Δελτία Τύπου - Ανακοινώσεις ΠΕ Ροδόπης

Έκθεση Ελέγχου - Επιθεώρησης (Ν. 3982/2011) σε SUNLIGHT RECYCLING A.B.E.E.

Έκθεση Ελέγχου - Επιθεώρησης (Ν. 3982/2011)

Σχετ.: α) Η από 5-2-2014 αίτηση άδειας λειτουργίας (αρ.πρωτ. ΔΑ/Φ14.1018/324)
β) Η υπ’ αριθ. ΔΑ/Φ14.1018/οικ.1462/20-2-14 εντολή διενέργειας ελέγχου – επιθεώρησης της Υπηρεσίας


Οι κάτω υπάλληλοι :
α) Παντελής Δελίδης, ΠΕ Χημικών Μηχανικών με βαθμό Γ΄, Προϊστάμενος της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Ροδόπης και
β) Παναγιώτης Ψάλτης, ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών με Βαθμό Δ΄, Προϊστάμενος του Τμήματος Χορήγησης Αδειών Ανάπτυξης, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων,
Κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 26, παρ.1 του Ν. 3982/2011 (ΦΕΚ Α 82/2011) και του άρθρου 9 της Υ.Α. οικ.483/35/Φ.15/17-1-12(ΦΕΚ Β 158/2012),
και μετά την (β) σχετική εντολή ελέγχου του Προϊσταμένου της Δ/νσης Ανάπτυξης, διενήργησαν σήμερα 20-2-2014 επιθεώρηση στις εγκαταστάσεις της δραστηριότητας με τα παρακάτω στοιχεία:

1. Στοιχεία εγκατάστασης :
Επωνυμία : SUNLIGHT RECYCLING A.B.E.E.
Είδος εγκατάστασης: Aποθήκη χρησιμοποιούμενων συσσωρευτών μολύβδου
και λοιπών α΄ υλών μολύβδου
Διεύθυνση : ΒΙ. ΠΕ. Κομοτηνής (Ο.Τ. 42)
Κωδ. Δραστηριότητας (ΣΤΑΚΟΔ 2008) : 52.1

Ισχύς μηχανολογικού εξοπλισμού :
Κινητήρια: 11,5 KW Θερμική: == KW
Συνολική επιφάνεια αποθήκης:
1.200 m2
Υλικά που αποθηκεύονται :
ΕΚΑ Περιγραφή κατά ΕΚΑ
10 04 01* Σκωρίες πρωτογενούς και δευτερογενούς παραγωγής μολύβδου
10 04 02* Επιπλέουσες σκωρίες και ξαφρίσματα πρωτογενούς και δευτερογενούς
παραγωγής μολύβδου
10 04 04* Σκόνη καυσαερίων μολύβδου
16 06 01* Μπαταρίες μολύβδου
17 04 03 Μόλυβδος (από ΑΕΚΚ παλαιών σωλήνων μολύβδου και μολυβδόφυλλα)
Αποθηκευτική ικανότητα:
500 τόνοι
Όχληση : ΜΕΣΗ
Κ.Υ.Α.οικ.3137/191/Φ.15/21-3-12 (ΦΕΚ 1048 Β΄) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ, Νο 168 & 281
Κατηγορία Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης : Α2
Υ.Α 1958/13-1-12 (ΦΕΚ 21 Β΄) Πίνακας 1, Νο 151
Περιβαλλοντική έγκριση:
Η υπ’ αριθ. 402/17-2-2014 τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 4732 / 20-12-2013 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων της Αποκ. Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης/ Δ-νσης ΠΕ.ΧΩ.Σ. Α.Μ.Θ./ Τμ. Περιβαλλοντικού και Χωρικού Σχεδιασμού..
2. Αντικείμενο ελέγχου – επιθεώρησης :
Σκοπός της επιθεώρησης ήταν η διαπίστωση της ορθότητας και της τήρησης των στοιχείων της μηχανολογικής μελέτης, που υποβλήθηκε με την υπ’ αριθ. 324/5-2-2014 αίτηση για χορήγηση άδειας λειτουργίας αποθήκης χρησιμοποιημένων συσσωρευτών και λοιπών α΄ υλών μολύβδου.

3. Ευρήματα ελέγχου – επιθεώρησης :
Η αποθήκη για την οποία ζητείται άδεια λειτουργίας, είναι μέρος βιομηχανικού συγκροτήματος ανακύκλωσης χρησιμοποιημένων συσσωρευτών και λοιπών α΄ υλών μολύβδου, το οποίο την 20-2-2014 δεν λειτουργούσε.
Κατά την επιθεώρηση που πραγματοποιήθηκε στο χώρο της αποθήκης δεν διαπιστώθηκαν παρεκκλίσεις από τα στοιχεία της υποβληθείσας μελέτης.
Διαπιστώθηκε ότι υπήρχαν ήδη αποθηκευμένες ποσότητες υλικών.
Προτείνεται η χορήγηση προσωρινής άδειας λειτουργίας της αποθήκης έως την πλήρη λειτουργία της βιομηχανικής μονάδας ανακύκλωσης χρησιμοποιημένων συσσωρευτών και λοιπών α΄ υλών μολύβδου.

Η παρούσα να αναρτηθεί στον δικτυακό τόπο της Π.Ε. Ροδόπης.

Οι διενεργήσαντες τον έλεγχο – επιθεώρηση

1. Παντελής Δελίδης2. Παναγιώτης Ψάλτης

Σχετικό αρχείο

Διαβάστηκε 1168 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Παρασκευή, 06 Δεκεμβρίου 2019 14:34

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή