Εκτύπωση αυτής της σελίδας
Προκηρύξεις Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Έβρου

Περίληψη Διακήρυξης για την ανάθεση του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΗΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ,

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΒΡΟΥ


ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ 07 - 05 - 2012

Αρ. πρωτ. Η- 2657

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

1. Η Περιφέρεια Αν. Μακεδονίας - Θράκης, προκηρύσσει πρόχειρο δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό ( αρθρο 29 του Ν. 3669/08 Κ.Δ.Ε ) για την ανάθεση του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΗΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ», με προϋπολογισμό 70.000,00€ με Φ.Π.Α. Το έργο συντίθεται από μια κατηγορία εργασιών: α) κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ, με προϋπολογισμό 56.500,73€ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ & ΕΟ και απρόβλεπτα).

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π) από την έδρα της υπηρεσίας Ι. Δραγούμη 1, Αλεξανδρούπολη, μέχρι 24 / 05 /2012 ημέρα Πέμπτη. Για την παραλαβή των τευχών οι ενδιαφερόμενοι καταβάλλουν τη δαπάνη αναπαραγωγής τους, που ανέρχεται σε 20,00€. Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου Β.

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2551355832, FAX επικοινωνίας 2551023376, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία Πούκη Αναστασία.

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στης 29 / 05 /2012, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00π.μ. (λήξη επίδοσης προσφοράς) και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης του άρθρου 5 του Ν. 3669/08

4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές :

4.1 Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον ανήκουν στην Α1, Α2 και 1η τάξη για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ..

4.2 Αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι που αποδεικνύουν ότι κατά την τελευταία πενταετία έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια (ποιοτικά και ποσοτικά) με το δημοπρατούμενο.

5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 1.131,00 ΕΥΡΩ και ισχύ τουλάχιστον ένα (_1_) μήνα και τριάντα ( 30 ) ημέρες, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι ένας (_1_) μήνας ( αρθρο 29 του Ν. 3669/08 Κ.Δ.Ε ) .

6. Το υποέργο χρηματοδοτείται από τις πιστώσεις του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΗΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ», το οποίο είναι ενταγμένο στο Τεχνικό Πρόγραμμα της Π.Α.Μ.Θ. 2012 από ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ (ΚΕ:121002006) με ποσό χρηματοδότησης 70.000,00€.

7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας - Θράκης.

 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ 09 / 04 /2012

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε. της Π. Α.Μ.Θ.

ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ

Διαβάστηκε 1127 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Τετάρτη, 23 Μαΐου 2012 15:11
Π.Α.Μ.Θ. Διαχειριστής

Τελευταία άρθρα από τον/την Π.Α.Μ.Θ. Διαχειριστής

FaLang translation system by Faboba