Προκηρύξεις ΠΕ Έβρου

Περίληψη διακήρυξης ανοικτού δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού για την κατασκευή του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΕΒΡΟΥ 2012»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝ. ΜΑΚ. & ΘΡΑΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΒΡΟΥ


Aλεξανδρούπολη 30-10-2013

Αριθμ.Πρωτ. Η-8851

ΑΔΑ: ΒΛ177ΛΒ-ΗΙΟ

 

1. Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. σύμφωνα με την με αρ. 787 /10 – 10 - 2013 απόφασή της, προκηρύσσει ανοικτό δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό για την επιλογή Εργοληπτικής Επιχείρησης για την κατασκευή του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΕΒΡΟΥ 2012»

Το έργο κατατάσσεται στην κατηγορία των εργασιών ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ, με προϋπολογισμό 300.000,00 € με Φ.Π.Α. και 243.902,44 € χωρίς Φ.Π.Α. (δαπάνη, εργασιών με Ε.Ο & Γ.Ε. απρόβλεπτά).

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (διακήρυξη, Ε.Σ.Υ., κλπ) από την έδρα της υπηρεσίας Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Έβρου (Ι. Δραγούμη 1, Αλεξ/πολη), μέχρι 28 / 11 / 2013 Για την παραλαβή των τευχών οι ενδιαφερόμενοι καταβάλλουν την δαπάνη αναπαραγωγής τους, που ανέρχεται σε 20,00 €. Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά τον εγκεκριμένο από τον Υπουργό ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. υπόδειγμα τύπου "Β".

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2551355832, FAX επικοινωνίας 2551023376, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία Πούκη Αναστασία

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 03 – 12 - 2013 ημέρα Τρίτη και ώρα 10η πρωινή (λήξη επίδοσης προσφοράς), και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι «με Προσφορά επί μέρους ποσοστών έκπτωσης κατά ομάδες ομοειδών εργασιών» (Άρθρο 6 του Ν. 3669/08) (ΚΔΕ.)

4. Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχειρήσεις:

Α) ημεδαποί διαγωνιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινοπραξία εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.Ε.Π. που καλύπτουν τις κατηγορίες και τάξεις του έργου ήτοι:

Α1) Τις τάξεις Α2, 1η,2η, εντός Νομού και δηλωμένο για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ

Α2) Τις τάξεις Α2, 1η,2η εκτός Νομού και δηλωμένο για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ

Β) αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινοπραξία προερχόμενοι από κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ) του παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.) , στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου (Μ.Ε.Ε.Π.)

Γ) αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι προερχόμενοι από ως ανωτέρω (Β) κράτη, στα οποία δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι κατά την τελευταία πενταετία, έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια (ποιοτικά και ποσοτικά) με το δημοπρατούμενο. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγεγραμμένων στην τάξη Κ, του ΜΕΕΠ για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ, με τις προϋποθέσεις της παρ. 10 του άρθρου 16 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ) (αναβάθμιση ορίου λόγω κοινοπραξίας).

5. Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 4.868,67 € και ισχύ τουλάχιστον 10 μηνών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 9 μήνες.

6. Το έργο χρηματοδοτείται από το τεχνικό πρόγραμμα της Π.Α.Μ.Θ. έτους 2012 Π.Ε.ΕΒΡΟΥ (ΕΚΔΟΣΗ 03/30-7-2012), με κωδικό έργου 121002016 με εγκεκριμένο προϋπολογισμό 300.000,00 €. έχει δε ληφθεί απόφ. Έγκρισης Δέσμευσης πίστωσης με αρ. πρωτ.: 3885/02-09-2013 / Δ/σης Δ/κου Οικ. Π.Ε. Έβρου (ΑΔΑ ΒΛ967ΛΒ-ΡΚ2), με πιστώσεις για το έτος 2013 (200.000,00 €) και για το έτος 2014 (100.000,00 € ) . Το εγκεκριμένο πρωτογενές αίτημα έχει κωδικό στο Κ.Η.Μ.Δ.Σ. (13REQ001628027) προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί

7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Αν. Μακ. Θράκης.

 

Αλεξ/πολη 30 - 10 – 2013

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

ΓΕΩΡΓΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ - ΜΑΥΡΑΝΑΖΟΥΛΗ

Διαβάστηκε 958 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Τετάρτη, 13 Νοεμβρίου 2013 14:47

Φίλτρα Προκηρύξεων ανα Γεν. Δ/νση

Γεν. Δ/νσης Ανάπτυξιακού Προγραμματισμού

Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού

Δ/νσης Περιβ/ντος & Χωρικού Σχεδιασµού

Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΑΜΘ

Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Δράμας

Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Καβάλας

Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ξάνθης

Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ροδόπης

Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Έβρου

Γεν. Δ/νσης Εσωτερικής Λειτουργίας

Δ/νσης Διαφάνειας & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Δ/νσης Εξυπηρέτησης του Πολίτη

Δ/νσης Διοίκησης ΠΑΜΘ

Δ/νσης Οικονομικού ΠΑΜΘ

Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού ΠΕ Δράμας

Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού ΠΕ Καβάλας

Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού ΠΕ Ξάνθης

Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού ΠΕ Έβρου

Γεν. Δ/νσης Αγρ. Οικον. & Κτηνιατρικής

Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας ΠΑΜΘ

Δ/νσης Κτηνιατρικής ΠΑΜΘ

Δ/νσης Πολιτικής Γης ΠΑΜΘ

Δ/νσης Αγρ. Οικον. & Κτηνιατρικής ΠΕ Δράμας

Δ/νσης Αγρ. Οικον. & Κτηνιατρικής ΠΕ Καβάλας

Δ/νσης Αγρ. Οικον. & Κτηνιατρικής ΠΕ Ξάνθης

Δ/νσης Αγρ. Οικον. & Κτηνιατρικής ΠΕ Ροδόπης

Δ/νσης Αγρ. Οικον. & Κτηνιατρικής ΠΕ Έβρου

Δ/νσης Αγρ. Οικον. & Κτηνιατρικής ΠΕ Έβρου Ορεστιάδας

Γεν. Δ/νσης Ανάπτυξης

Δ/νσης Βιομηχανίας & Ενέργειας

Δ/νσης Διά Βίου Μάθησης Απασχόλησης

Δ/νσης Ανάπτυξης ΠΕ Δράμας

Δ/νσης Ανάπτυξης ΠΕ Καβάλας

Δ/νσης Ανάπτυξης ΠΕ Ξάνθης

Δ/νσης Ανάπτυξης ΠΕ Ροδόπης

Δ/νσης Ανάπτυξης ΠΕ Έβρου

Γεν. Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών

Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών ΠΕ Δράμας

Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών ΠΕ Καβάλας

Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών ΠΕ Ξάνθης

Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών ΠΕ Ροδόπης

Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών ΠΕ Έβρου

Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών ΠΕ Έβρου Ορεστιάδας

Γεν. Δ/νσης Δημ. Υγείας & Κοιν. Μέριμνας

Δ/νσης Δημόσιας Υγείας ΠΑΜΘ

Δ/νσης Κοινωνικής Μέριμνας ΠΑΜΘ

Δ/νσης Δημ. Υγείας & Κοιν. Μέριμνας ΠΕ Δράμας

Δ/νσης Δημ. Υγείας & Κοιν. Μέριμνας ΠΕ Καβάλας

Δ/νσης Δημ. Υγείας & Κοιν. Μέριμνας ΠΕ Ξάνθης

Δ/νσης Δημ. Υγείας & Κοιν. Μέριμνας ΠΕ Ροδόπης

Δ/νσης Δημ. Υγείας & Κοιν. Μέριμνας ΠΕ Έβρου

Γραφείο Περιφερειάρχη / Αντιπεριφερειαρχών

Γραφείο Περιφερειάρχη

Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Καβάλας

Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Ροδόπης

Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Έβρου

Αυτοτελής Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή