Εκτύπωση αυτής της σελίδας
Ανακοινώσεις Δ/νσης Ανάπτυξης ΠΕ Ροδόπης

Έκθεση Ελέγχου - Επιθεώρησης (Ν. 3982/2011) SUNLIGHT RECYCLING A.B.E.E.

Έκθεση Ελέγχου - Επιθεώρησης (Ν. 3982/2011)

Σχετ.: α) Η από 1-10-2014 αίτηση άδειας λειτουργίας (αρ.πρωτ. ΔΑ/Φ14.1015/2857)
β) Η υπ’ αριθ. ΔΑ/Φ14.1015/οικ.3037/14-10-2014 εντολή διενέργειας ελέγχου – επιθεώρησης της Υπηρεσίας

Οι κάτω υπάλληλοι :
α) Παντελής Δελίδης, ΠΕ Χημικών Μηχανικών με βαθμό Γ΄, Προϊστάμενος της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Ροδόπης και
β) Παναγιώτης Ψάλτης, ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών με Βαθμό Δ΄, Προϊστάμενος του Τμήματος Χορήγησης Αδειών Ανάπτυξης, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων,
Κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 26, παρ.1 του Ν. 3982/2011 (ΦΕΚ Α 82/2011) και του άρθρου 9 της Υ.Α. οικ.483/35/Φ.15/17-1-12(ΦΕΚ Β 158/2012),
και μετά την (β) σχετική εντολή ελέγχου του Προϊσταμένου της Δ/νσης Ανάπτυξης, διενήργησαν σήμερα 14-10-2014 επιθεώρηση στις εγκαταστάσεις της δραστηριότητας με τα παρακάτω στοιχεία:
1. Στοιχεία εγκατάστασης :
Επωνυμία : SUNLIGHT RECYCLING A.B.E.E.
Είδος εγκατάστασης: Βιομηχανία ανακύκλωσης χρησιμοποιούμενων συσσωρευτών μολύβδου και λοιπών α΄ υλών μολύβδου
Διεύθυνση : ΒΙ. ΠΕ. Κομοτηνής (Ο.Τ. 42)
Κωδ. Δραστηριότητας (ΣΤΑΚΟΔ 2008) : 38.32
Ισχύς μηχανολογικού εξοπλισμού :
Κινητήρια: 2367 KW Θερμική: == KW
Ισχύς βοηθητικού εξοπλισμού :
Κινητήρια: 331,65 KW

Αξία μηχανολογικού εξοπλισμού :
10.900.000 ΕΥΡΩ
Αξία βοηθητικού εξοπλισμού :
366.300 ΕΥΡΩ
Θερμική ισχύς από καύσεις (Φυσικό Αέριο) :
9.258 KW
Παραγωγική ικανότητα χυτηρίου μολύβδου:
30 τόνοι / ημέρα
Όχληση : ΥΨΗΛΗ
Κ.Υ.Α.οικ.3137/191/Φ.15/21-3-12 (ΦΕΚ 1048 Β΄) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ, Νο 168 & 281
Κατηγορία Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης : Α1
Υ.Α 1958/13-1-12 (ΦΕΚ 21 Β΄) Πίνακας 1, Ομάδα 9η, , Νο 151
Περιβαλλοντική έγκριση:
Η αριθμ. υπ’ αριθμ. 162707/ 28-7-2014 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο) του Υ.Π.Ε.Κ.Α./ Γεν.Δ/νση Περιβάλλοντος/ Δ/νση Ε.Α.Ρ.Θ./ Τμ. Βιομηχανιών, για την μονάδα ανακύκλωσης συσσωρευτών και σκραπ μολύβδου της «SUNLIGHT RECYCLING A.B.E.E.» στη ΒΙ.ΠΕ. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ.
2. Αντικείμενο ελέγχου – επιθεώρησης :
Σκοπός της επιθεώρησης ήταν η διαπίστωση της ορθότητας και της τήρησης των στοιχείων της μηχανολογικής μελέτης, που εγκρίθηκε με την υπ’ αριθ. ΔΑ/ Φ14.1018/ 224-1/10-6-2014 άδειας λειτουργίας βιομηχανικής μονάδας ανακύκλωσης χρησιμοποιημένων συσσωρευτών και λοιπών α΄ υλών μολύβδου καθώς και των νέων στοιχείων που υποβλήθηκαν για έγκριση (νέο τεχνικό υπόμνημα, επαναπροσδιορισμός παραγωγικότητας).
3. Ευρήματα ελέγχου – επιθεώρησης :
Κατά την επιθεώρηση που πραγματοποιήθηκε στο χώρο της βιομηχανίας δεν διαπιστώθηκαν παρεκκλίσεις από τα στοιχεία της υποβληθείσας μελέτης.
Δύναται να χορηγηθεί η ζητούμενη άδεια λειτουργίας της βιομηχανικής μονάδας ανακύκλωσης χρησιμοποιημένων συσσωρευτών και λοιπών α΄ υλών μολύβδου, εφόσον υποβληθεί κοινοποίηση και πολιτική πρόληψης μεγάλων ατυχημάτων, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 6 και 7 της ΚΥΑ 12044/613/19-3-2007 (ΦΕΚ 376 Β΄).
Η παρούσα να αναρτηθεί στον δικτυακό τόπο της Π.Ε. Ροδόπης.

Οι διενεργήσαντες τον έλεγχο – επιθεώρηση
1. Παντελής Δελίδης

2. Παναγιώτης Ψάλτης

Σχετικό αρχείο

Διαβάστηκε 723 φορές
FaLang translation system by Faboba