Εκτύπωση αυτής της σελίδας
Ανακοινώσεις Δ/νσης Ανάπτυξης ΠΕ Ροδόπης

Έκθεση Ελέγχου - Επιθεώρησης (Ν. 3982/2011) σε ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΦΑΡΜΕΣ ΘΡΑΚΗΣ A.E.

Έκθεση Ελέγχου - Επιθεώρησης (Ν. 3982/2011)

Σχετ.: α) Η από 11-12-2014 Υ.Δ. λειτουργίας μεταποιητικής μονάδας χαμηλής όχλησης (αρ.πρωτ. ΔΑ/Φ14.38/3608)
β) Το υπ’ αριθ. ΔΑ/Φ14.38/3608-1/11-12-2014 έγγραφό μας «Λειτουργία τυροκομείου – Προσδιορισμός Πρότυπων Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων»
γ) Η υπ’ αριθ. ΔΑ/Φ14.38/οικ.3565/5-12-14 εντολή διενέργειας ελέγχου – επιθεώρησης της Υπηρεσίας

Οι κάτω υπάλληλοι :
α) Παντελής Δελίδης, ΠΕ Χημικών Μηχανικών με βαθμό Γ΄, Προϊστάμενος της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Ροδόπης και
β) Παναγιώτης Ψάλτης, ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών με Βαθμό Δ΄, Προϊστάμενος του Τμήματος Χορήγησης Αδειών Ανάπτυξης, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων,
Κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 26, παρ.1 του Ν. 3982/2011 (ΦΕΚ Α 82/2011) και του άρθρου 7 της Υ.Α. οικ.483/35/Φ.15/17-1-12(ΦΕΚ Β 158/2012),
και μετά την (γ) σχετική εντολή ελέγχου του Προϊσταμένου της Δ/νσης Ανάπτυξης, διενήργησαν σήμερα 11-12-2014 επιθεώρηση στις εγκαταστάσεις της δραστηριότητας με τα παρακάτω στοιχεία:
1. Στοιχεία εγκατάστασης :
Επωνυμία : ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΦΑΡΜΕΣ ΘΡΑΚΗΣ A.E.
Είδος εγκατάστασης: Βιομηχανία επεξεργασίας γάλακτος (τυροκομείο)
Διεύθυνση : Κτημ. Περιοχή Πελαγίας
Κωδ. Δραστηριότητας (ΣΤΑΚΟΔ 2008) : 10.51
Ισχύς μηχανολογικού εξοπλισμού:
α. Παραγωγής :
Κινητήρια: 251 KW Θερμική: -- KW
β. Προστασίας Περιβάλλοντος:
Κινητήρια: 12,70 KW Θερμική: -- KW
Όχληση : ΧΑΜΗΛΗ
Κ.Υ.Α.οικ.3137/191/Φ.15/21-3-12 (ΦΕΚ 1048 Β΄) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ, Νο 14
Κατηγορία Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης : Β
Υ.Α 1958/13-1-12 (ΦΕΚ 21 Β΄) Πίνακας 1, Νο 17
Περιβαλλοντική έγκριση:
Προσδιορίστηκαν Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις με το (β) προαναφερόμενο σχετικό έγγραφο.
Ατμολέβητες: Τρεις (3)
Κατηγορία: Πιστοποιητικό παραλαβής:
1) Γ΄ ΚΟ-75
2) Γ΄ ΚΟ-24
1) Γ΄ ΚΟ-74
Τα πιστοποιητικά Υδραυλικής Δοκιμασίας έχουν λήξει.
Η εταιρεία βρίσκεται σε διαδικασία έκδοσης νέων πιστοποιητικών ελέγχου
2. Αντικείμενο ελέγχου – επιθεώρησης :
Σκοπός της επιθεώρησης ήταν η διαπίστωση της ορθής εφαρμογής και της τήρησης των στοιχείων της μηχανολογικής μελέτης, που εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. ΔΙΒΜ/Φ14.38/640/14-7-1998 άδεια λειτουργίας και της ορθότητας των στοιχείων που δηλώθηκαν με το υπ’ αριθ. ΔΑ/Φ14.38/3057/15-10-2014 Ερωτηματολόγιο.

3. Ευρήματα ελέγχου – επιθεώρησης :
Κατά την επιθεώρηση που πραγματοποιήθηκε στο χώρο της βιομηχανίας δεν διαπιστώθηκαν παρεκκλίσεις σύμφωνα με τον έλεγχο της προηγούμενης παραγράφου 2.
Οι τρεις ατμολέβητες είναι σε διαδικασία έκδοσης πιστοποιητικού ελέγχου και δεν λειτουργούσαν κατά την ημέρα της επιθεώρησης.
Η παρούσα να αναρτηθεί στον δικτυακό τόπο της Π.Ε. Ροδόπης.
Οι διενεργήσαντες τον έλεγχο – επιθεώρηση
1. Παντελής Δελίδης

2. Παναγιώτης Ψάλτης

Σχετικό αρχείο

Διαβάστηκε 733 φορές
FaLang translation system by Faboba