Δελτία Τύπου - Ανακοινώσεις ΠΕ Ξάνθης

Επιβολή προστίμου στο αρτοποιείο με την επωνυμία ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ & ΥΙΟΣ Ο.Ε.». Α.Φ.Μ.: 999974360, λόγω του εφοδιασμού πρατηρίου με προϊόντα αρτοποιίας χωρίς την προβλεπόμενη συσκευασία.

Θέμα: "Επιβολή προστίμου" «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ & ΥΙΟΣ Ο.Ε.» Α.Φ.Μ.: 999974360 Δ.Ο.Υ. : Ξάνθης ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ Π.Ε. ΞΑΝΘΗΣ Έχοντας υπόψη: 1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α87/2010) "Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης." και ιδιαίτερα τα άρθρα 224, 227 και 238. 2. Το Π.Δ. 144/2010 (ΦΕΚ Α237/2010) "Οργανισμός της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης." 3. Τις αποφάσεις του Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 3.1. ΔΔ.οικ.:1323/30.03.2016 (ΦΕΚ 952/τ.Β’/2016) "Μεταβίβαση άσκησης αρμοδιοτήτων επί αποφάσεων εγγράφων και άλλων πράξεων στους Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης." 3.2. Δ.Δ. 1381/20.05.2011 (ΑΔΑ: 4ΑΘΘ7ΛΒ-ΤΡ), "Ορισμός και τοποθέτηση Προϊσταμένων σε οργανικές μονάδες της Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης". 3.3. Δ.Δ. 204/25.02.2011 του Περιφερειάρχη Α.Μ.Θ. «Ορισμός αναπληρωτών Προϊσταμένων στις Δ/νσεις της Π.Ε. Ξάνθης». 3.4. oικ. 2/03.01.2011 (ΦΕΚ Β166/2011), "Κατάταξη προσωπικού στην Περιφέρεια Α.Μ.Θ.". 3.5. Δ.Δοικ. 22/05.01.2011 (ΦΕΚ Β133/2011), "Τοποθέτηση υπαλλήλων σε υπηρεσίες της Π.Ε. Ξάνθης." 3.6. Δ.Δ. 1383/16.05.2011 (ΑΔΑ: 4ΑΘ07ΛΒ-ΩΩ), "Μετακίνηση υπαλλήλων", όπως κοινοποιήθηκε με το 23463/ΞΔΔΟ2110/20.05.2011. 4. Το Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α112/2010) "Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις." 5. Το Ν. 3979/2011 (ΦΕΚ Α138/2011) "Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις." και ιδιαίτερα το άρθρο 17, "Ηλεκτρονική διακίνηση εγγράφων μεταξύ φορέων του δημόσιου τομέα". 6. Το Ν. 2690/1999 (Φ.Ε.Κ. 45/τ.Α/1999) "Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις", όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 7. To N. 2946/2001 (Φ.Ε.Κ. 224/τ.Α/08.10.2001) "Υπαίθρια Διαφήμιση, Συμπολιτείες Δήμων και Κοινοτήτων και άλλες διατάξεις". 8. Το N.Δ. 356 (ΦΕΚ 90/τ.Α/05.04.1974) "Περί Κώδικος Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων", όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 9. Την Κ.Υ.Α. με αρ. πρωτ. 31404/14.06.2005 (ΦΕΚ 868/τ.Β’/27-06-2005), "Απόδοση στις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις ποσοστού των εισπραττομένων προστίμων, χρηματικών ποινών και προσαυξήσεων που επιβάλλονται από αυτές, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 16 του Ν. 2946/2001". 10. Το Ν. 3526/2007 (Φ.Ε.Κ. 24/τ.Α/09.02.2007) "Παραγωγή και διάθεση προϊόντων αρτοποιίας και συναφείς διατάξεις.", όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 11. Το με αρ. πρωτ. 189486/3113/04.11.2020 έγγραφο του Τμήματος Εμπορίου & Τουρισμού της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Ξάνθης με το οποίο διαβιβάστηκε η με αρ. 186173/3068/02.11.2020 έκθεση ελέγχου του, όπου αναφέρεται το γεγονός ότι το αρτοποιείο της «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ & ΥΙΟΣ Ο.