Προκηρύξεις ΠΕ Έβρου

Περίληψη διακήρυξης για την καθαριότητα των χώρων της Π. Ε. Έβρου

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

 

Αλεξ/πολη 19/3/2012

Αριθμ. Πρωτ. οικ.988

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Για την ανάθεση του καθαρισμού των χώρων των Υπηρεσιών της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης (Περιφερειακής Ενότητας Έβρου), συνολικού προϋπολογισμού 140.000,00 € συμπεριλαμβανόμενου του ΦΠΑ. Η παροχή υπηρεσιών καθαριότητας θα αφορά χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης.

1. Αναθέτουσα Αρχή: Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης (Περιφερειακή Ενότητα Έβρου), Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού

Ταχ. Δ/νση: Καραολή και Δημητρίου 40, T.K. 68100

Τηλέφωνο: 25513-50441 FAX: 25513-50404

E−mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Website: www.pamth.gov.gr

2. Αριθμός προκήρυξης: 2/2012

3. Είδος σύμβασης: Παροχή υπηρεσιών καθαρισμού των χώρων των Υπηρεσιών της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης (Περιφερειακής Ενότητας Έβρου).

4. Είδος διαγωνισμού – Διαδικασία – Κριτήριο κατακύρωσης

Η ανάθεση της σύμβασης θα γίνει μέσω διαδικασίας δημόσιου ανοιχτού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή.

5.Τίτλος και Περιγραφή προμήθειας

Παροχή υπηρεσίας για τον καθαρισμό των χώρων των Υπηρεσιών της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης (Περιφερειακής Ενότητας Έβρου),

6. Διάρκεια σύμβασης

Για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης.

7. Προϋπολογισμός σύμβασης

Ο προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των Εκατόν Σαράντα Χιλιάδων ευρώ (140.000,00€) συμπεριλαμβανόμενου του ΦΠΑ.

Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει σύμφωνα με το τεύχος του διαγωνισμού.

8. Διάθεση των εγγράφων στοιχείων του διαγωνισμού

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθεύονται τα τεύχη της αναλυτικής προκήρυξης της παροχής υπηρεσίας για τον καθαρισμό των χώρων των Υπηρεσιών της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης (Περιφερειακής Ενότητας Έβρου) από την αρμόδια υπηρεσία: Δ/νση Διοικητικού - Οικονομικού, Ταχ. Δ/νση: Καραολή & Δημητρίου 40 , Τ.Κ.: 68100 Αλεξ/πολη, Τηλέφωνο: 25513-50441 και 25513-50570, FAX: 25513-50404) και σε ηλεκτρονική μορφή από τον ιστότοπο της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης www.pamth.gov.gr

9. Χρόνος, τόπος και γλώσσα υποβολής των προσφορών.

α) Η προθεσμία υποβολής προσφορών λήγει στις 2-5-2012 και ώρα 14.00 μ.μ. σε αντίθετη περίπτωση δεν λαμβάνονται υπόψη και επιστρέφονται.

β) Ο τόπος κατάθεσης των προσφορών είναι η έδρα της υπηρεσίας Διοικητικού – Οικονομικού Τμήμα Προμηθειών της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης (Περιφερειακής Ενότητας Έβρου) , Καραολή & Δημητρίου 40 , Τ.Κ : 68100 Αλεξ/πολη.

γ) Οι προσφορές υποβάλλονται σε ένα πρωτότυπο και ένα αντίγραφο (προαιρετικό).

δ) Γλώσσα σύνταξης των προσφορών είναι η Ελληνική.

10. Ημερομηνία, ώρα, τόπος αποσφράγισης προσφορών

Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στις 3-5-2012,ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ. στην Δ/νση Διοικητικού-Οικονομικού της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης (Περιφερειακής Ενότητας Έβρου) , Καραολή & Δημητρίου 40 , Τ.Κ : 68100 Αλεξ/πολη.

4ος όροφος, Γραφείο 5 του Τμήματος Προμηθειών.

ΑΔΑ:Β4ΒΠ7ΛΒ-ΔΙΦ

11.Δικαίωμα Συμμετοχής.

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν έλληνες πολίτες, αλλοδαποί, Νομικά Πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά, Συνεταιρισμοί, Ενώσεις Προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά και έχουν σχέση με το αντικείμενο του διαγωνισμού.

Δεν γίνονται δεκτοί στη διαδικασία και χαρακτηρίζονται ως μη αποδεκτοί συμμετέχοντες:

1. Όσοι αποκλείστηκαν τελεσίδικα από διαγωνισμούς για προμήθειες του Δημοσίου με απόφαση της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης.

2. Όσοι απώλεσαν το δικαίωμα να συμμετέχουν σε δημόσιους διαγωνισμούς με απόφαση άλλης Δημόσιας Υπηρεσίας ή Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ. ή Α.Ε. του Δημοσίου Τομέα γιατί δεν εκπλήρωσαν τις συμβατικές τους υποχρεώσεις.

3. Όσα φυσικά ή νομικά πρόσωπα του εξωτερικού έχουν υποστεί αντίστοιχες με τις παραπάνω κυρώσεις.

4. Οι ενώσεις προσώπων, σε περίπτωση που οποιαδήποτε από τις προϋποθέσεις αποκλεισμού της παραγράφου αυτής, ισχύει για ένα τουλάχιστον μέλος της.

