Εκτύπωση αυτής της σελίδας
Ανακοινώσεις Δ/νσης Ανάπτυξης ΠΕ Ροδόπης

Έκθεση Ελέγχου - Επιθεώρησης (Ν. 3982/2011) σε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ Α.Ε.Β.Ε.¨ με διακριτό τίτλο ¨ ELVIPLAS Α.Ε.Β.Ε ¨

Σχετ.: α) Η από 17-06-2015 αίτηση χορήγησης άδειας λειτουργίας της βιομηχανίας ELVIPLAS Α.Ε.Β.Ε (αρ.πρωτ. Γ/ΕΙΣ/Φ14.785/1561).
β) Η υπ’ αριθ. Γ/ΟΙΚ/Φ14.785/1621/22-06-2015 εντολή διενέργειας ελέγχου – επιθεώρησης της Υπηρεσίας.

Οι κάτω υπάλληλοι :
α) Παντελής Δελίδης, ΠΕ Χημικών Μηχανικών με βαθμό Γ΄, Προϊστάμενος της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Ροδόπης και
β) Παναγιώτης Ψάλτης, ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών με Βαθμό Δ΄, Προϊστάμενος του Τμήματος Χορήγησης Αδειών Ανάπτυξης, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων,
Κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 26, παρ.1 του Ν. 3982/2011 (ΦΕΚ Α΄ 82/2011) και του άρθρου 9 της Υ.Α. οικ.483/35/Φ.15/17-1-12(ΦΕΚ Β 158/2012), και μετά την (β) σχετική εντολή ελέγχου του Προϊσταμένου της Δ/νσης Ανάπτυξης, διενήργησαν σήμερα 22-06-2015 επιθεώρηση στις εγκαταστάσεις της δραστηριότητας με τα παρακάτω στοιχεία:

1. Στοιχεία εγκατάστασης :
Επωνυμία : ¨ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ Α.Ε.Β.Ε.¨
με διακριτό τίτλο ¨ ELVIPLAS Α.Ε.Β.Ε ¨
Είδος εγκατάστασης: Βιομηχανία παραγωγής πλαστικών ειδών συσκευασίας
Διεύθυνση : ΒΙ.ΠΕ Κομοτηνής, Ο.Τ. 17
Κωδ. Δραστηριότητας (ΣΤΑΚΟΔ 2008) : 22.22
Ισχύς μηχανολογικού εξοπλισμού:
Παραγωγής :
ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ :
Κινητήρια: 431,1 KW Θερμική: 603,0 KW
ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ (διορθωμένη):
Κινητήρια: 799,6 KW Θερμική: 228,9 KW
ΑΦΑΙΡΕΘΕΙΣΑ:
Κινητήρια: 6,8 KW Θερμική: 11,0 KW
ΑΙΤΟΥΜΕΝΗ (NEA):
Κινητήρια: 82,3 KW Θερμική: 33,5 KW
ΣΥΝΟΛΙΚΗ:
Κινητήρια: 875,1 KW Θερμική: 251,4 KW
Βοηθητικός Εξοπλισμός:
Ισχύς: 47,00 KW (Πυροσβεστικό συγκρότημα)
Όχληση : ΜΕΣΗ
Κ.Υ.Α.οικ.3137/191/Φ.15/21-3-12 (ΦΕΚ 1048 Β΄)
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ, Κωδικός 109
Κατηγορία Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης : Β
Υ.Α 1958/13-1-12 (ΦΕΚ 21 Β΄) Ομάδα 9η
Πίνακας 1, Κωδικός 112
Περιβαλλοντική έγκριση:
Καθορισμός Πρότυπων Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων (ΠΠΔ)
Πιστοποιητικό πυροπροστασίας:
Κατηγορία (Αβ)
Αριθμ. πρωτ.: 11Φ.Γ.Α.726/5-1-2015 ισχύος έως 15-1-2023
2. Αντικείμενο ελέγχου – επιθεώρησης :
Σκοπός της επιθεώρησης ήταν η διαπίστωση της ορθής εφαρμογής και της τήρησης των στοιχείων της μελέτης για την κτιριακή και μηχανολογική επέκταση, που υποβλήθηκε με την υπ’ αριθ. Γ/ΕΙΣ/1561/17-06-2015 αίτηση χορήγησης άδειας λειτουργίας της ELVIPLAS A.E.B.E.

3. Ευρήματα ελέγχου – επιθεώρησης :
Κατά την επιθεώρηση που πραγματοποιήθηκε στο χώρο της βιομηχανίας δεν διαπιστώθηκαν παρεκκλίσεις από τα στοιχεία της υποβληθείσας μελέτης.
Η παρούσα να αναρτηθεί στον δικτυακό τόπο της Π.Ε. Ροδόπης.
Οι διενεργήσαντες τον έλεγχο – επιθεώρηση

1. Παντελής Δελίδης

2. Παναγιώτης Ψάλτης

Διαβάστηκε 693 φορές
FaLang translation system by Faboba