Εκτύπωση αυτής της σελίδας
Ανακοινώσεις Δ/νσης Ανάπτυξης ΠΕ Ροδόπης

Έκθεση Ελέγχου - Επιθεώρησης (Ν. 3982/2011) σε ¨ ΣΟΓΙΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.¨

Έκθεση Ελέγχου - Επιθεώρησης (Ν. 3982/2011)

Σχετ.: α) Η υπ’ αριθ. Γ/ΕΞ/Φ14.7/1497-1/08-06-2015 υπεύθυνη δήλωση συνέχισης λειτουργίας (με νέο φορέα) μονάδας αποθήκευσης δημ. προϊόντων της ΣΟΓΙΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
β) Η υπ’ αριθ. Γ/ΟΙΚ/Φ14.7/ 1737/ 8-7-2015 εντολή διενέργειας ελέγχου – επιθεώρησης της Υπηρεσίας.

Οι κάτω υπάλληλοι :
α) Παντελής Δελίδης, ΠΕ Χημικών Μηχανικών με βαθμό Γ΄, Προϊστάμενος της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Ροδόπης και
β) Παναγιώτης Ψάλτης, ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών με Βαθμό Δ΄, Προϊστάμενος του Τμήματος Χορήγησης Αδειών Ανάπτυξης, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων,
Κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 26, παρ.1 του Ν. 3982/2011 (ΦΕΚ Α΄ 82/2011) και του άρθρου 7 της Υ.Α. οικ.483/35/Φ.15/17-1-12(ΦΕΚ Β 158/2012), και μετά την (β) σχετική εντολή ελέγχου του Προϊσταμένου της Δ/νσης Ανάπτυξης, διενήργησαν σήμερα 8 – 7 - 2015 επιθεώρηση στις εγκαταστάσεις της δραστηριότητας με τα παρακάτω στοιχεία:

1. Στοιχεία εγκατάστασης :
Επωνυμία : «ΣΟΓΙΑ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΕΛΑΙΩΔΩΝ ΣΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ Α.Ε.»
με διακριτό τίτλο ¨ ΣΟΓΙΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.¨
Είδος εγκατάστασης: Μονάδα αποθήκευσης δημητριακών προϊόντων
Διεύθυνση : Ανθοχώρι Δήμου Κομοτηνής, κτηματική περιοχή
Κωδ. Δραστηριότητας (ΣΤΑΚΟΔ 2008) : 52.10.13
Ισχύς μηχανολογικού εξοπλισμού:
Κινητήρια: 198,0 KW Θερμική: -- KW
Αποθηκευτική ικανότητα :
11.000 m3 δημητριακά
Όχληση : ΧΑΜΗΛΗ
Κ.Υ.Α.οικ.3137/191/Φ.15/21-3-12 (ΦΕΚ 1048 Β΄)
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ, Κωδικός 275
Κατηγορία Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης : Β
Υ.Α 1958/13-1-12 (ΦΕΚ 21 Β΄) Ομάδα 9η
Πίνακας 1, Κωδικός 222
Περιβαλλοντική έγκριση:
Υποβολή Πρότυπων Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων (ΠΠΔ)
Πιστοποιητικό πυροπροστασίας:
Κατηγορία (Αα)
Υπάρχει εγκεκριμένη μελέτη ενεργητικής πυροπροστασίας
Κυκλοφοριακή σύνδεση:
Σύνδεση με δημοτική οδό Ανθοχωρίου – Γρατινής
Βεβαίωση υπ’ αριθ. 18736/29-6-2015 / Δήμος Κομοτηνής/ Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών
2. Αντικείμενο ελέγχου – επιθεώρησης :
Σκοπός της επιθεώρησης ήταν η διαπίστωση της ορθής εφαρμογής και της τήρησης των στοιχείων της μηχανολογικής μελέτης και του ερωτηματολογίου που υποβλήθηκε (αρ. πρωτ. Γ/ΕΙΣ/Φ14.7/1122/28-4-2015

3. Ευρήματα ελέγχου – επιθεώρησης :
Κατά την επιθεώρηση που πραγματοποιήθηκε στο χώρο της βιομηχανίας δεν διαπιστώθηκαν παρεκκλίσεις από τα υποβληθέντα στοιχεία.
Η παρούσα να αναρτηθεί στον δικτυακό τόπο της Π.Ε. Ροδόπης.
Οι διενεργήσαντες τον έλεγχο – επιθεώρηση

1. Παντελής Δελίδης

2. Παναγιώτης Ψάλτης

Διαβάστηκε 638 φορές
FaLang translation system by Faboba