Ε.» εφοδίασε το πρατήριο άρτου στην 28ης Οκτωβρίου 211 με αρτοσκευάσματα τα οποία δεν διέθεταν την απαιτούμενη από το άρθρο 14 του Ν. 3526/2007 συσκευασία, κάτι το οποίο αποτελεί παράβαση των διατάξεων του Ν.3526/2007, η οποία αφορά την πώληση προϊόντων αρτοποιίας χωρίς την προβλεπόμενη συσκευασία (άρθρο 14, παρ. 2, Ν. 3526/2007) και επισύρει την επιβολή κυρώσεων (Ν. 3526/2007, άρθρο 18 «Ποινικές και Διοικητικές Κυρώσεις», παρ. 2). 12. Το με αρ. πρωτ. 189486/3113/19.11.2020 έγγραφο γνωστοποίησης απόψεων της υπηρεσίας μας προς το φορέα του ανωτέρω αρτοποιείου με το οποίο ζητήθηκαν οι απόψεις του, σχετικά με τη διαπιστωμένη παράβαση του σχετ.11. 13. Το με αρ. πρωτ. εισερχόμενο 212130/3420/02.12.2020 απαντητικό έγγραφο του φορέα του ανωτέρω αρτοποιείου με το οποίο κατέθεσε εγγράφως τις απόψεις του, σχετικά με τη διαπιστωμένη παράβαση. 14. Τη με αρ. πρωτ. 220209/3525/11.12.2020 εισήγηση-ειδική έκθεση της Δ/νσης Ανάπτυξης της Π.Ε. Ξάνθης. Αποφασίζουμε Επιβάλλουμε στο αρτοποιείο με την επωνυμία «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ & ΥΙΟΣ Ο.Ε.». Α.Φ.Μ.: 999974360 Δ.Ο.Υ. Ξάνθης, που βρίσκεται στην περιοχή Εργατικών Κατοικιών Καλλιθέας, Δ. Ξάνθης, σε εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 3526/2007 (Φ.Ε.Κ. 24/τ.Α/09.02.2007), πρόστιμο πεντακοσίων ευρώ (500,00 €) για τους λόγους που αναφέρονται στο σκεπτικό της παρούσας και ιδιαίτερα στην παράγραφο 11. Κατά της απόφασης αυτής μπορεί να ασκηθεί ειδική διοικητική προσφυγή από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον εντός δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευσή της ή την ανάρτησή της στο διαδίκτυο (http://et.diavgeia.gov.gr/f/pamth) ή από την κοινοποίησή της ή αφότου έλαβε γνώση αυτής, σύμφωνα με τον Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α87/2010), άρθρο 227 και 238. Ο φορέας του ανωτέρω αρτοποιείου, στον οποίο κοινοποιείται η παρούσα απόφαση, θα πρέπει να μεριμνήσει άμεσα, ώστε τα προϊόντα αρτοποιίας τα οποία διαθέτει σε πρατήρια άρτου να έχουν την προβλεπόμενη από το άρθρο 14 του Ν.3526/2007 συσκευασία. Σε κάθε άλλη περίπτωση η υπηρεσία μας θα προβεί στην επιβολή αυστηρότερων κυρώσεων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18 του Ν.3526/2007 (Φ.Ε.Κ. 24/τ.Α/09.02.2007). Το πρόστιμο αυτό να καταβληθεί μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την έκδοση της παρούσης, ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΟΝΟ στη Δ.Ο.Υ. φορολογίας σας και θα εισαχθεί κατά το ήμισυ στον Κρατικό Προϋπολογισμό με Κ.Α.Ε. 1560989001 και κατά το υπόλοιπο μισό στον Κωδικό 64149 της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης – Π.Ε. Ξάνθης. Το σχετικό διπλότυπο να προσκομισθεί στην υπηρεσία μας, αμέσως μετά την καταβολή του. Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης καταβολής, το πρόστιμο βεβαιώνεται στο Δημόσιο Ταμείο, προκειμένου να επιδιωχθεί η είσπραξή του κατά τις διατάξεις του N.Δ. 356 (ΦΕΚ 90/τ.Α/05.04.1974) "Περί Κώδικος Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων" (Κ.Ε.Δ.Ε.), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Διαβάστηκε 230 φορές

Τελευταία άρθρα από τον/την Δ/νση Ανάπτυξης ΠΕ Ξάνθης

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή