/2013

Αριθ. Πρωτ. οικ. 4836

ΑΔΑ: ΒΛΛΑ7ΛΒ-ΟΩΩ

ΑΔΑΜ:13PROC001688488

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Για την ανάδειξη παρόχων για την μεταφορά μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Περιφέρειας Α. Μ. –Θ. Περιφερειακής Ενότητας Έβρου για το σχολικό έτος 2013 - 2014 με λεωφορεία Δ.Χ., συνολικού προϋπολογισμού σε ΕΥΡΩ ΔΥΟ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΝΝΙΑΚΟΣΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑ ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΞΙ ΛΕΠΤΑ (2.025.933,96€) χωρίς να συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ, με δυνατότητα υποβολής προσφοράς είτε για το σύνολο των πινάκων – ομάδων δρομολογίων είτε για κάθε πίνακα – ομάδα αυτών.

1. Αναθέτουσα Αρχή : Π.Α.Μ.Θ. (Π.Ε. Έβρου), Δ/νση Διοικητικού - Οικονομικού

Ταχ. Δ/νση: Καραολή & Δημητρίου 40, Αλεξανδρούπολη

Τηλέφωνο: 25513-50540, 57215 FAX: 25513-50404

E−mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Website: www.pamth.gov.gr

2. Αριθμός προκήρυξης: 13/2013

3. Είδος σύμβασης :ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Α.Μ.-Θ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ (Π. Ε. ) ΕΒΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013-2014»

4. Είδος διαγωνισμού – Διαδικασία – Κριτήριο κατακύρωσης

Η ανάθεση της σύμβασης θα γίνει μέσω διαδικασίας δημόσιου διεθνούς τακτικού ανοιχτού μειοδοτικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη οικονομική προσφορά ανά ομάδα-πακέτο δρομολογίων (εκ των ομάδων Α, Β & Γ), δίνοντας έκπτωση επί τοις εκατό (%) σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης και την ισχύουσα νομοθεσία.

5.Τίτλος και Περιγραφή προμήθειας.

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Π.Ε. ΕΒΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013-2014.

6. Διάρκεια σύμβασης.

Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και μέχρι το τέλος του σχολικού έτους 2013-2014.

7. Προϋπολογισμός σύμβασης.

Ο προϋπολογισμός ανέρχεται συνολικά σε ΕΥΡΩ ΔΥΟ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΝΝΙΑΚΟΣΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑ ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΞΙ ΛΕΠΤΑ (2.025.933,96€) χωρίς να συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ.

Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει σύμφωνα με το τεύχος του διαγωνισμού.

8. Διάθεση των εγγράφων στοιχείων του διαγωνισμού

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθεύονται τα τεύχη της αναλυτικής προκήρυξης από την αρμόδια υπηρεσία της Π.Α.Μ.Θ. (Περιφερειακής Ενότητας Έβρου): Δ/νση Διοικητικού - Οικονομικού, Ταχ. Δ/νση: Καραολή & Δημητρίου 40, Τ.Κ : 68100, Αλεξανδρούπολη, Τηλέφωνο: 25513-50540 και 25513-57215, FAX: 25513-50404 και σε ηλεκτρονική μορφή από τον ιστότοπο της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης www.pamth.gov.gr

9. Χρόνος, τόπος και γλώσσα υποβολής των προσφορών.

α) Η προθεσμία υποβολής προσφορών λήγει στις 2/12/2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:30. Σε αντίθετη περίπτωση δεν λαμβάνονται υπόψη και επιστρέφονται.

β) Ο τόπος κατάθεσης των προσφορών είναι το Τμήμα Προμηθειών της Π.Α.Μ.Θ. (Περιφερειακής Ενότητας Έβρου), Καραολή & Δημητρίου 40, Τ.Κ. 68100 Αλεξανδρούπολη.

γ) Οι προσφορές υποβάλλονται σε δύο (2) αντίγραφα (πρωτότυπο και αντίγραφο).

δ) Γλώσσα σύνταξης των προσφορών είναι η Ελληνική.

10. Ημερομηνία, ώρα, τόπος αποσφράγισης προσφορών

Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στις 3/12/2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. στην Π.Α.Μ.Θ (Περιφερειακή Ενότητα Έβρου), Δ/νση Διοικητικού Οικονομικού, Καραολή & Δημητρίου 40, στην Αλεξανδρούπολη, 4ος όροφος, 5ο Γραφείο.

11.Δικαίωμα Συμμετοχής.

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν έλληνες πολίτες, αλλοδαποί, Νομικά Πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά, Συνεταιρισμοί, Ενώσεις Προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά με αντικείμενο δραστηριότητας τη μεταφορά προσώπων.

12. Εναλλακτικές προσφορές.

Εναλλακτικές προσφορές ή αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές.

13. Τόπος παροχής Υπηρεσίας.

ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΒΡΟΥ

14. Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της προμήθειας.

Η διάρκεια υλοποίησης της προμήθειας ορίζεται από την υπογραφή της Σύμβασης και για το σχολικό έτος 2013-2014.

