Προκηρύξεις ΠΕ Έβρου

Περίληψη διακήρυξης για την ανάθεση του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ Νο2 ΑΡΔΑΝΙΟ - ΓΕΦΥΡΑ ΚΗΠΩΝ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝ. ΜΑΚΕΔ. & ΘΡΑΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜ/ΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΒΡΟΥ

 

1. Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατ. Μακεδ. – Θράκης, σύμφωνα με την υπ' αρίθμ. 687/7-9-2012 απόφασή της, προκηρύσσει ανοιχτό δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό για την επιλογή Εργοληπτικής Επιχείρησης για την κατασκευή του Έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ Νο2 ΑΡΔΑΝΙΟ - ΓΕΦΥΡΑ ΚΗΠΩΝ»

Το έργο κατατάσσεται στην κατηγορία των εργασιών ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ, με προϋπολογισμό 275.000,00€ με Φ.Π.Α. και 223.577,23 € χωρίς Φ.Π.Α. (δαπάνη εργασιών με Ε.Ο & Γ.Ε., δαπάνη ασφάλτου, αναθεωρήσεις και απρόβλεπτα).

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (διακήρυξη, Ε.Σ.Υ., κλπ) από την έδρα της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών της Π.Ε. Έβρου (Ι. Δραγούμη 1, Αλεξανδρούπολη), μέχρι 01 - 11 – 2012.

Για την παραλαβή των τευχών οι ενδιαφερόμενοι καταβάλλουν την δαπάνη αναπαραγωγής τους, που ανέρχεται σε 20,00 €. Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά τον εγκεκριμένο από τον Υπουργό ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. υπόδειγμα τύπου "Β".

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2551355832, FAX επικοινωνίας 2551023376, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία Πούκη Αναστασία

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 06-11-2012 ημέρα Τρίτη και ώρα 10η πρωινή (λήξη επίδοσης προσφοράς), και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι με ανοιχτό δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό, προσφορά με «επί μέρους ποσοστά έκπτωσης» του Άρθρου 6 του Ν.3669 ΦΕΚ A116/18.6.2008 (ΚΔΕ.)

4. Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχειρήσεις:

Α) ημεδαποί διαγωνιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινοπραξία εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.Ε.Π. που καλύπτουν τις κατηγορίες και τάξεις του έργου ήτοι:

Α1) Τις τάξεις Α2, 1η, 2η εντός Νομού και δηλωμένο για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ

Α2) Τις τάξεις Α2, 1η, 2η εκτός Νομού και δηλωμένο για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ

Β) αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινοπραξία προερχόμενοι από κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ) του παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.) , στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου (Μ.Ε.Ε.Π.)

Γ) αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι προερχόμενοι από ως ανωτέρω (Β) κράτη, στα οποία δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι κατά την τελευταία πενταετία, έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια (ποιοτικά και ποσοτικά) με το δημοπρατούμενο.

5. Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 4.362,59 € η οποία θα πρέπει να έχει εκδοθεί από το ΤΣΜΕΔΕ η από Τράπεζες που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στο αρθ. 27 παρ. 7 του Π.Δ609/85 και να απευθύνεται προς την Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Έβρου και με ισχύ τουλάχιστον 7 μηνών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού.

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 6 μήνες.

6. Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Προϋπολογισμού εξόδων της Π.Α.Μ.Θ. Περιφερειακής Ενότητας Έβρου, με Κ.Α.Ε. 4071.9781.0001 οικ. Έτους 2012 και προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί..

7. Η δαπάνη του έργου είναι εξασφαλισμένη σύμφωνα με την απόφαση δέσμευσης πίστωσης με αρ. πρωτ. 3645/19-07-2012 της Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. ΕΒΡΟΥ.

8. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης.

 

ΚΟΜΟΤΗΝΗ 7-9-2012

Ο Πρόεδρος της Οικον. Επιτροπής Α.Μ.Θ.

ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ

Διαβάστηκε 967 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Τρίτη, 16 Οκτωβρίου 2012 13:49

Φίλτρα Προκηρύξεων ανα Γεν. Δ/νση

Γεν. Δ/νσης Ανάπτυξιακού Προγραμματισμού

Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού

Δ/νσης Περιβ/ντος & Χωρικού Σχεδιασµού

Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΑΜΘ

Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Δράμας

Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Καβάλας

Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ξάνθης

Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ροδόπης

Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Έβρου

Γεν. Δ/νσης Εσωτερικής Λειτουργίας

Δ/νσης Διαφάνειας & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Δ/νσης Εξυπηρέτησης του Πολίτη

Δ/νσης Διοίκησης ΠΑΜΘ

Δ/νσης Οικονομικού ΠΑΜΘ

Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού ΠΕ Δράμας

Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού ΠΕ Καβάλας

Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού ΠΕ Ξάνθης

Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού ΠΕ Έβρου

Γεν. Δ/νσης Αγρ. Οικον. & Κτηνιατρικής

Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας ΠΑΜΘ

Δ/νσης Κτηνιατρικής ΠΑΜΘ

Δ/νσης Πολιτικής Γης ΠΑΜΘ

Δ/νσης Αγρ. Οικον. & Κτηνιατρικής ΠΕ Δράμας

Δ/νσης Αγρ. Οικον. & Κτηνιατρικής ΠΕ Καβάλας

Δ/νσης Αγρ. Οικον. & Κτηνιατρικής ΠΕ Ξάνθης

Δ/νσης Αγρ. Οικον. & Κτηνιατρικής ΠΕ Ροδόπης

Δ/νσης Αγρ. Οικον. & Κτηνιατρικής ΠΕ Έβρου

Δ/νσης Αγρ. Οικον. & Κτηνιατρικής ΠΕ Έβρου Ορεστιάδας

Γεν. Δ/νσης Ανάπτυξης

Δ/νσης Βιομηχανίας & Ενέργειας

Δ/νσης Διά Βίου Μάθησης Απασχόλησης

Δ/νσης Ανάπτυξης ΠΕ Δράμας

Δ/νσης Ανάπτυξης ΠΕ Καβάλας

Δ/νσης Ανάπτυξης ΠΕ Ξάνθης

Δ/νσης Ανάπτυξης ΠΕ Ροδόπης

Δ/νσης Ανάπτυξης ΠΕ Έβρου

Γεν. Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών

Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών ΠΕ Δράμας

Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών ΠΕ Καβάλας

Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών ΠΕ Ξάνθης

Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών ΠΕ Ροδόπης

Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών ΠΕ Έβρου

Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών ΠΕ Έβρου Ορεστιάδας

Γεν. Δ/νσης Δημ. Υγείας & Κοιν. Μέριμνας

Δ/νσης Δημόσιας Υγείας ΠΑΜΘ

Δ/νσης Κοινωνικής Μέριμνας ΠΑΜΘ

Δ/νσης Δημ. Υγείας & Κοιν. Μέριμνας ΠΕ Δράμας

Δ/νσης Δημ. Υγείας & Κοιν. Μέριμνας ΠΕ Καβάλας

Δ/νσης Δημ. Υγείας & Κοιν. Μέριμνας ΠΕ Ξάνθης

Δ/νσης Δημ. Υγείας & Κοιν. Μέριμνας ΠΕ Ροδόπης

Δ/νσης Δημ. Υγείας & Κοιν. Μέριμνας ΠΕ Έβρου

Γραφείο Περιφερειάρχη / Αντιπεριφερειαρχών

Γραφείο Περιφερειάρχη

Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Καβάλας

Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Ροδόπης

Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Έβρου

Αυτοτελής Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή