Εκτύπωση αυτής της σελίδας
Ανακοινώσεις Δ/νσης Ανάπτυξης ΠΕ Ροδόπης

Επιβολή προστίμου σε εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 4177/2013 Κανόνες ρύθμισης της αγοράς προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ Α΄ 173-08.08.2013) σε Εσάτ Νιαζή του Ιμπράμ

ΘΕΜΑ : «Επιβολή προστίμου σε εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 4177/2013 Κανόνες ρύθμισης της αγοράς προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ Α΄ 173-08.08.2013)».


Έχοντας υπόψη:
1.Tις διατάξεις του ν. 3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης» ( ΦΕΚ 87 Α΄ / 07-06-2010).
2.Τις διατάξεις του Π.Δ. 144/2010 ( ΦΕΚ 237 Α΄/ 27.12.2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης».
3.Την με αριθμ. πρωτ. 25/05-01-2011 Απόφαση του Περιφερειάρχη Α.Μ.Θ. με θέμα «Ορισμός και τοποθέτηση προϊσταμένων Δ/νσεων και τμημάτων της Κεντρικής Υπηρεσίας και των Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης».
4.Τις διατάξεις του Ν. 2690/1999 ( Α΄ 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες Διατάξεις».
5.Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ112/Α’/13-7-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο Διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις».
6.Τις διατάξεις του Ν. 4177 «Κανόνες ρύθμισης της αγοράς προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» ( ΦΕΚ 173Α΄ /08.08.2013).
7.Τις διατάξεις της Απόφασης του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας Α2-861/2013 «Κανόνες Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.)»(ΦΕΚ 2044Β΄/22.08.2013).
8.Το Α.Π. : Οικ. 4263/2η ΔΚΒΠ 230/Φ.33/7-4-2014 έγγραφο του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας ( 1ης Γενικής Δ/νσης Βιομηχανικής Πολιτικής & Εποπτείας Φορέων, 2ης Δ/νσης Κλαδικής Βιομ. Πολιτικής), με θέμα: «Διενέργεια ελέγχου για το τσιμέντο τύπου CEMII/B-L 42,5N της κατασκευάστριας εταιρείας ΕΚΟ CEM Ltd».
9.Την υπ’ αριθμ. οικ. 1287/06-05-2014 εντολή ελέγχου της Δ/νσης Ανάπτυξης της Π.Ε.Ροδόπης.
10.Την υπ’ αριθμ. 07/06-05-2014 Έκθεση Ελέγχου για την εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4177/2013 ( ΦΕΚ 173Α΄/08-08-2013), ως αναπόσπαστου τμήματος της Υ.Α. Α2-861/2013 «Κανόνες ΔΙ.Ε.Π. Π.Υ.».
11.Το υπ.’ αριθμ. πρωτ. Γ/ΕΞ/1011-1/08-05-2014 έγγραφό μας με θέμα «Γνωστοποίηση παράβασης», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ Α΄45/99).
12.Το αποδεικτικό επίδοσης του υπ.’ αριθμ. Γ/ΕΞ/1011-1/08-05-2014 εγγράφου μας από το οποίο προκύπτει η ημερομηνία που ο κ. ΕΣΑΤ Νιαζή του Ιμπράμ έλαβε γνώση.
13.Το απολογητικό υπόμνημα που υπέβαλε στην Υπηρεσία μας ο κ. ΕΣΑΤ Νιαζή του Ιμπράμ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ Α΄ 45/99), με συνημμένα σχετικά πιστοποιητικά συμμόρφωσης των παραγράφων 6-8 του άρθρου 68 της Υ.Α. Α2-861/2013 «Κανόνες ΔΙ. Ε. Π. Π.Υ.».


ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Επιβάλλουμε πρόστιμο πεντακοσίων ευρώ ( 500,00 €) σε βάρος του ΕΣΑΤ Νιαζή του Ιμπράμ με επαγγελματική δραστηριότητα : «Υλικά Οικοδομών Ξυλεία Σιδηρικά Χρώματα Εισαγωγές Ξυλανθράκων» με Α.Φ.Μ. 028429754 αρμοδιότητας Δ.Ο.Υ. Κομοτηνής, επειδή κατά τη διενέργεια επιτόπιου ελέγχου που πραγματοποιήθηκε στην επιχείρησή του, Αρριανά – 693 00 Σάπες, στις 06/05/2014, από κλιμάκιο ελέγχου υπαλλήλων της Δ/νσης Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, διαπιστώθηκαν τα εξής: Διάπραξη παράβασης των διατάξεων των παραγράφων 2 & 4 του άρθρου 68 της Υ.Α. αριθμ. Α2-861/14-08-2013 (Β΄ 2044) «Κανόνες Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.)» του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας.

Περίληψη της απόφασης αναρτάται υποχρεωτικά στο διαδικτυακό τόπο (site) του φορέα ή της αρχής που εξέδωσε την πράξη εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία της απόφασης. Η περίληψη περιλαμβάνει την επωνυμία ή το ονοματεπώνυμο του παραβάτη, την έδρα και τον τόπο της παράβασης, περιγραφή της παράβασης και το επιβληθέν πρόστιμο (΄Αρθρο 24, παρ. 2 Ν. 4177/2013).

Η απόφαση επιβολής του προστίμου επιδίδεται στον ενδιαφερόμενο σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 47-57 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας.

Η απόφαση επιβολής διοικητικού προστίμου υπόκειται σε ενδικοφανή προσφυγή μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίησή της.

Η ενδικοφανής προσφυγή ασκείται ενώπιον του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης, στην περιφέρεια του οποίου διαπιστώθηκε η παράβαση ( Μακεδονίας – Θράκης).

Η απόφαση επί της ενδικοφανούς προσφυγής υπόκειται σε προσφυγή ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου του τόπου όπου εδρεύει το όργανο που εξέδωσε την απόφαση επιβολής προστίμου (Κομοτηνής), μέσα στην προθεσμία της παραγράφου 1 του άρθρου 66 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας.

Η εμπρόθεσμη άσκηση της προσφυγής και η τυχόν υποβολή αίτησης αναστολής δεν αναστέλλουν την είσπραξη του είκοσι τοις εκατό (20%) του προστίμου.

Το ύψος του επιβληθέντος διοικητικού προστίμου μειώνεται κατά το ήμισυ εάν ο υπόχρεος εντός 30 ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης σε αυτόν της σχετικής πράξης και σε κάθε περίπτωση πριν την άσκηση ενδικοφανούς προσφυγής, προβεί σε καταβολή του προστίμου. Η καταβολή αυτή συνεπάγεται την αυτοδίκαιη παραίτηση του υπόχρεου από κάθε δικαίωμα προσβολής ή αμφισβήτησης της πράξης επιβολής του προστίμου ( Άρθρο 26, παρ. 4 Ν. 4177/2013).


Το διοικητικό πρόστιμο εισπράττεται, σύμφωνα με τον Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων ( Κ.Ε.Δ.Ε.) ( ν.δ. 356/1974, Α΄90), με την επιφύλαξη της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν. 2946/2001 ( Α΄224) : Το επιβαλλόμενο πρόστιμο καταβάλλεται στην οικεία Δ.Ο.Υ και αποδίδεται κατά 50% στον ΚΑΕ 3739 του Κρατικού Προϋπολογισμού και κατά 50% στο ΚΑΕ 64154 της Περιφέρειας Α.Μ.Θ.- Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης.


Η Προϊσταμένη                                                               Ο Προϊστάμενος
του Τμήματος Εμπορίου και Τουρισμού                    της Διεύθυνσης Ανάπτυξης

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ                                           ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΔΕΛΙΔΗΣ
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ                            ΠΕ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Σχετικό αρχείο

Διαβάστηκε 1190 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Παρασκευή, 06 Δεκεμβρίου 2019 14:34
FaLang translation system by Faboba