15. Εγγυήσεις συμμετοχής.

Κάθε προσφορά αυτών που συμμετέχουν στο διαγωνισμό πρέπει υποχρεωτικά και με ποινή αποκλεισμού να συνοδεύεται από Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής της οποίας το ποσό θα πρέπει να καλύπτει σε ΕΥΡΩ (€) ποσοστό 5% της προϋπολογισθείσας αξίας για το μέρος της προσφερόμενης υπηρεσίας (συμπεριλαμβανόμενου του Φ.Π.Α.).

16. Ισχύς των προσφορών.

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους διαγωνιζόμενους εκατόν είκοσι (120) ημέρες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.

17. Νομοθετική κάλυψη της σύμβασης ανάθεσης.

Η σύμβαση θα καλύπτεται από το νομοθετικό πλαίσιο που ρυθμίζει τις Δημόσιες Συμβάσεις περί παροχής Υπηρεσιών και Αγαθών.

18. Πληροφορίες.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στη αρμόδια υπηρεσία της Π.Α.Μ.Θ. (Περιφερειακή Ενότητα Έβρου), Δ/νση Διοικητικού - Οικονομικού, Τμήμα Προμηθειών στα τηλέφωνα: 25513-50540, 25513-57215, fax: 25513-50404,

e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. .

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Α. Μ. - Θ.

ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΥΡΑΝΕΖΟΥΛΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Διαβάστηκε 1204 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Πέμπτη, 31 Οκτωβρίου 2013 08:05

Φίλτρα Προκηρύξεων ανα Γεν. Δ/νση

Γεν. Δ/νσης Ανάπτυξιακού Προγραμματισμού

Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού

Δ/νσης Περιβ/ντος & Χωρικού Σχεδιασµού

Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΑΜΘ

Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Δράμας

Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Καβάλας

Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ξάνθης

Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ροδόπης

Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Έβρου

Γεν. Δ/νσης Εσωτερικής Λειτουργίας

Δ/νσης Διαφάνειας & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Δ/νσης Εξυπηρέτησης του Πολίτη

Δ/νσης Διοίκησης ΠΑΜΘ

Δ/νσης Οικονομικού ΠΑΜΘ

Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού ΠΕ Δράμας

Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού ΠΕ Καβάλας

Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού ΠΕ Ξάνθης

Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού ΠΕ Έβρου

Γεν. Δ/νσης Αγρ. Οικον. & Κτηνιατρικής

Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας ΠΑΜΘ

Δ/νσης Κτηνιατρικής ΠΑΜΘ

Δ/νσης Πολιτικής Γης ΠΑΜΘ

Δ/νσης Αγρ. Οικον. & Κτηνιατρικής ΠΕ Δράμας

Δ/νσης Αγρ. Οικον. & Κτηνιατρικής ΠΕ Καβάλας

Δ/νσης Αγρ. Οικον. & Κτηνιατρικής ΠΕ Ξάνθης

Δ/νσης Αγρ. Οικον. & Κτηνιατρικής ΠΕ Ροδόπης

Δ/νσης Αγρ. Οικον. & Κτηνιατρικής ΠΕ Έβρου

Δ/νσης Αγρ. Οικον. & Κτηνιατρικής ΠΕ Έβρου Ορεστιάδας

Γεν. Δ/νσης Ανάπτυξης

Δ/νσης Βιομηχανίας & Ενέργειας

Δ/νσης Διά Βίου Μάθησης Απασχόλησης

Δ/νσης Ανάπτυξης ΠΕ Δράμας

Δ/νσης Ανάπτυξης ΠΕ Καβάλας

Δ/νσης Ανάπτυξης ΠΕ Ξάνθης

Δ/νσης Ανάπτυξης ΠΕ Ροδόπης

Δ/νσης Ανάπτυξης ΠΕ Έβρου

Γεν. Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών

Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών ΠΕ Δράμας

Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών ΠΕ Καβάλας

Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών ΠΕ Ξάνθης

Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών ΠΕ Ροδόπης

Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών ΠΕ Έβρου

Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών ΠΕ Έβρου Ορεστιάδας

Γεν. Δ/νσης Δημ. Υγείας & Κοιν. Μέριμνας

Δ/νσης Δημόσιας Υγείας ΠΑΜΘ

Δ/νσης Κοινωνικής Μέριμνας ΠΑΜΘ

Δ/νσης Δημ. Υγείας & Κοιν. Μέριμνας ΠΕ Δράμας

Δ/νσης Δημ. Υγείας & Κοιν. Μέριμνας ΠΕ Καβάλας

Δ/νσης Δημ. Υγείας & Κοιν. Μέριμνας ΠΕ Ξάνθης

Δ/νσης Δημ. Υγείας & Κοιν. Μέριμνας ΠΕ Ροδόπης

Δ/νσης Δημ. Υγείας & Κοιν. Μέριμνας ΠΕ Έβρου

Γραφείο Περιφερειάρχη / Αντιπεριφερειαρχών

Γραφείο Περιφερειάρχη

Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Καβάλας

Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Ροδόπης

Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Έβρου

Αυτοτελής Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή