Δελτία Τύπου - Ανακοινώσεις ΠΕ Ροδόπης

Έκθεση Ελέγχου - Επιθεώρησης (Ν. 3982/2011)

Σχετ.: α) Η από 13-1-2015 αίτηση χορήγησης άδειας λειτουργίας (αρ.πρωτ. Γ./ΕΙΣ./ Φ14.214/93)
β) Η υπ’ αριθ. Γ/ΟΙΚ/Φ14.214/166/20-1-2015 εντολή διενέργειας ελέγχου – επιθεώρησης της Υπηρεσίας

Οι κάτω υπάλληλοι :
α) Παντελής Δελίδης, ΠΕ Χημικών Μηχανικών με βαθμό Γ΄, Προϊστάμενος της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Ροδόπης και
β) Παναγιώτης Ψάλτης, ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών με Βαθμό Δ΄, Προϊστάμενος του Τμήματος Χορήγησης Αδειών Ανάπτυξης, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων,
Κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 26, παρ.1 του Ν. 3982/2011 (ΦΕΚ Α 82/2011) και του άρθρου 9 της Υ.Α. οικ.483/35/Φ.15/17-1-12(ΦΕΚ Β 158/2012),
και μετά την (β) σχετική εντολή ελέγχου του Προϊσταμένου της Δ/νσης Ανάπτυξης, διενήργησαν σήμερα 20-1-2015 επιθεώρηση στις εγκαταστάσεις της δραστηριότητας με τα παρακάτω στοιχεία:
1. Στοιχεία εγκατάστασης :
Επωνυμία : ΧΑΤΖΗΚΟΣΜΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.E.
Είδος εγκατάστασης: Βιομηχανία παραγωγής και εκτύπωσης πλαστικών και χάρτινων ειδών συσκευασίας
Διεύθυνση : Κομοτηνή, Κωνσταντινουπόλεως 90
Κωδ. Δραστηριότητας (ΣΤΑΚΟΔ 2008) : 17.23, 22.22 & 18.12
Ισχύς μηχανολογικού εξοπλισμού:
Παραγωγής :
Κινητήρια: 2.997,0 KW Θερμική: 1.342,8 KW

Όχληση : ΜΕΣΗ
Κ.Υ.Α.οικ.3137/191/Φ.15/21-3-12 (ΦΕΚ 1048 Β΄)
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ, Κωδικοί 74, 78 & 109
Κατηγορία Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης : Α2
Υ.Α 1958/13-1-12 (ΦΕΚ 21 Β΄)
Πίνακας 1, Κωδικοί 78 & 122
Περιβαλλοντική έγκριση:
Α.Ε.Π.Ο. 3927/ 28-11-2014 ΑΠΟΚ. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚ.-ΘΡΑΚΗΣ/ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡ.& ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ισχύος έως 31-12-2015
Πιστοποιητικό πυροπροστασίας:
Αρ. πρωτ. 1018 Φ.701.4/8-3-2012 της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Κομοτηνής,
διάρκειας ισχύος 8 ετών
Δεξαμενές διαλυτών:
Αιθανόλη : Μία (1) δεξαμενή 18.000 lt
2. Αντικείμενο ελέγχου – επιθεώρησης :
Σκοπός της επιθεώρησης ήταν η διαπίστωση της ορθής εφαρμογής και της τήρησης των στοιχείων της μηχανολογικής μελέτης, που υποβλήθηκε με την υπ’ αριθ. Γ/ΕΙΣ/93/ 8-12-2014 αίτηση χορήγησης άδειας λειτουργίας.

3. Ευρήματα ελέγχου – επιθεώρησης :
Κατά την επιθεώρηση που πραγματοποιήθηκε στο χώρο της βιομηχανίας δεν διαπιστώθηκαν παρεκκλίσεις από τα στοιχεία της υποβληθείσας μελέτης.
Δύναται να χορηγηθεί η άδεια λειτουργίας της βιομηχανίας
Η παρούσα να αναρτηθεί στον δικτυακό τόπο της Π.Ε. Ροδόπης.

Οι διενεργήσαντες τον έλεγχο – επιθεώρηση

1. Παντελής Δελίδης

2. Παναγιώτης Ψάλτης

Σχετικό αρχείο

Διαβάστηκε 732 φορές

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή