Εκτύπωση αυτής της σελίδας
Ανακοινώσεις Δ/νσης Ανάπτυξης ΠΕ Ροδόπης

Έκθεση Ελέγχου - Επιθεώρησης (Ν. 3982/2011) σε ΚΑΡΑΚΙΟΥΛΑΧΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ

Έκθεση Ελέγχου - Επιθεώρησης (Ν. 3982/2011)

Σχετ.: α) Η από 19-02-2015 αίτηση- γνωστοποίηση έναρξης λειτουργίας της βιοτεχνίας επεξεργασίας και εμπορίας ξηρών καρπών.
β) Η υπ’ αριθ. ΔΑ/Φ14.775/οικ.1132/29-04-15 εντολή διενέργειας ελέγχου– επιθεώ-
ρησης της Υπηρεσίας


Οι κάτω υπάλληλοι :
α) Παναγιώτης Ψάλτης, ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών με Βαθμό Δ΄, Προϊστάμενος του Τμήματος Χορήγησης Αδειών Ανάπτυξης, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων, και
β) Αθανάσιος Κιοσές, ΤΕ Μηχανικών Γεωτεχνολογίας και Περιβάλλοντος με Βαθμό ΣΤ΄, υπάλληλος του Τμήματος Χορήγησης Αδειών Ανάπτυξης, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων,
Κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 26, παρ.1 του Ν. 3982/2011 (ΦΕΚ Α 82/2011) και του άρθρου 2 της Υ.Α. οικ.483/35/Φ.15/17-1-12(ΦΕΚ Β 158/2012),
και μετά την (β) σχετική εντολή ελέγχου του Προϊσταμένου της Δ/νσης Ανάπτυξης, διενήργησαν σήμερα 30-04-2015 επιθεώρηση στις εγκαταστάσεις της δραστηριότητας με τα παρακάτω στοιχεία:

1. Στοιχεία εγκατάστασης :
Επωνυμία : ΚΑΡΑΚΙΟΥΛΑΧΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ
Είδος εγκατάστασης: Μονάδα παραγωγής - επεξεργασίας και εμπορίας ξηρών καρπών
Διεύθυνση : Επαρχιακή οδός Κομοτηνής – Παραδημής (Κτηματική περιοχή Υφαντών, Θέση: Μαύρος Μιχάλης)
Κωδ. Δραστηριότητας (ΣΤΑΚΟΔ 2008) : 10.39.2

Ισχύς μηχανολογικού εξοπλισμού:
Κινητήρια: 23,71Kw, Θερμική (Ηλεκτρική): 6,00Kw , Θερμική (Καύσιμο πετρέλαιο): 42Kw
Όχληση : ΧΑΜΗΛΗ
Κ.Υ.Α.οικ.3137/191/Φ.15/21-3-12 (ΦΕΚ 1048 Β΄) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ, Νο 8 (<15MT/ημέρα)
Κατηγορία Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης : Εξαιρείται
Υ.Α 1958/13-1-12 (ΦΕΚ 21 Β΄) Πίνακας 1,( Νο 9)
Υπαγωγή στην ΚΥΑ υπ’ αριθμ. οικ. 12684/92 (ΦΕΚ 3181Β΄/2014):
Υπάγεται
Κατηγορία Πυρασφάλειας
Κ.Υ.Α. υπ’ αριθμ. Φ 15/οικ. 1589/104 (ΦΕΚ90Β΄/2006) Κατηγορία: (Αα)
2. Αντικείμενο ελέγχου – επιθεώρησης :
Σκοπός της επιθεώρησης ήταν η διαπίστωση της ορθότητας του περιεχομένου του υπ’ αριθμ. Γ/ΕΙΣ/Φ14.775/421/11-02-2015 Ερωτηματολογίου και της πραγματοποίησης της κτιριακής και μηχανολογικής επέκτασης σύμφωνα με τα σχεδιαγράμματα που συνυποβλήθηκαν.

3. Ευρήματα ελέγχου – επιθεώρησης :
Κατά την επιθεώρηση που πραγματοποιήθηκε στο χώρο της εν λόγω βιοτεχνίας δεν διαπιστώθηκαν παρεκκλίσεις στα αναφερόμενα στην προηγούμενη παράγραφο πεδία ελέγχου.
Η πρόσβαση στο χώρο της εγκατάστασης γίνεται από την επαρχιακή οδό Κομοτηνής – Παραδημής. Ο φορέας έχει προσκομίσει μόνο την σχετική έγκριση κυκλοφοριακής σύνδεσης της Δ/νσης Τεχνικών υπηρεσιών της Νομαρχίας Ροδόπης.

Η παρούσα να αναρτηθεί στον δικτυακό τόπο της Π.Ε. Ροδόπης.


Οι διενεργήσαντες τον έλεγχο – επιθεώρηση

1. Παναγιώτης Ψάλτης2. Αθανάσιος Κιοσές

Διαβάστηκε 863 φορές
FaLang translation system by Faboba