5. Κάθε υποψήφιος εφόσον έχει εκδοθεί σε βάρος του τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση που αφορά τα αδικήματα όπως αναφέρονται στο άρθρο έξι του π.δ. 118/2007

12. Εναλλακτικές προσφορές

Εναλλακτικές προσφορές ή αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές.

13. Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της παροχής υπηρεσίας

Η διάρκεια υλοποίησης της παροχής υπηρεσίας ορίζεται από την υπογραφή της Σύμβασης χρονικού διαστήματος δώδεκα (12) μηνών.

14. Εγγυήσεις συμμετοχής

Κάθε προσφορά αυτών που συμμετέχουν στο διαγωνισμό πρέπει υποχρεωτικά και με ποινή αποκλεισμού να συνοδεύεται από Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής της οποίας το ποσό θα πρέπει να καλύπτει σε ΕΥΡΩ (€) ποσοστό 5% της προϋπολογισθείσας αξίας της (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.), ήτοι: 7.000,00€.

15. Ισχύς των προσφορών.

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους διαγωνιζόμενους επί εκατόν είκοσι (120) ημέρες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.

16. Νομοθετική κάλυψη της σύμβασης ανάθεσης.

Η σύμβαση θα καλύπτεται από το νομοθετικό πλαίσιο που ρυθμίζει τις Δημόσιες Συμβάσεις περί παροχής Υπηρεσιών και Αγαθών

17. Πληροφορίες.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στη αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης (Περιφερειακής Ενότητας Έβρου) Δ/νση Διοικητικού - Οικονομικού, Τμήμα Προμηθειών, στα τηλέφωνα: 25513-50441 και 25513-50570, fax: 25513-50404, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Α.Μ.Θ

ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ

Διαβάστηκε 2021 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Τρίτη, 27 Μαρτίου 2012 11:15

Φίλτρα Προκηρύξεων ανα Γεν. Δ/νση

Γεν. Δ/νσης Ανάπτυξιακού Προγραμματισμού

Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού

Δ/νσης Περιβ/ντος & Χωρικού Σχεδιασµού

Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΑΜΘ

Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Δράμας

Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Καβάλας

Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ξάνθης

Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ροδόπης

Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Έβρου

Γεν. Δ/νσης Εσωτερικής Λειτουργίας

Δ/νσης Διαφάνειας & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Δ/νσης Εξυπηρέτησης του Πολίτη

Δ/νσης Διοίκησης ΠΑΜΘ

Δ/νσης Οικονομικού ΠΑΜΘ

Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού ΠΕ Δράμας

Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού ΠΕ Καβάλας

Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού ΠΕ Ξάνθης

Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού ΠΕ Έβρου

Γεν. Δ/νσης Αγρ. Οικον. & Κτηνιατρικής

Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας ΠΑΜΘ

Δ/νσης Κτηνιατρικής ΠΑΜΘ

Δ/νσης Πολιτικής Γης ΠΑΜΘ

Δ/νσης Αγρ. Οικον. & Κτηνιατρικής ΠΕ Δράμας

Δ/νσης Αγρ. Οικον. & Κτηνιατρικής ΠΕ Καβάλας

Δ/νσης Αγρ. Οικον. & Κτηνιατρικής ΠΕ Ξάνθης

Δ/νσης Αγρ. Οικον. & Κτηνιατρικής ΠΕ Ροδόπης

Δ/νσης Αγρ. Οικον. & Κτηνιατρικής ΠΕ Έβρου

Δ/νσης Αγρ. Οικον. & Κτηνιατρικής ΠΕ Έβρου Ορεστιάδας

Γεν. Δ/νσης Ανάπτυξης

Δ/νσης Βιομηχανίας & Ενέργειας

Δ/νσης Διά Βίου Μάθησης Απασχόλησης

Δ/νσης Ανάπτυξης ΠΕ Δράμας

Δ/νσης Ανάπτυξης ΠΕ Καβάλας

Δ/νσης Ανάπτυξης ΠΕ Ξάνθης

Δ/νσης Ανάπτυξης ΠΕ Ροδόπης

Δ/νσης Ανάπτυξης ΠΕ Έβρου

Γεν. Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών

Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών ΠΕ Δράμας

Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών ΠΕ Καβάλας

Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών ΠΕ Ξάνθης

Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών ΠΕ Ροδόπης

Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών ΠΕ Έβρου

Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών ΠΕ Έβρου Ορεστιάδας

Γεν. Δ/νσης Δημ. Υγείας & Κοιν. Μέριμνας

Δ/νσης Δημόσιας Υγείας ΠΑΜΘ

Δ/νσης Κοινωνικής Μέριμνας ΠΑΜΘ

Δ/νσης Δημ. Υγείας & Κοιν. Μέριμνας ΠΕ Δράμας

Δ/νσης Δημ. Υγείας & Κοιν. Μέριμνας ΠΕ Καβάλας

Δ/νσης Δημ. Υγείας & Κοιν. Μέριμνας ΠΕ Ξάνθης

Δ/νσης Δημ. Υγείας & Κοιν. Μέριμνας ΠΕ Ροδόπης

Δ/νσης Δημ. Υγείας & Κοιν. Μέριμνας ΠΕ Έβρου

Γραφείο Περιφερειάρχη / Αντιπεριφερειαρχών

Γραφείο Περιφερειάρχη

Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Καβάλας

Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Ροδόπης

Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Έβρου

Αυτοτελής Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή