Δελτία Τύπου - Ανακοινώσεις ΠΕ Ροδόπης

Improving the existing competences and Developing new ones in the AquaCulture and fIsh products trAde secTor /Βελτίωση των υφιστάμενων ικανοτήτων και ανάπτυξη νέων δυνατοτήτων στον τομέα της υδατοκαλλιέργειας και της εμπορίας των αλιευτικών προϊόντων

bluck sea top

Το έργο “Improving the existing competences and developing new ones in the aquaculture and fish products trade sector” / «Βελτίωση των υφιστάμενων ικανοτήτων και ανάπτυξη νέων δυνατοτήτων στον τομέα της υδατοκαλλιέργειας και της εμπορίας των αλιευτικών προϊόντων», που αναφέρεται με το ακρωνύμιο “DACIAΤ”, χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα “Cross-Border Cooperation Black Sea Basin Programme 2014-2020”.

Το έργο DACIAT προήλθε από την επιθυμία των εταίρων να βελτιώσουν τις υπάρχουσες δυνατότητες στον τομέα της υδατοκαλλιέργειας. Το DACIAT βασίζεται στην ανταλλαγή εμπειριών μεταξύ των εταίρων του, με δράσεις για τη μεταφορά ορθών πρακτικών από διαφορετικές χώρες και έχει απώτερο στόχο την ανάπτυξη του τομέα της υδατοκαλλιέργειας.

Το έργο περιλαμβάνει έξι εταίρους από διάφορες χώρες: το  Εθνικό Ινστιτούτο Έρευνας και Ανάπτυξης του Δέλτα του Δούναβη (επικεφαλής εταίρος, Ρουμανία), την Ομοσπονδία Αλιευτικών Περιοχών (Ρουμανία), την Ένωση Διασυνοριακής Συνεργασίας "Euroregion Lower Danube" (Ρουμανία), την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (Ελλάδα), το Πανεπιστήμιο Karadeniz (Τουρκία) και τον Οργανισμό Αειφόρου Ανάπτυξης και Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης "Lower Danube Euroregion" (Ουκρανία). Η σύσταση του εταιρικού σχήματος έγινε με τη συνδρομή της CPMR BBSC.

Το έργο περιλαμβάνει διάφορες δράσεις αναφορικά με τη μελέτη της υφιστάμενης κατάστασης στον τομέα της υδατοκαλλιέργειας, τη συγκέντρωση στοιχείων για τη γραφειοκρατικές διαδικασίες που απαιτούνται για την έναρξη λειτουργίας, τα προβλήματα στην παραγωγική διαδικασία και τη διάθεση των προϊόντων, τον εντοπισμό των ορθών πρακτικών, το μάρκετινγκ και τις τάσεις της αγοράς. Τα στοιχεία που θα συλλεγούν και τα συμπεράσματα που θα προκύψουν από τη μελέτη αυτών θα αναρτηθούν σε βάση δεδομένων που θα δημιουργηθεί, ώστε να είναι διεθνώς προσβάσιμα και να δημιουργήσουν νέες δυνατότητες στην ανάπτυξη του κλάδου. Στα πλαίσια του προγράμματος πραγματοποιούνται ημερίδες ενημέρωσης για τους εμπλεκόμενους φορείς και επιτόπιες επισκέψεις μελέτης σε μονάδες υδατοκαλλιέργειας στις χώρες - εταίρους που συμμετέχουν στο πρόγραμμα.

Συνολικός προϋπολογισμός έργου: 682.923,57 €

Περίοδος υλοποίησης: 1.1.2019-31.12.2020

Επισκεφτείτε και την ιστοσελίδα http://daciat.ro/

The project “Improving existing competences and developing new ones in the aquaculture and fish products trade sector”, referred to with its acronym “DACIAT” , is funded by the “Cross-Border Cooperation Black Sea Basin Program 2014-2020”.

The DACIAT project originated from the partners' desire to improve existing competencies in the aquaculture sector. DACIAT is based on the exchange of experiences between its partners, with actions to transfer good practices from different countries and the main aim is the development of the aquaculture sector.

The project involves six partners from different countries: the Danube Delta National Research and Development Institute (lead partner, Romania), the Federation of Fisheries Areas (Romania), the Euroregion Lower Danube Cross-border Cooperation Association (Romania), the Region of East Macedonia and Thrace (Greece), the University of Karadeniz (Turkey) and the “Lower Danube Euroregion” Organization for Sustainable Development and European Integration (Ukraine). The partnership was formed with the support of CPMR BBSC.

The project encompasses a variety of actions related to the study of the current status of the aquaculture sector, the collection of data for the bureaucratic procedures needed for start-up, problems in the production process and product placement, the identification of good practices, marketing and market trends. The data collected and the conclusions drawn from this study will be posted on a database that will be created, to be internationally accessible, in order to create new opportunities for the growth of the sector. Within the framework of the program information sessions for stakeholders and study visits to aquaculture facilities are conducted in the countries - partners participating in the program.

Total project budget: 682,923.57 €

Implementation period: 1.1.2019-31.12.2020

Visit the website as well http://daciat.ro/

 

bluck sea top

Διαβάστηκε 106 φορές
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « RESILIENT

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή